Saltar ao contido principal

ALEGACION FORMULADAS POLA CIG AO BORRADOR DE RESOLUCION SOBRE SUSTITUCIONS • A CIG formulou as seguintes Alegacións ao: “BORRADOR DE RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE REGULAran AS SUBSTITUCIÓNS ENTRE FUNCIONARIOS Ó SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA” (que figura anteriormente)

 • ao artg. Segundo.- Definicións
  Centro de destino: os centros de destino definidos no artigo 39 do Regulamento ao que se refire o ”seguinte parágrafo”. Ten que ser o “último parágrafo”, pois entre a definición de “Centro de destino” e a de “Regulamento” hai un novo parágrafo.

 • Terceiro.- Clases
  Entendemos que debe engadirse un novo parágrafo 3 no que se indique que todas as substitucións, tanto as verticais como as horizontais levan aparellado a relegación de funcións no destino de orixe, do mesmo xeito que no apartado noveno (páxina 5) se establece o contrario para as atribucións de funcións.

 • no punto 3º.2: Suprimir “con carácter excepcional”.

 • ao artg. Cuarto.- Requisitos dos aspirantes.-
  No apartado 2 a) e b) entendemos que debe figurar tamén o de “escala”.-
  No apartado 3, engadir despois de “...diplomado universitario o...”, as palabras “...feito de...”
  Así mesmo, dado que a administración interpreta como equivalente a unha diplomatura o ter realizado os tres primeiros cursos dunha licenciatura ou o primeiro ciclo sempre e cando supoñan unha carga lectiva de alomenos máis de 180 créditos, solicitamos que se inclúa neste apartado tamén, a estes solos efectos, a titulación de criminoloxía con igual carga lectiva.

 • ao artg. Quinto.- Tramitación substitucións verticais.-
  No apartado 1, engadir ao final do mesmo “...Examinadas todas as solicitudes e a documentación recibidas, a Dirección Xeral dictará no prazo de tres días acordo de nomeamento en relación co substituto designado...”.-
  No apartado 2, ao igual que se establece para as substitucións horizontais no apartado 6.2 , entendemos que neste caso as instancias tamén deben ser adiantadas por fax ou a través do portal do funcionario.-
  No apartado 3, en consonancia co alegado no seguinte punto, entendemos que o director funcional deberá poñer en coñecemento da administración a circunstancia de que non existe candidato ningún á substitución vertical e que solicita que a praza sexa cuberta por algún dos medios extraordinarios (substitucións horizontais ou nomeamento de interinos). Deberá ser por tanto a administración quen, á vista de que haxa ou non candidatos na bolsa de substitucións horizontais proceder ao seu nomeamento ou, en caso contrario, á designación de persoal interino

 • ao artg. Sexto.- Tramitación substitucións horizontais.- Entendemos que, a fin de axilizar o máximo posible, no seu caso, o nomeamento de substitucións horizontais, sería moito máis eficaz a creación dunha bolsa cos posibles interesados/as nas substitucións horizontais (tal e como xa prantexou esta central sindical para as comisións de servizo) xa que deste xeito a administración sabería de antemán se hai alguén interesado na praza en cuestión ou, pola contra, a mesma debe ser cuberta sen máis dilación por persoal interino. Por iso prantexamos que na nova regulamentación que está por negociar con respecto aos interinos se regulen todas as bolsas de comisións de servizo, substitucións horizontais e interinos, establecendo claramente a preferencia dunhas fronte as outras.
  No punto 6º.4: Suprimir “con carácter excepcional”

 • ao artg. Sétimo.- Duración das substitucións e cesamento do substituto.-No apartado 2 pensamos que, entre outras circunstancias, a “renuncia” a unha substitución non pode manter a preferencia fixada no citado apartado, pois esta é unha decisión unilateral do traballador.

 • ao artg.Oitavo.- Retribución.-
  Neste caso pratexamos unha redacción alternativa que non obrigue a actualización anual das cantidades consignadas para cada caso. A nosa proposta é a seguinte:“A realización de tarefas de substitución no corpo inmediatamente superior levará aparellado o pagamento mensual, en concepto de productividade, dunha cantidade igual á diferencia existente entre os salarios brutos respectivos. (no preacordo establecerase que se cobraría o 100% das retribucións do corpo que se sustitue).-
  Esta cantidade devengarase con efectos retroactivos dente que se empezou a desempeñar as tarefas de forma efectiva

 • ao. Noveno.- Atribución de funcións..-
  No apartado 2 entendemos que as delegacións provinciais non poden regular as quendas se no máis ben fixar as mesmas en base a uns criterios obxectivos e coa intervención das centrais sindicais na súa elaboración. Neste mesmo apartado deben concretarse que os quince días son naturais.—
  No apartado 4 prantexamos unha redacción que evite a labor de ter que estar actualizando as contías todos os anos. Polo tanto podería fixarse que percibirán a través do artigo 12 do R.D. 1909/2000, en concepto de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións e por cada período de quince días naturais, unha cantidade igual ao 12,58 % do salario base (equivalente a 100 euros mensuais).
  No apartado 5 substituír regularán por fixarán. Engadir así mesmo que as tarefas serán fixadas pola delegación con criterios obxectivos, consonte ao previsto na LOPX sobre as funcións previstas para os distintos corpos.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

AGRADECEMENTO AS TRABALLADORAS/ES POLO SEU VOTO NAS RECENTES ELECCIÓNS

A CIG quere dar as grazas a todas e todos @s que participastes nas eleccións ás Xuntas de Persoal da Admón de Xustiza, en especial aos que depositastes a vosa confianza en nós. Vistos os resultados, agás en   Ourense que aínda non se celebraron,   queremos manifestar que   o voso apoio nos vai facer un pouco máis fortes, e esa forza ímola empregar, coma sempre, libres, sen ataduras e cun espíritu crítico,   en tratar de mellorar as condicións de traballo de todas e todos, en tratar de conseguir que se respecten os nosos dereitos e que esta xustiza do noso país mellore e sexa un mellor servizo público. Toca seguir loitando, que é algo que facemos con agrado   esperando non defraudar e conseguir ser cada vez un pouquiño máis referente neste sector,   do mesmo xeito que somos referente nos distintos eidos da nosa Galiza.