Saltar ao contido principal

ESCRITO CONXUNTO SOBRE PERMISOS E LICENZAS
   No día de onte (11/04/13) déusenos traslado por esa Dirección Xeral, do texto definitivo da resolución que regula o réxime de vacacións, permisos e licencias dos funcionarios da Administración de Xustiza en Galicia e, tralo estudo da mesma  podemos constatar que foron atendidas algunhas das reivindicacións da plataforma sindical composta polos sindicatos que encabezan este escrito, únicos con representación na mesa de negociación, se ben outras propostas non foron tidas en conta. 
   Entre as reivindicacións sindicais que foron atendidas atópanse as seguintes:

·         Posibilidade  de gozar das vacacións en calquera época do ano, a diferenza doutros funcionarios da Administración de Xustiza, Admón. Central, etc..que teñen  que gozar polo menos a metade das vacacións entre o 1 de xuño e o 30 de setembro.

·         A posibilidade de goce de sete días de xeito independente, que se poderán acumular  aos días de asuntos particulares, cando para a administración xeral do estado son  cinco días.

·         Poder acumular os días de Asuntos Particulares as Vacacións

·         No permiso por asuntos particulares Incorporarase un día adicional por cada unha das festividades laborais de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperable e non substituíble pola Comunidade Autónoma, cando coincidan con sábado no dito ano.

·         En canto ó permiso por accidente ou enfermidade grave dun familiar mellórase en canto a posibilidade de poder gozalo de forma descontinua nun período non superior a un mes desde o feito causante.

·         Mantense o permiso de trinta días naturais para atender ó coidado dun familiar por accidente ou enfermidade moi grave e, o mesmo tempo, incorpórase un novo artigo coa posibilidade da redución do 50%   da xornada laboral, e por un período máximo dun mes prorrogable a dous meses, e  con retribución íntegra.

·         Introdúcese igualmente un novo artigo por redución da metade da xornada por coidado de fillo menor afectado por cancro ou outra enfermidade grave, con retribucións íntegras e ata que o menor cumpra os 18 anos.

   A pesares destas melloras solicitadas polos Sindicatos con representación na Mesa de Negociación que foron efectivamente atendidas, podemos comprobar que outras moitas que pasamos a detallar, non foron tidas en conta:

·         Esiximos tamén desa Dirección Xeral de Xustiza,  visto  o recorte brutal en días de asuntos propios en comparación con outras administracións (de nove a tres días),  a formación dunha bolsa de horas traballadas en exceso, para poder computalas por xornadas completas de libranzas, cun tope anual.

·         Esiximos desa Dirección Xeral de Xustiza, a supresión do último inciso do parágrafo primeiro do art. 14 da Orden de Vacacións, Permisos e Licencias (permiso de lactación), posibilitando o goce de tal permiso ao pai a pesares de que a nai non traballe, baseado na doutrina do Tribunal Constitucional, normativa comunitaria e a propia Instrución de Función Pública.

·         Igualmente esiximos a inclusión dunha xornada reducida a cinco horas diarias de luns a venres, cunhas retribucións do 75% da xornada completa, tal como establece a orde estatal que regula os horarios e xornadas xerais da Administración de Xustiza, por mellorar considerablemente esta redacción á normativa galega.

·         Tamén, en canto a redacción do punto 3, do artigo 32 que regula a flexibilización do horario fixo da xornada diaria, seguimos insistindo en que se reflicta o texto que xa foi reiterado en numerosas ocasións polos OO.SS con representación na Mesa que ten a seguinte redacción:“3.- Para regular o establecido nos apartados anteriores, a obrigatoriedade no cumprimento do horario fixo por parte do traballador/a verase reducida en unha ou dúas horas menos cada día, segundo os casos. O resto das horas, ata completar a xornada xeral establecida en cómputo mensual deberá realizarse a través do horario flexible.”

   Por todo o antes exposto, CCOO- SPJ USO- UGT- CSI-F- CIG, consideramos necesario que  se asuman estas reivindicacións, pois compensarían minimamente as brutais perdas de dereitos sufridos  polos funcionarios da Administración de Xustiza e poñerían en valor o voluntarismo con que os funcionarios de Xustiza cobren as carencias históricas desta Administración Decimonónica.
   Dar por finalizada a Negociación sen ter en conta estas alegacións impediría chegar a un acordo coas Organizacións Sindicais.
      

En Santiago a 12 de abril de 2013.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da