Saltar ao contido principal

Publicacións

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 04-10-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 10 de outubro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 4 de outubro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1vi71bg7jget1EPfrbt7vVJXx-G2i_Jdd/view?usp=sharing  
Publicacións recentes

PUNTUACIÓNS DE IDIOMA GALEGO - OPOSICIÓNS AUXILIO - QUENDA LIBRE - OEP 2020-21-22

Publicouse a listaxe de puntuacións de idioma galego das probas selectivas, para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial, convocadas pola Orde JUS/1254/2022 de 7 de decembro.  Ligazón puntuacións galego: https://drive.google.com/file/d/1XO9F2Nt9_MA6YJN-NCGfSDq1HNhvLZcL/view?usp=sharing

AUXILIO XUDICIAL OEP 20/21/2022 - QUENDA LIBRE - PRAZAS OFERTADAS ÁMBITO MINISTERIO

O Ministerio de Xustiza adiantounos o borrador da Orde de 20 de setembro de 2023 que fai pública a relación de prazas que se van a ofertar a aquelas persoas aprobadas correspondentes ao ámbito de Península e Illes Balears (Ministerio de Xustiza) , nas probas selectivas para ingreso nos Corpos de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, turno libre, convocada por Orde JUS/1254/2022 de 7 de decembro. A data prevista de publicación no BOE é a de 16 de outubro de 2023 . Todas as solicitudes confeccionaranse de forma telemática a través do asistente de inscripción. https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/auxilio-judicial-ofertaplazas- orden-jus12542022 Ligazón prazas ofertadas territorio Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ANEXO%20I%20AUXILIO.pdf  

PUBLICACIÓN DO CONCURSO DE TRASLADOS DE CORPOS XERAIS

Saiu publicada no DOG e BOE a Resolución de 27 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza. Todas as solicitudes dos modelos V1, V2 e V3 se confeccionarán de forma telemática a través do asistente de inscrición. Todas as persoas interesadas que participen neste concurso de traslados entre funcionarias e funcionarios dos corpos de xestión, tramitación e auxilio, a nivel nacional, deberán encher a solicitude por medios telemáticos entrando na web do Ministerio de Xustiza, no seguinte enderezo: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-traslados-gestion-tramitacion-auxilio-2023 Unha vez que entren na dita páxina, premerán na ligazón que aparece nela co nome «G.T.A. Concurso de traslados», e

OFERTA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 06-10-2023

Saíu publicada na intranet a Resolución do 6 de outubro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles (ata o 16 de outubro de 2023) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet e na páxina web da consellaría. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos seus datos persoais. A instancia debe ser gravada primeiramente e quedará así en formato borrador ata que se proceda a asina

ERRO MONUMENTAL NAS VACANTES DO VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS

A media mañá de hoxe venres recibimos unha chamada da Subdirectora Xeral de Persoal da Adminstración de Xutiza de Galiza informándonos de que se vai ver modificada a lista de vacantes que se ofertarán no concurso. A razón é que se convocaron para a oposición un maior número de prazas das que agora teñen dispoñibles para outorgar destino, polo que se tivo que tomar a decisión de retirar do concurso aquelas prazas que non tiveran sido cubertas a resultas no do ano pasado. Entendemos que é un problema grave ao que a Dirección Xeral ten que buscar solución e que ningún aprobado/a se debe ver prexudicado/a pola mala previsión das persoas responsables, pero ofertando un menor número de prazas estase aminorando tamén a posibilidade de que os compañeiros e compañeiras que están destinados/as fóra de Galiza ou lonxe do seu domicilio poidan acadar unha praza máis próxima. Denunciamos polo tanto o mal facer da Administración neste caso así como o prexuízo que se está a causar ás persoas que quere

ANUNCIO DA INMINENTE PUBLICACIÓN DO VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS DOS CORPOS XERAIS

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza a Orde de 27-9-2023 remitida ao BOE, pola que se anuncia concurso de traslados ordinario entre persoal funcionario dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza, así como as prazas para resultas do ámbito do Ministerio de Xustiza e das Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Data prevista de publicación no BOE: 9-10-2023 Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-traslados-gestion-tramitacion-auxilio-2023

RECTIFICACIÓN DA LISTAXE DE TRAMITADOR@S QUE SUPERARON O EXERCICIO ÚNICO - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2019-20-21

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza un novo Acordo do  TCU polo que se ANULAN os  Acordos de 17 de novembro de 2022 e de 2 de outubro de 2023 deste Tribunal,  e procédese a publicar nova relación de aprobados que superan o exercicio único do corpo de Tramitación da promoción interna. Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ACUERDO%20TRIBUNAL%20CALIFICADOR%20UNICO%20TRA%20PI.pdf  

RECTIFICACIÓN DA LISTAXE DE XESTOR@S QUE SUPERARON O EXERCICIO ÚNICO - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2019-20-21

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza un novo Acordo do  TCU polo que se ANULA o  Acordo do 2 de outubro de 2023 deste Tribunal  e procédese a publicar nova relación de aprobados que superan o exercicio único do corpo de Xestión da promoción interna. Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ACUERDO%20TCU%20RELACI%C3%93N%20APROBADOS%20GESTI%C3%93N%20PROMOCI%C3%93N.pdf

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 15/09/2023

Publicouse na intranet e na páxina web da consellería a   Resolución de 5 de outubro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en comisión de servizos entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola   Resolución do 15 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1EDL7HBH8BGoSo2MVc8fVz9-pxy7B3zK4/view?usp=sharing

SUBA SALARIAL DO 0,5%

Publicouse no BOE a Resolución de 4 de outubro de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se pon en coñecemento o Acordo do Consello de Ministros de 3 de outubro de 2023, que aproba o incremento do 0,5 por ciento nas retribucions do persoal ao servizo do sector público, en aplicación do previsto no artigo 19. Dous.2.a) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2023. Este incremento, que será do 0,5%, aplicarase respecto das retribucions vixentes ao 31 de decembro de 2022 e con efectos de 1 de xaneiro de 2023. Parece ser que o pago o queren realizar neste mes de outubro.  Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/05/pdfs/BOE-A-2023-20679.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 04-10-2023

Publicouse na intranet o 04/10/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 5, 6 e 9 de outubro.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón prazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1lh7dJsHrCO9ocnT8IBfuHqv9XqgW2bVX/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 27-09-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 4 de outubro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 27 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1kmEr5NsvXEB3WbgDK_cezPA6-Ivnc53r/view?usp=sharing

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS - OBTENCIÓN CURSOS CELGA

Por Resolucións do 29 de setembro de 2023 acordouse a publicación das listaxes provisionais de admitidos e excluídos das probas para a obtención dos niveis de Celga 2, 3 e 4 de idioma galego. Celga 2: As probas realizaranse o día 26 de novembro de 2023 . Celga 3: As probas realizaranse o día 25 de novembro de 2023. Celga 4: As probas realizaranse os días 18 e 19 de novembro de 2023.     Ligazón "Portal da Lingua Galega": https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0028.html&utm_source=news_gal&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_lingua_gal

NOVA LISTAXE DE TRAMITADOR@S QUE SUPERARON O EXERCICIO ÚNICO - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2019-20-21

Publicouse o Acordo do Tribunal Cualificador Único do proceso selectivo convocado pola Orde JUS/242/2022, do 24 de marzo, de Tramitación, promoción interna, polo que, en cumprimento da Orde JUS/1075/2023, do 26 de setembro, do Ministerio de Xustiza, fanse públicas as novas notas da fase de oposición e, á súa vez, a proposta de persoas aprobadas que se elevará ao Ministerio de Xustiza. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/gl/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/tramitacion-procesal-administrativa-marzo

NOVA LISTAXE DE XESTOR@S QUE SUPERARON O EXERCICIO ÚNICO - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2019-20-21

Por Orde JUS/1075/2023, do 26 de setembro (Boletín Oficial do Estado do 29 de setembro), en execución de Auto da Audiencia Nacional, declarouse nula a Orde JUS/273/2023, do 15 de marzo, pola que, en execución de sentenza, anulábanse as Bases Quinta. 2 e Sexta.2 e Sexta.4 da Orde JUS/291/2019, do 4 de marzo, pola que se establecían as bases comúns dos procesos selectivos para ingreso ou acceso aos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza. En cumprimento da devandita Orde anuláronse os acordos do Tribunal Cualificador Único de 18-11-2022 e de 21-12-2022 e dítouse un novo acordo que modificou as cualificacións do exercicio único celebrado os días 8-10-2022 e 2-12-20022 (exercicio de incidencias) e, segundo o disposto na Base 7.2 da Orde JUS/241/2022, do 24 de marzo, pola que se convocou este proceso selectivo e, en consecuencia fanse públicas as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial, por orde alfabética, que alcanzaron o mínimo establecido. Este Tribunal

A CIG DENUNCIA O ATASCO DOS XULGADOS DE 1ª INSTANCIA DE OURENSE

A sección sindical da CIG-Xustiza en Ourense ven de fomular denuncia sobre o colapso dos Xulgados de Primeira Instancia desa vila. A situación de colapso levou aparellada que se nomee a unha funcionaria interina do corpo de Tramitación Procesual, co fin de desatascar a sobrecarga de traballo dos Xulgados de Primeira Instancia, números 1, 2, 3 e 5, cunha duración dun mes en cada un deles, quedando sen atender os Xulgados de Primeira Instancia núms. 4, 6 (familia) e 7. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1gk2UvDgpcQx8fdwrPaeHJ2l1j7K_3AID/view?usp=sharing

MODIFICACIÓN DA INSTRUCIÓN DE 16/09/2021 DA ENTRADA EN SERVIZO DE DICIREG

Publicouse no BOE a Instrución do 25 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública, pola que se modifican as pautas e criterios para apoiar a entrada en servizo efectiva da aplicación informática DICIREG, a partir da entrada en funcionamento da primeira oficina conforme as previsións contidas na Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil, aprobados pola Instrución do 16 de setembro de 2021. Ligazón BOE Instrución 25/09/2023: https://boe.es/boe/dias/2023/10/02/pdfs/BOE-A-2023-20479.pdf Ligazón BOE Instrución 16/09/2021: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15391.pdf

OFERTA DE PRAZA VACANTE NA SECRETARÍA DA FISCALÍA PROVINCIAL DA CORUÑA

Publicouse no DOG do 29/09/2023 a ORDE do 18 de setembro de 2023 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, do seguinte posto de traballo vacante: Denominación do posto: Secretario/a Fiscal Xefe Provincial. Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003. Corpo ou escala: xeral/tramitación procesual e administrativa. Grupo/subgrupo: C1/C2. Nivel: 20. Tipo de adscrición: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA. e Administración de xustiza). Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.). Centro directivo ou dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (A Coruña). Localidade: A Coruña.

LIGAZÓNS DE DESCARGA DOS CERTIFICADOS DE NOTAS DOS PROCESOS SELECTIVOS

Na Sede electrónica do Ministerio de Xustiza está dispoñible a descarga das Notas e Certificados de Oposicións da Administración de Xustiza (Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial) de algunhas convocatorias. Ligazón acceso co certificado digital:    https://sede.mjusticia.gob. es/oaj/clave/InicioSede?lang= es_es&idtramite=1288789174812& idpagina=1215197884559   Ligazón acceso sen certificado dixita l:  https://sede. mjusticia.gob.es/oaj/ InicioSede?lang=es_es& idtramite=1288789174812& idpagina=1215197884559  

PETICIÓN DUN XULGADO MÁIS DO PENAL PARA OURENSE

O sector de Xustiza da CIG en Ourense vén de remitirlle un escrito á dirección xeral de Xustiza para reclamarlle a creación dun novo xulgado do Penal en Ourense que remate coa saturación actual, tendo en conta que a bolsa de asuntos pendentes “non deixa de medrar día a día”. Na central sindical denuncian que dende 2017, ano no que comezou o colapso destes xulgados, unicamente se integraron no cadro de persoal tres funcionarios/as e un reforzo interino que aínda se manteñen a día de hoxe. Ligazón "Faro de Vigo": https://www.farodevigo.es/ourense/2023/09/30/cig-demanda-nuevo-juzgado-penal-92743515.html Ligazón "La Voz de Galicia": https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2023/09/30/piden-puesta-marcha-nuevo-juzgado-penal-situacion-clama-ao-ceo/0003_202309O30C5993.htm Ligazón Avantar: https://www.cig.gal/nova/a-cig-xustiza-reclama-un-novo-xulgado-do-penal-en-ourense-que-remate-coa-saturacion-actual.html