Saltar ao contido principal

Publicacións

ADXUDICACIÓN DA PRAZA DE RESPONSABLE DE ESTATÍSTICA DA FISCALÍA DA CORUÑA

Publicouse na intranet a RESOLUCIÓN do Director Xeral de Xustiza do 13/01/2022, pola que se resolve a convocatoria de 10/12/2021, para a provisión temporal do posto singularizado de Responsable de estatística, rexistro e calidade da Fiscalía Provincial da Coruña, mediante o sistema de substitución. Ligazón Resolución: https://drive.google.com/file/d/1dK9z_7Z1tisl3GHQiFzg85jEDTCFdbMf/view?usp=sharing
Publicacións recentes

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - COMPOSTELA E CARBALLO

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2022/341 DETALLES: REQUIRESE 2 POSTOS DE XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA AS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E CARBALLO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR S

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 12/01/2021 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 13, 14 e 17 de xaneiro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar a través de calquera  un  dos seguintes medios: Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222   Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1xF81a7xVvzGsaKJCyVsMXGZdc_0pa8dJ/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 22 de decembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.  Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.  A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano. Ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1_C6Z0Twis83111apwQCOKSIWi6S9yzOt/view?usp=sharing

PUBLICACIÓN DO CONCURSO DE TRASLADOS E LISTAXES DE PRAZAS DE GALIZA

No BOE do 12 de xaneiro de 2022, saiu a Orde pola que se publica a resolución provisional do concurso de traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza. As funcionarias/os terán que expresar, nun prazo de dez días hábiles a contar a partir do día seguinte á publicación desta orde no “Boletín Oficial do Estado” (ata o 26 de xaneiro) , no seu caso, a súa desconformidade cos datos obrantes en devandito Anexo III, para o que deberán solicitar a súa corrección mediante o Anexo IV. Ligazón Orde BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-465.pdf Ligazón consulta Anexo III: https://aplicacionainoa.justicia.es/asistenteinscripcion/sap/bc/webdynpro/sap/zasis_gta_anexo3 Ligazón alegacións Anexo IV: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ANEXO%20IV%202021%20(1).docx Ligazón Xestión Galiza Alfabética: https://drive.google.com/file/d/1s0YwV2mMSIm3ncTOn_lgLvTxYAt2eRei/view?usp=sharing Ligazón Xestión Galiza por

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO NO CORPO DE LETRADOS DA ADMÓN.DE XUSTIZA

No BOE do 11 de xeneiro de 2022 publicouse a Orde  JUS/1523/2021, do 3 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-404.pdf

MODIFICACIÓN DO PERMISO DE COIDADO DUN MENOR AFECTADO POR CANCRO

A Lei de Orzamentos do Estado para este ano 2022 ven de publicar unha modificación do apartado e) do artigo 49 do TREBEP, contemplando a ampliación da idade do menor de 18 a 23 anos, no caso de que o dito menor padeza cancro e resulte necesario o seu coidado directo, continuo e permanente. "e) Permiso por coidado de fillo menor afectado por cancro ou outra enfermidade grave: o funcionario terá dereito, sempre que ambos os proxenitores,  gardadores con fins de adopción ou acolledores de carácter permanente traballen, a unha redución da xornada de traballo de polo menos a metade da duración daquela, percibindo as retribucións íntegras con cargo aos orzamentos do órgano ou entidade onde veña prestando os seus servizos, para o coidado, durante a hospitalización e tratamento continuado, do fillo menor de idade afectado por cancro (tumores  malignos, melanomas ou  carcinomas) ou por calquera outra enfermidade grave que implique un ingreso hospitalario de longa duración e requira a neces

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E PREPARATORIOS CELGA

Consulte aquí a convocatoria dos cursos, con carácter gratuíto, de linguaxe administrativa e cursos CELGA (DOG do 13 de agosto de 2021) . SEGUNDO CUADRIMESTRE As solicitudes deberán presentarse por vía telemática dentro do prazo de solicitude, do 4 ao 14 de xaneiro de 2022  para os cursos do segundo cuadrimestre. O día 18 de xaneiro de 2022, o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido . O prazo para a presentación da documentación na aplicación web será ata o día 21 de xaneiro de 2022 para o alumnado admitido nos cursos do segundo cuadrimestre.   Ligazón aplicación web de inscrición: https://www.eoidigital.com/ preinslinguagalega/alumnos/ index.php

RESULTADOS PROVISIONAIS PROBAS CURSOS CELGA 2, 3 E 4

Celga 2: resultados provisionais das probas do día 28 de novembro de 2021 Resolución do 30 de decembro de 2021 , pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 2 realizadas o día 28 de novembro de 2021. As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles ás persoas interesadas os criterios que determinaron a cualificación obtida. Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Santiago de Compostela Listaxe provisional de persoas aptas e non aptas de Ponferrada Celga 3: resultados provisionais das probas do día 27 de novembro de 2021 Resolución do 30 de decembro de 2021 , pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 3 realizadas o día 27 de novembro

SOLICITUDE AO MINISTERIO DAS LISTAXES DO CONCURSO INCLUÍNDO PUNTUACIÓN

A CIG ven de solicitar, como xa fixera no concurso pasado, que o Ministerio de Xustiza publicara, a través do aplicativo AINOA, as listaxes de adxudicación provisionais indicando a puntuación obtida por cada un dos partícipes, xa que doutro xeito resultaría moi difícil unha posible reclamación sobre ditas adxudicacións, ao carecer do dato necesario da puntuación obtida por cada adxudicatario. Así mesmo, solicitamos que se publicara tamén a través do aplicativo AINOA a listaxe con todas as puntuacións dos participantes no concurso de traslados co obxecto de que todas/os poidan comprobar as puntuacións que cada quen ostenta neste concurso de traslados. Aproveitamos para reiterar a todos os participantes, teñan obtido ou non destino , que a partir do día 12 de decembro, data de publicación da resolución provisional do concurso, verifiquen o contido do seu  Anexo III na seguinte ligazón: https://aplicacionainoa.justicia.es/asistenteinscripcion/sap/bc/webdynpro/sap/zasis_gta_anexo3      Lig

FRONTE COMÚN CONTRA A REFORMA DA REFORMA LABORAL

Os sindicatos CIG, ELA, LAB e A INTERSINDICAL, formulan unha fronte común para tentar que a reforma da reforma laboral non chegue a prosperar no parlamento español. Pola súa banda a CIG trasladou ao deputado do BNG a súa oposición para a aprobación de dita reforma e o mesmo fixo ELA con respecto aos deputados do PNV e BILDU. Ligazón AVANTAR: https://www.cig.gal/nova/a-cig-e-o-bng-coinciden-na-necesidade-de-que-o-tramite-parlamentario-sirva-para-derrogar-a-reforma-laboral.html Ligazón "La Vanguardia": https://www.lavanguardia.com/politica/20220109/7975331/frente-sindical-soberanista-reforma-laboral.html

LISTAXES PROVISIONAIS CONCURSO DE TRASLADOS DOS CORPOS XERAIS

Hoxe, 5 de xaneiro, publicaronse as listaxes provisionais do concurso de traslados de corpos xerais. Data prevista de publicación no BOE: 12 de xaneiro. É moi importante que, tanto se vos deron destino como se non, fagades a verificación do voso Anexo III comprobando os destinos solicitados. Ligazón páxina Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-de-traslados-ordinario-gestion-tramitacion-y-auxilio-2021 Ligazón Resolución Provisional: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Orden%20provisional.pdf Ligazóns listaxes: Auxilio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/AUXILIO%20JUDICIAL.pdf Tramitación: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/TRAMITACI%C3%93N%20PA.pdf Xestión  https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/GESTI%C3%93N%20PA.pdf Excluídos: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Relaci%C3%B3n%20

PRÓRROGA CONCERTO SANITARIO PARA 2022-2023-2024

O día 30 de decembro o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial subscribiu novo Concerto para a asistencia sanitaria do colectivo durante os anos 2022, 2023 e 2024, coas mesmas entidades aseguradoras coas que a Mutualidade xa viña colaborando, é dicir, con  ASISA, DKV, MAPFRE, NOVA MUTUA SANITARIA,  SEGURCAIXA ADESLAS E  SANITAS. Ligazón  MUXEXU: https://www.mugeju.es/noticias/2022-01/nuevo-concierto-para-asistencia-sanitaria

PRÓRROGA CONCERTO FARMACEUTICO PARA 2022-2023

O 22 de decembro de 2021 o Xerente de  MUXEXU subscribiu co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos de España (CGCOF), a prórroga do Concerto polo que se fixan as condicións para a execución da prestación farmacéutica a través das oficinas de farmacia, subscrito o 26 de xuño de 2017 e modificado pola addenda subscrita o 2 de xullo de 2020. A prórroga entra en vigor o 1 de xaneiro de 2022 e estará vixente ata o día trinta e un de decembro de 2023. Ligazón MUXEXU: https://www.mugeju.es/noticias/2022-01/prorroga-para-2022-y-2023-del-concierto-de-farmacia-suscrito-entre-mugeju-y-el

CONCURSO DE TRASLADOS LAX

No BOE de hoxe, día 3 de xaneiro, publícase a convocatoria de concurso de traslado de letrados/as da Administración de Xustiza, na que se ofertan determinadas prazas no noso país. Ligazón folla informativa; https://drive.google.com/file/d/1XKvWiNZFQ23WApRYsBTM_a8rElPBcc6D/view?usp=drivesdk Ligazón BOE: https://boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-72.pdf Ligazón corrección de erros: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/05/pdfs/BOE-A-2022-242.pdf

MANTENSE O REFORZO DOS XULGADOS DO SOCIAL DA CORUÑA

O  CXPX mantén, polo menos ata xuño, os dous reforzos dos xulgados do social da Coruña. Os dous maxistrados deberán sinalar e finalizar cen asuntos ao mes, preferentemente de despedimentos e causas urxentes. O TSXG solicitou outras dúas comisións de servizo con  relevación de funcións para continuar coa redución da  pendencia destes órganos. Estas medidas permitiron que entre xaneiro e setembro deste ano os asuntos en trámite nestas unidades descendesen un 13,8 % en comparación con 2020. Ligazón CXPX; https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-al-menos-hasta-junio-los-dos-refuerzos-de-los-juzgados-de-lo-social-de-A-Coruna-

PRÓRROGA REFORZO DE FAMILIA DE OURENSE

O  CGPJ aproba prorrogar o reforzo do xulgado de Familia de Ourense polo menos ata o 30 de xuño de 2022 A dedicación media deste órgano xudicial nos nove primeiros meses de 2021 case triplica o indicador establecido. O maxistrado de reforzo farase cargo da metade dos internamentos non voluntarios, urxentes e residenciais. Ligazón CXPX: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-prorrogar-el-refuerzo-del-juzgado-de-Familia-de-Ourense-al-menos-hasta-junio-de-2022

REPARTO DE PROCEDEMENTOS DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN XANEIRO

As demandas de cláusulas chan repartiranse desde xaneiro entre todos os xulgados de primeira instancia. O  CXPX dá por concluído en Galicia o plan de especialización nestes procedementos debido á diminución de asuntos pendentes. Os órganos especializados da comunidade resolveron 13.834 casos sobre cláusulas abusivas desde a súa posta en marcha, o 1 de xuño de 2017, ata o 31 de marzo de 2021. A taxa de resolución -que indica o número de asuntos concluídos en relación cos ingresados- destas unidades situouse en Galicia no primeiro trimestre deste ano en 90,7%. Ligazón CXPX: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/En-Portada/Las-demandas-de-clausulas-suelo-se-repartiran-desde-enero-entre-todos-los-juzgados-de-primera-instancia

CAMBIO DE ENTIDADE MÉDICA EN MUXEXU

Publicouse a Resolución do Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial de data 30 de decembro de 2021, sobre a ampliación do prazo outorgado para efectuar cambios de entidade médica en 2022. Mediante a devandita resolución establécese, ademais do prazo ordinario do 1 ao 31 de xaneiro de 2022, un prazo extraordinario do 1 ao 28 de febreiro de 2022, durante o cal todos os  mutualistas poderán realizar o cambio de entidade médica oportuno. https://www.mugeju.es/noticias/2021-12/plazo-extraordinario-para-cambio-de-entidad-medica