Saltar ao contido principal

Publicacións

PUBLICACIÓN DEFINITIVA ADXUDICACIÓN PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 20/07/2022

Publicouse na intranet e na páxina da consellería a Resolución de 10 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en comisión de servizos entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/comision-servizos/220810-adxudicacionprovisional-20xullo-comisions-servizo.pdf
Publicacións recentes

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado de 4 agosto, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.  Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1vJDi39Ww5QvWamFPgyWOv_nHRoQcjRYE/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN PROVISIONAL ADXUDICACIÓN PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS

Saíu publicada na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 4 de agosto de 2022 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022. As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles (9 de agosto), contado desde a publicación desta resolución na intranet de Xustiza e mais na web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1RNWW7Q4XyytLVIWZWumOskMjOeOUdsDl/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na   intranet   o 04/08/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 5, 8 e 9 de agosto.   A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II da  Resolución do 18 de maio de 2022  que vos deixamos na segunda ligazón e que, unha vez asinado tamén de xeito dixital a cal, mentres non se habilite a opción de solicitude por medio da OPAX, a teredes que remitir a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, empregando o modelo de solicitude xenérica PR004A. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1ROUMkcECzr3lEvHCTioa5pK-dCbXIFGC/view?usp=sharing Ligazón Anexo II: https://drive.google.com/file/d/1h5GLlqe8AEjFH-FWZ_VmyD0QPMEoR3ZK/view?usp=sharing Ligazón solicitude xenérica PR004A: https://sede.xunt

CONTESTACÍÓN DA XUNTA Á ELECCIÓN DE BOLSA DAS INTERINAS BAREMADAS/OS

Pola Dirección Xeral indicóusenos, en contestación a dúbida trasladada, que todas as persoas admitidas, tanto as incluidas nas bolsas de traballo ou de reserva como as persoas baremadas, deberán elixir bolsa no periodo comprendido do 29 de agosto ao 9 de setembro. No momento en que accedan a OPAX terán habilitada a opción de escoller bolsa todas as persoas admitidas. Só no caso de que solicitasen formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia non terán que efectuar a dita elección. A CIG discrepa desta interpretación, á vista do literalmente establecido na orde regulatoria, xa que os únicos que están realmente incluídos nas bolsas respectivas son os que figuran en traballo ou en reserva.   "6. Cada aspirante só poderá formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia, polo que, no caso de que un aspirante, tras a publicación das listas previstas no punto 5, * estea incluído en bolsas de distinto corpo, ou en varias provincias da mesma bolsa, deberá seleccionar aquela única en q

PETICIÓN DE ACLARACIÓN SOBRE O DEBER DE ELECCIÓN DE BOLSA DO PERSOAL INTERINO BAREMADO

O pasado venres a Dirección Xeral publicaba as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas das bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais da Administración de Xustiza. Na Resolución especificase que aquelas persoas que estean incluídas en bolsas de distintos corpos, ou en varias provincias da mesma bolsa, deberán seleccionar aquela única na que desexen quedar no prazo de 10 días hábiles (do 29 de agosto ao 9 de setembro) baixo pena de entender que desisten de todas as solicitudes no caso de non facelo. Este sindicato considera que existen dúbidas en canto a aquelas persoas que non figuran nin nas bolsas de traballo nin nas de reserva, que segundo a literalidade da orde non teñen que escoller, quedando en todas as listaxes nas que figuran como “baremadas”. Sen embargo é moi posible que, coas escollas e as renuncias, persoas que agora figuran baremadas pasen a formar parte das bolsas definitivas. Por este caso remitimos o presente para que por parte desa D

LISTAXES RESULTANTES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO

Publicouse a Resolución de 28 de xullo de 2022 , pola que se  aproban as listaxes resultantes de persoas admitidas e excluídas das bolsas de traballo de pesoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza convocadas pola resolución da Dirección Xeral de Xustiza do 28 de xaneiro de 2022.  Aquelas persoas que estean incluídas en bolsas de distintos corpos ou, en varias provincias da mesma bolsa, deberán seleccionar aquela única na que desexen quedar. O prazo para dita elección será de 10 días hábiles, do 29 de agosto ao 9 de setembro . A elección da bolsa definitiva terá que realizarse a través da OPAX: https://www.xunta.es/sxpa/AIX/ Listaxes  admitidos Auxilio Xudicial: A Coruña: https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/interinos/2022/definitivas/listaxe-persoas-admitidas-cax-a-coruna.pdf Lugo:  https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/interinos/2022/definitivas/listaxe

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA

Publicouse no BOE a Orde JUS/732/2022, do 22 de xullo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para acceso, por promoción interna, no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/242/2022, do 24 de marzo. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12671.pdf

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - XESTIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA

Publicouse no BOE a Orde JUS/731/2022, do 22 de xullo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para acceso, por promoción interna, no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/241/2022, do 24 de marzo.  Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12670.pdf

LISTAXES PROVISIONAIS DE APTOS E NON APTOS PARA A OBTENCIÓN DO CELGA 1, 2, 3 E 4

Publicouse no "Portal da Lingua Galega" as listaxes provisionais dos resultados obtidos nas probas de obtención do Celga 1, 2, 3 e 4. As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles os criterios que determinaron a cualificación obtida. O prazo finaliza o día 26 de xullo de 2022. Resolución publicacion Celga 1: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6994418&name=DLFE-24611.pdf Listaxes Celga 1 Santiago de Compostela: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6994418&name=DLFE-24612.pdf   Resolución publicación Celga 2: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6994419&name=DLFE-24614.pdf Listaxes Celga 2 Santiago de Compo

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AXULIO - A CORUÑA

Identificador da oferta: 12/2022/8545 Detalles: REQUIRESE 3 POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE A CORUÑA. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS

MANTENSE DE MOMENTO A DATA DE EXAME PROMOCIÓN INTERNA TRAMITACIÓN E XESTIÓN - OEP 2019-2020-2021

O Ministerio segue a prever que o vindeiro 8 de outubro examinaranse os dous corpos de Xestión e Tramitación, polo sistema de promoción interna. Sacarán as listaxes definitivas nestes días e a orde coa data de exame en setembro, por se houbera cambios.

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - BUEU E CAMBADOS

Identificador da oferta: 12/2022/8520 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE BUEU E CAMBADOS. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO:GRADUADO ESCOLAR/ESO TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, O

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO

Identificador da oferta: 12/2022/8511 Detalles: UN POSTO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE VIGO REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - CHANTADA

Identificador de la oferta: 12/2022/8501 Detalles: AUXILIO XUDICIAL PARA CHANTADA -------- NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSC