Saltar ao contido principal

Publicacións

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 19-09-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 25 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 19 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1WpojnRnw8XI-yBxTJVdlNTGjzSillLw8/view?usp=sharing    
Publicacións recentes

ACTIVIDADES FORMATIVAS DO MARCO DE COMPETENCIAS DIXITAIS

Publicada a Resolución do 21 de setembro de 2023 pola que se convocan actividades formativas do Marco galego de competencias dixitais ComDix para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) Esta iniciativa enmárcase no contexto do Marco galego de competencias dixitais, conforme o disposto na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, coa finalidade de lograr unha cidadanía dixitalmente responsable nun contorno onde, cada vez máis, é requirido o uso da tecnoloxía case a diario. Poderá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución o persoal ao servizo da Administración de xustiza; que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de co

DISTRIBUCIÓN DO CRÉDITO DESTINADO NOS ORZAMENTOS PARA OS XULGADOS DE PAZ NO 2023

Publicouse no BOE a Orde JUS/1048/2023, do 1 de agosto , pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 11 de xullo de 2023, polo que se fixa o módulo para a distribución do crédito que figura nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, destinado a subvencionar os gastos de funcionamento dos Xulgados de Paz. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/23/pdfs/BOE-A-2023-19872.pdf

TRIBUNAIS DOS PROCESOS SELECTIVOS POR CONCURSO DE MÉRITOS - CORPOS XERAIS

Publicouse no BOE a Orde JUS/1049/2023, do 1 de setembro , pola que se designan os Tribunais cualificadores únicos e os Tribunais cualificadores delegados do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre por concurso de méritos, nos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado pola Orde JUS/1288/2022, do 22 de decembro. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/23/pdfs/BOE-A-2023-19881.pdf

AVALIACION DO COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO - OPOSICIÓNS AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE

En relación á avaliación do coñecemento das linguas oficiais propias para o corpo de Auxilio Xudicial recollida na Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro e, unha vez publicada a data e lugar para a realización da proba, polo Tribunal Calificador Único, INFÓRMASE: A avaliación do CELGA 4 consistirá nunha proba composta de dúas partes, unha parte escrita e outra oral sobre un texto. A avaliación da linguaxe xurídica, tanto de nivel medio como superior, avaliarase a través dun exame tipo test. Unha vez rematado o test haberá que, para o nivel medio, traducir un texto, e para o nivel superior, redactar un documento.   En todos os casos a calificación das probas será de APTO/A ou NON APTO/A.

REMATA O PRAZO PARA INSCRICIÓN NAS PROBAS DE OBTENCIÓN DOS CELGA

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar en novembro / decembro de 2023, sempre que ningunha circunstancia excepcional o impida. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como no Portal da Lingua Galega. As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada. As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C , e aboar a taxa correspondente. Prazo de presentación das solicitudes e de pagamento da taxa correspondente: do 5 ao 25 de setembro. Ligazón: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Probas/convocatoria_0028/probas-celga-2-3-4 Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230904/AnuncioG0655-080823-0001_gl.html

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 19-09-2023

Publicouse na intranet o 19/09/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 20, 21 e 22 de setembro.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón prazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1hm3F-EQa-D_TMy_AbqSF-SsfGLGgcj0G/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 13-09-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 19 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1nRsnvBcOkfia6beCQzOJk0suvBCbRHRj/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS EN GALIZA PARA OPOSITOR@S DO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL - OEP 2020-21-22

A Dirección Xeral de Xustiza achegou a relación de prazas do corpo de Auxilio Xudicial que se ofrecerán ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.  Ligazón prazas desertas: https://drive.google.com/file/d/1Sqtl_V2WTxeB5DLMnnHOiuWFgXZbi4zU/view?usp=sharing

NOVA LISTAXE DE PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS

A Dirección Xeral de Xustiza ven de facilitarnos unha nova listaxe de vacantes para o vindeiro concurso de traslados. Con respecto á listaxe enviada con data 24/07/2023 as modificacións foron as seguintes: Eliminación de 1 praza de Tramitación na Fiscalía, Sección Territorial de Verín.   Inclusión das seguintes prazas: 1 praza do Corpo de Xestión no Xulgado de Paz de Bueu. 1 praza do Corpo de Xestión na Audiencia Provincial Sección 6ª Pontevedra (Sede Vigo). 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia Nº 2 de Ourense. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 da Estrada. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia Nº 2 de Lugo. 1 praza do Corpo de Tramitación na Audiencia Provincial Sección 1ª Lugo. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado do Penal Nº1 Lugo. 1 praza do Corpo de Auxilio no Xulgado de 1ª Instancia Nº 3 Lugo. 1 praza do Corpo de Auxilio no Xulgado de Paz de Guitiriz.   Nesta relación van incluídas as vaca

EXAMEN DE COÑECEMENTO DE IDIOMA GALEGO - AUXILIO XUDICIAL - OEP 2020-21-22

Conforme ao establecido na base 7.5 da Orde de convocatoria, o Tribunal Central Único acordou convocar aos opositores que no seu día solicitaron a celebración da proba de coñecemento de galego, ao exercicio de carácter positivo, non eliminatorio, no día, hora e lugar que a continuación se indica: DATA: 29 de setembro de 2023 HORA: 9.00 horas, LUGAR: EGAP (Escola galega de Administración Pública) Rúa Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela Ligazón convocatoria: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/5.2%20Convocatoria%20para%20la%20prueba%20de%20conocimiento%20de%20gallego.pdf

A CIG SOLICITA O REFORZO DO SERVIZO DE APOIO DE OURENSE

A CIG ven de presentar ante o Servizo de Xustiza de Ourense a petición de que se aumente o cadro de persoal do servizo de apoio en dous auxilios máis, toda vez que o actual sistema de quendas non está a funcionar e o persoal interino destinado a suplir esa eiva resulta de todo punto insuficiente, xa que no mes de xullo retirouse a un dos interinos que prestaba servizos, ao cumprir este os tres anos de permanencia no posto de reforzo. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1X5-xo1WsuUr4djC6ijzp93D_aR-pSBrv/view?usp=sharing

DENUNCIA SOBRE AUSENCIA DE PROTOCOLO DE EVACUACIÓN NA "CIDADE DA XUSTIZA" DE VIGO

Resulta inaudito que as administracións implicadas permitiran a entrada de traballador@s no edificio da "Cidade da Xustiza" antes de que o mesmo pasara a inspección do Servizo de Prevención e Riscos Laborais, como solicitou a CIG no seu día, a fin de detectar e correxir os múltiples defectos dos que adolece o novo edificio xudicial (inexistencia do plan de evacuación, no hai planos de ubicación nos distintos andares, incorrecta ubicación dos extintores e sinais, carencia de previsión de simulacros, etc). Culpable de todo isto é o Concello de Vigo por darlle á consellería o permiso de primeira ocupación e, por suposto, culpable é a Dirección Xeral de Xustiza e, en último termo, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por forzar o traslado do persoal moito antes de que o edificio estivera realmente rematado e cun correcto funcionamento dos seus sistemas. Pois ben, este pasado venres, 15 de setembro, saltou outra vez a alarma contra incendios

OFERTA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 15-09-2023

Saíu publicada na intranet a Resolución do 15 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles (ata o 22 de setembro de 2023) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet e na páxina web da consellaría. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos seus datos persoais. A instancia debe ser gravada primeiramente e quedará así en formato borrador ata que se proceda a as

PUBLICACIÓN ACORDO DE APROBADOS DEFINITIVOS - CORPO DE AUXILIO - OEP 2020-21-22

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo do Tribunal Cualificador Único do proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de acceso libre no corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro. Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/0-2023-09-12-Acuerdo-de-publicacion-de-aprobados-AUXILIO.pdf Ligazón Anexo I aprobados: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/1-Anexo-I-APROBADOS.pdf Ligazó Anexo II superan o proceso sen praza: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/2-Anexo-II-SUPERAN-EXAMEN-SIN-PLAZA.pdf Ligazón prazo presentacion valoración idiomas autonómicos: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/4-Plazo-presentaci%C3%B3n-documentaci%C3%B3n-para-valoracion-en-las-CCAA.pdf

MOBILIZACIÓN CONTRA A FALTA DE SEGURIDADE NOS EDIFICIOS XUDICIAIS

A Federación de Servizos da CIG, co apoio do Sector de Xustiza da Federación de Administración Pública, desenvolverá unha mobilización diante da Cidade da Xustiza de Vigo, o vindeiro luns 18 de setembro, para rexeitar o novo concurso de adxudicación do servizo de vixilancia e seguridade nos edificios xudiciais de Galiza. Dende a central levan tempo denunciando que os pregos de condicións non contemplan unha dotación económica suficiente para cubrir os gastos salariais do persoal que vai ser subrogado e que o concurso non dá resposta ás necesidades de vixilancia e seguridade das instalacións. O responsábel nacional de seguridade privada da CIG, lembra que o proceso estivo cheo de deficiencias dende o principio, até o punto de que a Xunta tivo que desistir do anterior concurso tras as alegacións presentadas pola central sindical reclamando que se corrixisen as anomalías detectadas nos lotes 1 (edificios xudiciais da Coruña) e 12 (Cidade da Xustiza e rexistro civil de Vig

A CIG SOLICITA QUE O PERSOAL INTERINO POIDA PRORROGAR A SÚA IDADE DE XUBILACIÓN

En base ao acordo alcanzado no pasado mes de xullo, na mesa de listas de contratación de Función Pública da Xunta de Galiza , o Sector de Xustiza da CIG solicitou á Dirección Xeral de Xustiza que adopte un acordo similar aceptando que o persoal interino das bolsas poida prorrogar a súa idade de xubilación máis alá dos 65 anos, manténdose na bolsa do corpo que lle corresponda, de igual xeito que o persoal interino da administración autonómica. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1myfP0K8r0mJ96e6vXnVL8jnyWoZJ5odg/view?usp=sharing