Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Setembro, 2023

RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 15-09-2023

S aíu publicada na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 29 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 15 de setembro de 2023 . As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles (ata o 4 de outubro), contado desde a publicación desta resolución na intranet de Xustiza e mais na web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1R0CpV1lBlzN_ybDsjeMb-cWqirm_jauC/view?usp=sharing  

A NOTA MÍNIMA DA PROMOCIÓN INTERNA VOLTA A SER DO 60%

No BOE do 29 de setembro de 2023, o Ministerio de Xustiza publica a Orde JUS/1075/2023, de 26 de setembro , pola que se declara nula a Orde JUS/273/2023 de 15 de marzo que en execución de setenza anulaban as bases (quinta-2, sexta-2 e sexta 4) da Orde JUS/291/2019 de 4 de marzo, que fixan as bases comúns dos procesos selectivos para ingreso aos corpos de funcionarios/as ao servizo da Administración de Xustiza. En pro do principio de seguridade xurídica esta modificación  non afecta aos candidatos dos procesos selectivos xa iniciados que, habendose presentado polo turno de promoción interna, houberan superado o primeiro e único exercicio con arreglo ao criterio anterior, habendo obtido unha nota mínima de, polo menos, o 50% pero sen alcanzar o 60%,  xa que non é de aplicación retroactiva . Por conseguinte a nota mínima de corte para promoción interna volta a ser do 60%. A reserva de nota (nota mínima) na fase de oposición pasa a ser tamén do 60% da nota mínima posible. Ligazó

NON SE PODE REPERCUTIR NO TRABALLADOR DETERMINADAS DESCONEXIÓNS PRODUCIDAS NO TELETRABALLO

Segundo a recente Sentenza 565/2023, do 19 de setembro, do Tribunal Supremo, Sala Social, na que foi partícipe a CIG xunto con outras centrais sindicais, a empresa non pode repercutir no teletraballador as desconexións pola caída de Internet, o corte da luz ou ir ao aseo. Ligazón CONFILEGAL: https://confilegal.com/20230927-la-empresa-no-puede-repercutir-en-el-teletrabajador-las-desconexiones-por-la-caida-de-internet-el-corte-de-luz-o-ir-al-aseo-declara-el-ts/

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 27/09/2023

Publicouse na intranet o 27/09/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 28, 29 de setembro e 2 de outubro.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón prazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1CA2NhSppHyQS27yqrH57iVWHEPPJNEhT/view?usp=sharing

LAMENTABLE ESTADO DE CONSERVACION DOS ARQUIVOS XUDICIAIS DE TUI

A CIG ven de denunciar ante a Dirección Xeral de Xustiza o lamentable estado de conservación dos arquivos xudiciais de Tui pese ao esforzo das funcionarias/os encargados do mesmo de manter os expedientes nas mellores condicións posibles e de orde.  Máis alá de non prever un espazo suficiente no novo edificio xudicial de Tui para albergar todos estes arquivos e retiralos dunhas dependencias que non se adaptan a esa función, dase ademais a situación de que o concello e o titular do inmoble onde antigamente estaban ubicados os xulgados e agora so quedan os arquivos xudiciais máis antigos. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1yWAbwpx7vd4oIO0D61jAXUoOhb7gq6_2/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 19-09-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 25 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 19 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1WpojnRnw8XI-yBxTJVdlNTGjzSillLw8/view?usp=sharing    

ACTIVIDADES FORMATIVAS DO MARCO DE COMPETENCIAS DIXITAIS

Publicada a Resolución do 21 de setembro de 2023 pola que se convocan actividades formativas do Marco galego de competencias dixitais ComDix para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) Esta iniciativa enmárcase no contexto do Marco galego de competencias dixitais, conforme o disposto na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, coa finalidade de lograr unha cidadanía dixitalmente responsable nun contorno onde, cada vez máis, é requirido o uso da tecnoloxía case a diario. Poderá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución o persoal ao servizo da Administración de xustiza; que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de co

DISTRIBUCIÓN DO CRÉDITO DESTINADO NOS ORZAMENTOS PARA OS XULGADOS DE PAZ NO 2023

Publicouse no BOE a Orde JUS/1048/2023, do 1 de agosto , pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 11 de xullo de 2023, polo que se fixa o módulo para a distribución do crédito que figura nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, destinado a subvencionar os gastos de funcionamento dos Xulgados de Paz. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/23/pdfs/BOE-A-2023-19872.pdf

TRIBUNAIS DOS PROCESOS SELECTIVOS POR CONCURSO DE MÉRITOS - CORPOS XERAIS

Publicouse no BOE a Orde JUS/1049/2023, do 1 de setembro , pola que se designan os Tribunais cualificadores únicos e os Tribunais cualificadores delegados do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre por concurso de méritos, nos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado pola Orde JUS/1288/2022, do 22 de decembro. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/23/pdfs/BOE-A-2023-19881.pdf

AVALIACION DO COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO - OPOSICIÓNS AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE

En relación á avaliación do coñecemento das linguas oficiais propias para o corpo de Auxilio Xudicial recollida na Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro e, unha vez publicada a data e lugar para a realización da proba, polo Tribunal Calificador Único, INFÓRMASE: A avaliación do CELGA 4 consistirá nunha proba composta de dúas partes, unha parte escrita e outra oral sobre un texto. A avaliación da linguaxe xurídica, tanto de nivel medio como superior, avaliarase a través dun exame tipo test. Unha vez rematado o test haberá que, para o nivel medio, traducir un texto, e para o nivel superior, redactar un documento.   En todos os casos a calificación das probas será de APTO/A ou NON APTO/A.

REMATA O PRAZO PARA INSCRICIÓN NAS PROBAS DE OBTENCIÓN DOS CELGA

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar en novembro / decembro de 2023, sempre que ningunha circunstancia excepcional o impida. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como no Portal da Lingua Galega. As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada. As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C , e aboar a taxa correspondente. Prazo de presentación das solicitudes e de pagamento da taxa correspondente: do 5 ao 25 de setembro. Ligazón: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Probas/convocatoria_0028/probas-celga-2-3-4 Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230904/AnuncioG0655-080823-0001_gl.html

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 19-09-2023

Publicouse na intranet o 19/09/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 20, 21 e 22 de setembro.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón prazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1hm3F-EQa-D_TMy_AbqSF-SsfGLGgcj0G/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 13-09-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 19 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1nRsnvBcOkfia6beCQzOJk0suvBCbRHRj/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS EN GALIZA PARA OPOSITOR@S DO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL - OEP 2020-21-22

A Dirección Xeral de Xustiza achegou a relación de prazas do corpo de Auxilio Xudicial que se ofrecerán ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.  Ligazón prazas desertas: https://drive.google.com/file/d/1Sqtl_V2WTxeB5DLMnnHOiuWFgXZbi4zU/view?usp=sharing

NOVA LISTAXE DE PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS

A Dirección Xeral de Xustiza ven de facilitarnos unha nova listaxe de vacantes para o vindeiro concurso de traslados. Con respecto á listaxe enviada con data 24/07/2023 as modificacións foron as seguintes: Eliminación de 1 praza de Tramitación na Fiscalía, Sección Territorial de Verín.   Inclusión das seguintes prazas: 1 praza do Corpo de Xestión no Xulgado de Paz de Bueu. 1 praza do Corpo de Xestión na Audiencia Provincial Sección 6ª Pontevedra (Sede Vigo). 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia Nº 2 de Ourense. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 da Estrada. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia Nº 2 de Lugo. 1 praza do Corpo de Tramitación na Audiencia Provincial Sección 1ª Lugo. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado do Penal Nº1 Lugo. 1 praza do Corpo de Auxilio no Xulgado de 1ª Instancia Nº 3 Lugo. 1 praza do Corpo de Auxilio no Xulgado de Paz de Guitiriz.   Nesta relación van incluídas as vaca

EXAMEN DE COÑECEMENTO DE IDIOMA GALEGO - AUXILIO XUDICIAL - OEP 2020-21-22

Conforme ao establecido na base 7.5 da Orde de convocatoria, o Tribunal Central Único acordou convocar aos opositores que no seu día solicitaron a celebración da proba de coñecemento de galego, ao exercicio de carácter positivo, non eliminatorio, no día, hora e lugar que a continuación se indica: DATA: 29 de setembro de 2023 HORA: 9.00 horas, LUGAR: EGAP (Escola galega de Administración Pública) Rúa Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela Ligazón convocatoria: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/5.2%20Convocatoria%20para%20la%20prueba%20de%20conocimiento%20de%20gallego.pdf

A CIG SOLICITA O REFORZO DO SERVIZO DE APOIO DE OURENSE

A CIG ven de presentar ante o Servizo de Xustiza de Ourense a petición de que se aumente o cadro de persoal do servizo de apoio en dous auxilios máis, toda vez que o actual sistema de quendas non está a funcionar e o persoal interino destinado a suplir esa eiva resulta de todo punto insuficiente, xa que no mes de xullo retirouse a un dos interinos que prestaba servizos, ao cumprir este os tres anos de permanencia no posto de reforzo. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1X5-xo1WsuUr4djC6ijzp93D_aR-pSBrv/view?usp=sharing

DENUNCIA SOBRE AUSENCIA DE PROTOCOLO DE EVACUACIÓN NA "CIDADE DA XUSTIZA" DE VIGO

Resulta inaudito que as administracións implicadas permitiran a entrada de traballador@s no edificio da "Cidade da Xustiza" antes de que o mesmo pasara a inspección do Servizo de Prevención e Riscos Laborais, como solicitou a CIG no seu día, a fin de detectar e correxir os múltiples defectos dos que adolece o novo edificio xudicial (inexistencia do plan de evacuación, no hai planos de ubicación nos distintos andares, incorrecta ubicación dos extintores e sinais, carencia de previsión de simulacros, etc). Culpable de todo isto é o Concello de Vigo por darlle á consellería o permiso de primeira ocupación e, por suposto, culpable é a Dirección Xeral de Xustiza e, en último termo, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por forzar o traslado do persoal moito antes de que o edificio estivera realmente rematado e cun correcto funcionamento dos seus sistemas. Pois ben, este pasado venres, 15 de setembro, saltou outra vez a alarma contra incendios

OFERTA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 15-09-2023

Saíu publicada na intranet a Resolución do 15 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles (ata o 22 de setembro de 2023) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet e na páxina web da consellaría. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos seus datos persoais. A instancia debe ser gravada primeiramente e quedará así en formato borrador ata que se proceda a as

PUBLICACIÓN ACORDO DE APROBADOS DEFINITIVOS - CORPO DE AUXILIO - OEP 2020-21-22

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo do Tribunal Cualificador Único do proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de acceso libre no corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro. Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/0-2023-09-12-Acuerdo-de-publicacion-de-aprobados-AUXILIO.pdf Ligazón Anexo I aprobados: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/1-Anexo-I-APROBADOS.pdf Ligazó Anexo II superan o proceso sen praza: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/2-Anexo-II-SUPERAN-EXAMEN-SIN-PLAZA.pdf Ligazón prazo presentacion valoración idiomas autonómicos: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/4-Plazo-presentaci%C3%B3n-documentaci%C3%B3n-para-valoracion-en-las-CCAA.pdf

MOBILIZACIÓN CONTRA A FALTA DE SEGURIDADE NOS EDIFICIOS XUDICIAIS

A Federación de Servizos da CIG, co apoio do Sector de Xustiza da Federación de Administración Pública, desenvolverá unha mobilización diante da Cidade da Xustiza de Vigo, o vindeiro luns 18 de setembro, para rexeitar o novo concurso de adxudicación do servizo de vixilancia e seguridade nos edificios xudiciais de Galiza. Dende a central levan tempo denunciando que os pregos de condicións non contemplan unha dotación económica suficiente para cubrir os gastos salariais do persoal que vai ser subrogado e que o concurso non dá resposta ás necesidades de vixilancia e seguridade das instalacións. O responsábel nacional de seguridade privada da CIG, lembra que o proceso estivo cheo de deficiencias dende o principio, até o punto de que a Xunta tivo que desistir do anterior concurso tras as alegacións presentadas pola central sindical reclamando que se corrixisen as anomalías detectadas nos lotes 1 (edificios xudiciais da Coruña) e 12 (Cidade da Xustiza e rexistro civil de Vig

A CIG SOLICITA QUE O PERSOAL INTERINO POIDA PRORROGAR A SÚA IDADE DE XUBILACIÓN

En base ao acordo alcanzado no pasado mes de xullo, na mesa de listas de contratación de Función Pública da Xunta de Galiza , o Sector de Xustiza da CIG solicitou á Dirección Xeral de Xustiza que adopte un acordo similar aceptando que o persoal interino das bolsas poida prorrogar a súa idade de xubilación máis alá dos 65 anos, manténdose na bolsa do corpo que lle corresponda, de igual xeito que o persoal interino da administración autonómica. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1myfP0K8r0mJ96e6vXnVL8jnyWoZJ5odg/view?usp=sharing  

NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS - CORPO DE LETRAD@S - OEP 2019-20-21

Publicouse na páxina web do Ministeiro de Xustiza a orde pola que se nomean funcionarias/os en prácticas a determinadas persoas aprobadas polo sistema de quenda libre nas probas selectivas para ingreso no corpo de letradas e letrados da administración de xustiza, convocadas por Orde jus/1523/2021, do 3 de decembro. Inicio do curso práctico o 2 de outubro de 2023, estando prevista a súa finalización o 19 de abril de 2024. Ligazón funcionarios en practicas: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Orden%20Funcionario_as%20en%20pr%C3%A1cticas%2045%C2%BA%20promoci%C3%B3n_TL_19_20_21.pdf  Ligazón nota informativa: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/NOTA%20INFORMATIVA_45LAJ-TL.pdf  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 07-09-2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 13 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 7 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/105d9qzHrONOWV3SiP-xJtTD3AFgp1byB/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 25/08/2023

Publicouse na intranet e na páxina web da consellería a   Resolución de 13 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en comisión de servizos entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola   Resolución do 25 de agosto de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1_FEPc4YMTihnNIWWob_4pfTJKSeF1uyE/view?usp=sharing

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO - ESTABILIZACIÓN LETRAD@S

Publicouse na web do Ministerio de Xustiza información sobre o proceso selectivo extraordinario para o acceso por quenda libre ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza convocado por Orde JUS/1319//2022, do 27 de decembro (BOE do 30 de decembro). Copiando as seguintes ligazóns no buscador accédese á información. LETRADAS E LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. ESTABILIZACIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN 2022 ACORDO DE 12.09.2023 CONVOCANDO AO 1º EXERCICIO DA OPOSICIÓN   ORDE LISTAXES DEFINITIVAS

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 13/09/2023

P ublicouse na   intranet   o 13/09/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 14, 15 e 18 de setembro.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón prazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1Wrp5F4F7ilXOMQ2GY3Lh6yHm3Rt_1T2B/view?usp=sharing  

A CIG SOLICITA A AMPLIACIÓN DOS CADROS DE PERSOAL DE LALÍN E DA ESTRADA

A CIG ven de solicitarlle á Dirección Xeral de Xustiza que aumente os cadros de persoal dos xulgados de Lalín e da Estrada toda vez que os mesmos están totalmente descompensados tendo en conta a carga de traballo que teñen e o numero de traballadoras/es comparado cos que existen noutros órganos mixtos da provincia de Pontevedra.  O xulgado número 1 de Lalín ten un cadro de persoal de 2 xestores, 3 tramitadores e 1 auxilio e leva os casos de violencia de xénero, polo que é evidente que debe de dotárselle dun auxilio máis, como é a pauta xeral en todos os xulgados mixtos. O caso máis grave e o do xulgado número 1 da Estrada que ten un cadro de persoal de tan só 2 xestores, 2 tramitadores e 2 auxilios e leva nón só os casos de violencia de xénero se non tamén o rexistro civil. Polo tanto é necesario aumentar o cadro de persoal deste órgano en dous tramitadores máis. O xulgado numero 2 da Estrada tampouco esta moi ben dotado, posto que ten un cadro de persoal de 2 xestores, 2 tramitadores

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 07-09-2023

P ublicouse na   intranet   o 07/09/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 11 e 12 de setembro.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón prazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1m2K51IISKqgdNeo9UN51kVL9mPJVCtp1/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 25-08-2023

S aíu publicada na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 7 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 24 de agosto de 2023 , publicada na intranet o 25/08/2023. As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles (ata o 12 de setembro), contado desde a publicación desta resolución na intranet de Xustiza e mais na web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Ml7yEFS-1lzotyZMiIyNAtMC-jULTXSK/view?usp=sharing

CURSO SUPERIOR EN PROTECCIÓN DE DATOS - EGAP

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2023 pola que se convoca o Curso superior en protección de datos. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula . As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. O prazo para a inscrición permanecerá aberto desde as 9.00 horas do primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.59 horas do día 14 de setembro de 2023. Poderá obterse calquera outra información a través do correo electrónico novas.egap@xunta.gal ou, desde as 9.00 horas ata as 14.00 horas, nos teléfonos 981 54 62 39 e 981 54 62 41. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230907/AnuncioO150-010923-0002_gl.pdf  

NOTA INFORMATIVA DO SEGUNDO EXERCICIO DAS PROBAS DE INGRESO DE MÉDICOS FORENSES - QUENDA LIBRE

​As sesións do segundo exercicio do proceso selectivo de médicos forenses, en base á Orde JUS/1287/2022, do 22 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses, celebraranse en audiencia pública. Para o acceso ao edificio é necesario presentar no control de seguridade un documento acreditativo da identidade do interesado, como DNI, pasaporte, NIE ou permiso de circulación.  Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/acceso-libre/forenses-reposicion

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 31/08/2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 6 de setembro de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 31 de agosto de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/15gtOOOhgcmWF3w4qom5BdjxwRGCqLclq/view?usp=sharing  

CORRECCIÓN DE ERROS PUBLICACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS DE ACCIÓN SOCIAL 2023

No DOG de hoxe publicouse a corrección de erros da Resolución das listaxes provisionais de adxudicatari@s das axudas de acción social. O prazo para presentar alegacións será do 7 ao  20 de setembro. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230906/AnuncioG0690-050923-1_gl.pdf

NOVO PRAZO DE ALEGACIÓNS LISTAXES PROVISIONAIS DE ACCIÓN SOCIAL 2023

Detectado un erro na publicación no DOG realizada hoxe da RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aprobaban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas, correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, a resolución publicarase correctamente no DOG do 06.09.2023. O prazo para formular alegacións será de 10 días hábiles a partir do 7 setembro. 

PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN 2022 - LETRAD@S ADMÓN. DE XUSTIZA

Prevese que a celebración do primeiro exercicio do proceso selectivo convocado por Orde JUS/1319/2022, do 27 de decembro​, teña lugar na segunda quincena de outubro de 2023. A data concreta, xunto coas listaxes definitivas, será publicada a mediados do mes de setembro.

SEGUNDA CONVOCATORIA OBTENCIÓN CERTIFICADOS CELGA 2, 3 E 4

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se realiza a segunda convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C). Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230904/AnuncioG0655-080823-0001_es.pdf