Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: 2019

GARDAS 24 HORAS. A CIG REÚNESE COS GRUPOS POLÍTICOS NO CONCELLO DA CORUÑA

O pasado día 17 as delegadas de Xustiza da CIG na Coruña m mantivemos unha reunión coa alcaldesa para recabar o seu apoio á  modificación do sistema de gardas na cidade da Coruña. Inés Rey manifestou n on só a súa postura favorable senón tamén a súa disposición para  presionar a Rueda para que emita dunha vez o informe que está pendente e, a instancia  da CIG, comprometeuse a presentar unha moción no  primeiro pleno do ano 2020 para intentar acadar unha declaración in stitucional de apoio ás gardas de 24 horas para a cidade que,  posteriormente lle sería remitida ao Vicepresidente.  Para a aprobación da declaración institucional precísase o apoio de  todos os grupos municipais, polo que estamos a manter reunións con eles. De non conseguir o apoio de todos pero si da maioría, o que sería  aprobada sería unha  moción, que tamén se remitiría á Xunta.  Asimesmo, lembrar que no mes de setembro non foi aprobada  unha proposición non  de lei presentada polo grupo do PSOE no Parlamento

REQUERIMENTOS ESPECIFICOS WORD 2010 TERCEIRO EXERCICIO PROBAS SELECTIVAS TRAMITACIÓN

O contido versará sobre coñementos teóricos básicos do programa Microsoft Word 2010. A título orientativo: uso e memorización de iconas da barra de ferramentas e uso de combinacións de teclas para métodos abreviados, fontes, marxes (superior, inferior, dereito e esquerdo), tipo de fonte, tamaño de fonte, negrita, suliñado, cursiva, alineación do texto (centrada e/ou xustificada do) texto, ortografía, fórmulas, paxinación do documento, espaciado (interlineado sinxelo ou espaciado posterior), parágrafos, nota ao pe de páxina. Sobre un texto breve, o examen consistirá en 15 preguntas ordinarias máis 2 de reserva. Serán preguntas tipo test, con catro respostas alternativas, das cales só unha será a correcta.

PRORROGA PLAN ESPECIALIZACIÓN XULGADOS CLÁUSULAS ABUSIVAS

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial ven de acordar prorrogar, por un prazo de entre seis meses e un ano, segundo as necesidades e situación de cada territorio e órgano xudicial, o plan de especialización de xulgados de primeira instancia en cláusulas abusivas para o ano 2020. Ligazón Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14717-el-cgpj-acuerda-prorrogar-el-plan-de-especializacion-de-juzgados-en-clausulas-abusivas-para-el-ano-2020-/

MÉDICOS FORENSES - QUENDA LIBRE - CORRECCIÓN DE ERROS E SINALAMENTO SEGUNDO EXERCICIO

Acordo do 17 de dicembro do Tribunal Calificador pola que se corrixen erros no Anexo II do Acordo de 28 de novembro. (CORPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES, QUENDA LIBRE, Orde JUS/626/2019, de 28 de maio. Acordo do 17 de decembro, polo que se determina o lugar para a realización do segundo exercicio da fase de oposición. (CORPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES, QUENDA LIBRE, Orde JUS/626/2019, de 28 de maio.

XESTIÓN - QUENDA LIBRE - EXAMEN INCIDENCIAS

Acordo do Tribunal Calificador Unico polo que se convocan, nas sedes que se indican,  o exercicio de incidencias, previsto na base 7.5 da Orde JUS764/2019, de 10 de xullo, ás/aos aspirantes que, con anterioridade ao 28 de noveembro, comunicaron e xustificaron encontrarse nas situacións contempladas na dita base e que se relacionan neste acordo. Dito exercicio de incidencias terá lugar o vindeiro  17 de xaneiro de 2020, ás 10:00 horas (9:00 horas nas Illas Canarias). Ligazón acordo: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/ACUERDO%2017%20de%20diciembre.doc.pdf

MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL - RESOLUCIÓNS DE ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA DE PRESTACIÓNS

Hoxe publicanse no BOE sendas Resolucións da  Mutualidade Xeral Xudicial, polas que se modifican tanto a prestación de produtos  ortoprotésicos de dispensación ambulatoria e o catálogo de produtos  ortoprotésicos, asi como se actualiza a regulación das prestacións complementarias e xeneralízase a súa tramitación en formato electrónico a través da sede electrónica da MUXEXU.                                                                                            https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18127.pdf                                                                                               https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18128.pdf

PLANTILLAS PROVISIONAIS RESPOSTAS - CORPO TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio publicaronse, as plantillas provisionais, dos dous tipos de examen realizados para acceso ao corpo de Tramitación Procesual e Administrativa pola quenda libre. Ligazón exercicio A: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/BInterinos/Plantilla-Provisional-Test-Caso-practico-TR-Libre%202019-TIPO-A.PDF Ligazón exercicio B: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/BInterinos/Plantilla-Provisional-Test-Caso-practico-TR-Libre%202019-TIPO-B.PDF

CARGA DE TRABALLO DOS ÓRGANOS XUDICIAIS TERCEIRO TRIMESTRE 2019

Os xulgados e tribunais de toda España rexistraron durante o terceiro trimestre de 2019 un total de 1.415.996 asuntos, dato que representa un incremento do 5,7 por cento respecto ao mesmo período do ano anterior. Entre o 30 de xuño e o 30 de setembro pasados, os órganos xudiciais resolveron 1.276.460 asuntos, o que significa que a súa capacidade de resolución aumentou un 5,5 por cento; os asuntos en trámite ao final do trimestre aumentaron un 8,9 por cento ao alcanzar a cantidade de 2.792.570. Estes datos figuran no informe estatístico sobre a situación dos órganos xudiciais no terceiro trimestre de 2019, difundido hoxe polo Consello Xeral do Poder Xudicial. Fonte Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14705-los-amp;oacute;rganos-judiciales-registraron-en-el-tercer-trimestre-del-aamp;ntilde;o-1-415-996-asuntos-un-5-7-por-ciento-mamp;aacute;s-que-en-el-mismo-periodo-de-2018/

TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - VALORACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS

O Tribunal Calificador Único do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda de promoción interna, ven de publicar hoxe o acordo de 16 de decembro polo que se aproba a valoración provisional de méritos da fase de concurso das/os aspirantes que superon a fase de oposición das probas selectivas para ingreso en dito corpo convocadas, por Orde jus/404/2019, de 21 de marzo.  Ligazón acordo: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/ACUERDO%2016%20DE%20DICIEMBRE%20tramitaci%C3%B3n%20promoci%C3%B3n.pdf Ligazón listaxe de meritos: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Concurso%20TRA-PI%202019_WEB.pdf

ADXUDICACIÓN COMISIÓNS DE SERVIZO TERRITORIO MINISTERIO

Na páxina web do Ministerio de Xuistiza acaba de publicarse hoxe a adxudicación de postos, en comisión de servizo, da oferta 01/2019 para órganos xudiciais de nova creación en dito territorio, con entrada en funcionamento prevista para o 31 de decembro de 2019. Ligazón prazas adxudicadas: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429729581?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_COMISION_DE_SERVICIOS_1_2019.pdf  

ACORDO TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - CAMBIO ORDE PREGUNTAS

O Tribunal Calificador Único das probas selectivas convocadas para o ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre (Orde JUS/903/2019, de 9 de agosto), ven de dictar un acordo en relación con determinados cambios nas preguntas dos casos prácticos. Ligazón acordo: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/ACUERDO%20DE%2016-12-2019%20DEL%20TCU.pdf

OPOSICIÓNS XESTIÓN - QUENDA LIBRE - PLANTILLA DE RESPOSTAS

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal Calificador Único de Xestión e as plantillas de respostas dos exercicios das últimas probas selectivas. Acordo: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/BInterinos/Acuerdo%20de%2012%20de%20diciembre.pdf Plantilla A https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/BInterinos/Plantilla%20Definitiva%20Test%20GES-Libre%202019%2012%20de%20dic_Test%20A.pdf Plantilla B https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/BInterinos//Plantilla%20Definitiva%20Test%20GES-Libre%202019%2012%20de%20dic_Test%20B.pdf

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PROBAS SELECTIVAS TRAMITACION

Na paxina web do Ministerio estase a publicar a distribucion das aulas das distintas localidades onde se van a realizar, esta fin de semana, as probas selectivas para acceso ao corpo de Tramitacion. Ligazon: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/tramitacion-procesal18?param1=1

NOVA APLICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA OS REXISTROS CIVIS

O Ministerio de Xustiza informa de que hoxe, día 11/12/2019, a partir das 15:00 h , vai poñer en marcha un novo sistema de correo electrónico para os  rexistros civís da Comunidade Autónoma . O acceso á nova plataforma realizarase a través da ligazón web  https://outlook.com/justicia.es . As credencias de acceso non varían con respecto á antiga plataforma, polo que deberán empregar o mesmo usuario e contrasinal que tiñan ata o momento. Exemplo: usuario "registrocivil.xxxxx@justicia.es", contrasinal "XXXXX") Ligazón manual correo electrónico: https://drive.google.com/file/d/1PH5Ck-RuuzmCm0_q-DtlZ5P59GQAEs8f/view?usp=sharing

SUBSANACIÓN ERROS BOLSA DE INTERINOS

A administracion deunos traslado da incidencia detectada, por unha comprobación posterior á reunión da Comisión Paritaria que tivo lugar o pasado día 25/11/2019, nas listaxes provisionais de admitidos e excluídos da bolsa de interinos do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galiza e, que afecta exclusivamente á valoración dos exercicios aprobados das últimas convocatorias de Xestión e Tramitación procesual (ORD/ JUS/1165/2017 e  ORD/ JUS/1166/2017). Nas ditas convocatorias, a diferenza doutras anteriores, divídese o primeiro exercicio en dous exames: un de tipo test e outro de tipo práctico, debendo os aspirantes superar ambos para poder ter o primeiro exercicio como apto, e pasar así ao segundo. Esta diferenza con respecto ás anteriores convocatorias provocou un erro na lectura dos datos efectuada pola aplicación informática, de forma que os datos destas oposicións cargados na  OPAX, e que os solicitantes podían ver e validar no seu caso ao cubrir a solicitude,

TARXETA DE ACREDITACIÓN ESPECIAL

Publicouse no DOG a Resolución do 27 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula a tarxeta de acreditación especial prevista na disposición adicional segunda da Orde do 12 de setembro de 2011 pola que se regula a tarxeta de identificación do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia:                                                                                                                                                      https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioG0244-291119-0001_gl.pdf

CORPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES, QUENDA LIBRE - APROBADOS PRIMEIRO EXERCICIO E SINALAMENTO DO SEGUNDO

Acordo de 28 de novembro do Tribunal Calificador polo que se lle da  publicidade á relación de aprobados do primeiro exercicio e  comunicase o inicio do segundo.  https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429716453?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_28_noviembre..pdf

TRAMITACIÓN PROCESUAL - QUENDA LIBRE - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - SEDES DE EXAMEN

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/1183/2019, de 5 de decembro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de celebración do primeiro e segundo exercicio do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral, quenda libre, no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/903/2019, de 9 de agosto. Ligazón Orde: https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/10/pdfs/BOE-A-2019-17713.pdf Ligazón listaxe admitidos e excluí dos: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Relaci%C3%B3n%20definitiva%20de%20aspirantes%20admitidos%20y%20excluidos.pdf   Ligazón sedes: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429714522?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSEDES_DE_EXAMEN._PDF.pdf Ligazóns sedes Ceuta e Melilla: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PSelectivos/903_201

EXTREMADURA-LISTAXE DEFINITIVA INTERINOS

Hoxe publicouse a Resolución do Xerente Territorial do Ministerio de Xustiza de Extremadura de 4 de decembro de 2019 pola que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos á Bolsa de Emprego Interino de Extremadura 2018, para os corpos de Xestión Procesual e Admtva., Tramitación Procesual e Admtva. e Auxilio Xudicial. Segundo a citada resolución a bolsa queda constituída e entra en vigor ao día seguinte ao de publicación no portal do Ministerio. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/bolsas-interinos/bolsa-interinos-extremadura4

NOVO EDIFICIO XUDICIAL DE TUI

Xirada unha visita xeral no día de hoxe ao novo edificio de xulgados de Tui, sen prexuizo doutras eivas que se poideran comunicar, detectáronse as seguintes que a CIG puxo xa en coñecemento da adminsitración autonómica para a súa subsanación. 1) Ausencia dunha oficina de rexistro e reparto, salvo que a mesma sexa a que aparece rotulada como información, ou que dita dependencia se ubique no denominado como UVEX  e os gardas civís/vixiantes pasen para a dependencia de información 2) Rotulación erronea do Rexistro Civil (Pon so REXISTRO) 3) Ningún mostrador, incluído o do Rexistro Civil, adaptado a discapacitados en cadeiras de rodas 4) Entrada no Rexistro Civil non adaptada a discapacitados. 5) Ausencia dunha quenda electrónica de chamamentos no rexistro civil e na oficina de atención á vítima. 6) Ausencia dunha sala de agarda para vitimas de violencia de xenero 7) Escalón das salas de audiencia non adaptadas a entrada/saída de avogados/procuradores en

COMISIÓNS DE SERVIZO - TERRITORIO MINISTERIO

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a oferta en comisión de servizos 1/2019 dos postos de traballo relacionados cos órganos xudiciais de nova creación  e de próxima aprobación dos cadros de persoal, cuxa entrada en funcionamento está prevista para o 31 de decembro de 2019. Ligazón convocatoria comisións de servizo Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429704215?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCOMISION_DE_SERVICIOS_1_2019.pdf As solicitudes deberán presentarse, no prazo de cinco días hábiles (ata o 4 de decembro) seguientes á publicación da presente convocatoria no sitio web do Ministerio de Xustiza, co modelo establecido na convocatoria. Ligazón solicitude Anexo II: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429704216?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o 27 / 11/2019, as 14:20:54, o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 28, 29 de novembro e 2 de decembro . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/10ZsEn-oxd9afqAxM2dEQZVaWwJN2ZmPh/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

EGAP-CURSO MONOGRÁFICO: "VIOLENCIA DE XÉNERO NA ADOLESCENCIA"

Curso monográfico "Violencia de xénero na adolescencia"   A Egap convoca o curso monográfico "Violencia de xénero na adolescencia", dirixido ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dos seus entes instrumentais, da Administración de xustiza e das universidades do sistema universitario de Galicia.    Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/ Publicados/2019/20191126/ AnuncioO150-181119-0001_gl.pdf

CONCURSO DE TRASLADOS - RESOLUCIÓN DOS PROBLEMAS DETECTADOS PARA CONSULTAR O ANEXO III

Despois de atoparse problemas informáticos na páxina web do Ministerio de Xustiza, xa está dispoñible o servizo de consulta dos Anexos III, polo que volve a contar o prazo de dez días hábiles, de presentación de alegacións, desde mañán, día 27 de novembro. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-traslados-ordinario2

MESA PARITARIA DE PERSOAL INTERINO 25-11-2019

COMISIÓNS DE SERVIZO - PRAZAS DE NOVA CREACIÓN GALIZA

O 25/11/2019 as 10:22:44 foi publicada na intranet a Resolución do 7 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión, en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo en prazas de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábilies do 26/11/2019 ao 10/12/2019 inclusive. Ligazón Resolución: https://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/D.X.Xustiza/resolucion-7-11-2019-DXX.pdf

RESOLUCIÓN AXUDAS CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

No DOG do 20/11/2019 foi publicada a RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 3 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/ Publicados/2019/20191120/ AnuncioG0244-141119-0006_gl. html

CURSO EGAP - OS SISTEMAS DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL NAS AAPP

Convocatoria do curso monográfico *Os sistemas de integridade institucional nas administracións públicas. *Persoas destinatarias:* Este curso monográfico está dirixido ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia e das universidades do Sistema universitario de Galicia, xuristas, profesionais e *persoas interesadas en xeral*. *Desenvolvemento:* Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Datas: luns e martes, 2 e 3 de decembro de 2019. Horario: día 2, das 11.00 ás 13.00 horas e das 17.00 ás 20.00 horas; día 3, das 9.00 ás 13.00 horas. Duración: 9 horas lectivas. Número de prazas: limitado pola capacidade do local. O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial d

MODIFICACIÓN NA REGULACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS

Grazas á contundencia das alegacións presentadas pola CIG na mesa sectorial do 24 de outubro, amparadas na lexislación vixente (LOPX e Regulamento de Ingreso, Provisión de Postos de Traballo e Promoción do Persoal Funcionario ó Servizo da Administración de Xustiza) a DXX ven de remitir unha proposta de modificación da Resolución do 7 de maio de 2008, pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ó servizo da Administración de Xustiza eliminando dunha vez por todas a grave discriminación, que por enfermar quince días , afectaba ás persoas en substitución . A outra cara da moeda é que a administración quere penalizar a aquelas persoas que, unha vez adxudicada unha substitución, renuncien a ela. A proposta de redacción do novo artigo 7 da Resolución sería: “ Artigo 7. Duración das substitucións e cesamento do substituto. 1. A substitución concederase por un período mínimo de seis meses, sen prexuízo do cesamento do substituto finalizará

NOVA VERSIÓN DA APLICACIÓN MINERVA

Nas vindeiras semanas procederase á actualización da aplicación Minerva á versión 6.0.2.1 nos distintos partidos xudiciais de Galicia. As principais novidades que presenta a versión que se vai despregar son as seguintes: Engádese unha nova funcionalidade de solicitude de minuta ao xuíz/maxistrado ou ao Letrado da Administración de Xustiza. A solicitude realizarase sobre un procedemento, un acontecemento ou sobre un escrito. Tarefas Pendentes : créase unha nova opción para realizar consultas de bandexa de mensaxería. Inclúese a opción de engadir as clases de rexistros definidas polo CXPX no rexistro dos procedementos. Engádense a posibilidade de decretar o segredo das actuacións nas xurisdicións civil, social e contencioso-adminstrativa. Permítese a especificación dunha o varias materias/delitos a un asunto. Engádese unha nova opción denominada "Anulación de asuntos" para a anulación dos procedementos rexistrados no propio órgano.

CONCURSO DE TRASLADOS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO- RESOLUCIÓN PROVISIONAL

O Ministerio ven de publicar na súa páxina web a Resolución pola que se publican as listaxes provisionais  co concurso de traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio. A publicación realizarase no BOE do luns 25 de novembro. Ligazón Xestíon https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429689238?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_PROVISIONAL_GESTI%C3%93N_PROCESAL_Y_ADMINISTRATIVA.pdf Ligazón Tramitación: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429689239?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_PROVISIONAL_TRAMITACI%C3%93N_PROCESAL_Y_ADMINISTRATIVA.pdf   Ligazón Auxilio: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429689237?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DADJUDICACION_PR OVI

LETRADOS ADMÓN. XUSTIZA - QUENDA LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA - ACORDOS NOTA MÍNIMA E FASE DE CONCURSO

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal nº Un de acceso por promoción interna ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Acordo polo que se publica a relación de aspirantes que teñen superada a fase de oposición de promoción interna, polo que se abre o prazo para presentación dos méritos a valorar na fase de concurso. Ligazóns: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685146?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_19_de_noviembre._Aprobados_oposici%C3%B3n.pdf https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685147?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_del_Acuerdo_de_19_de_noviembre.pdf Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal nº Un de acceso por promoción interna ao corpo de LETRADOS DA AD

ACCIÓN SOCIAL - PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS

O 21/11/19 está previsto que se publique no DOG a Resolución do 11 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. A notificación as interesadas/os farase a través da OPAX. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191121/AnuncioG0244-141119-0002_gl.pdf

CORPO DE TRAMITACIÓN - LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - QUENDA LIBRE -OEP 2017-2018

Saíu publicada no BOE de hoxe a Orde JUS/1124/2019, do 12 de novembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, convocado pola Orde JUS/903/2019, do 9 de agosto. Ligazón Orde de publicación: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/16/pdfs/BOE-A-2019-16505.pdf Ligazón listaxe provisional admitidos e excluídos: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429677256?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DProvisionales_admitidos_y_excluidos_tamitacion_libre.pdf

CONCURSO POSTO DE LIBRE DESIGNACIÓN TRAMITACIÓN - IMELGA GALIZA - SEDE COMPOSTELA

No DOG e BOE do día 15 de novembro saíu publicada a Resolución do 18 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca, para a provisión polo sistema de libre designación, un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia. A s interesadas/os deberán presentar as súas solicitudes segundo o anexo II, cubertas cos datos que se piden nel, no prazo de dez días hábiles (ata o 29 de novembro) , contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.   Ligazóns: https://www.xunta.gal/dog/ Publicados/2019/20191115/ AnuncioG0244-241019-0004_gl. pdf   https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/pdfs/BOE-A-2019-16465.pdf

CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Orde JUS/1117/2019, do 8 de novembro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, acceso libre.  Ligazón Orde: https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019- 16356.pdf                     Ligazón relación definitiva de admitidos e excluídos Xestión Libre: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Relaci%C3%B3n%20definitiva%20de%20Admitidos%20y%20Excluidos%20Gesti%C3%B3n%20Libre.pdf                                                                           Ligazón listaxe admitidos cambios de sede: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Listado%20admitidos%20cambios%20de%20sede.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 6 de novembro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na INTRANET XUDICIAL e na seguinte ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1XeoLwIM5ci_c-xfzU9T9mFaICCGOzj7u/view?usp=sharing

MÉDICOS FORENSES - MODIFICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse hoxe a Orde de 24 de outubro pola que se rectifica a Orde JUS/1037/2019, que aprobaba as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de acceso ao corpo de Médicos Forenses. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429672137?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOrden_de_24_de_octubre_modificaci%C3%B3n_relaci%C3%B3n_de_admitidos_y_excluidos.pdf

LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - RECTIFICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse hoxe a Orde de 7 de novembro de 2019, que rectifica a Orde JUS/781/2019, de 19 de xullo, por la que se aproban as listaxes definitivas de admitidos e excluidos ao proceso selectivo para ingreso no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza. Ligazón:  https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429672202?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOrden_de_7_de_noviembre._Modificaci%C3%B3n_listas_definitivas.pdf

CAMPAÑA DE VACINACIÓN DA GRIPE 2019-2020

Como en anos anteriores, a campaña de vacinación contra a gripe vai destinada aos grupos de risco que determinan as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o INGESA en Ceuta e Melilla. MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS ADSCRITOS AOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SAÚDE DAS CCAA OU AO INGESA Deberán dirixirse ao seu médico de atención primaria ou pediatra que lle informará si forma ou non parte dos grupos de risco e, no seu caso, do procedemento para a administración da vacina. MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS ADSCRITOS ÁS ENTIDADES MÉDICAS (EEMM) A campaña de vacinación frente á gripe está incluída no concerto de asistencia sanitaria polo que debe ser cuberta pola Entidad Médica respectiva polo que a/o mutualista debe de contactar con dita entidade médica para que xestione o procedemento para a administración da vacina. Os grupos de riscos son os mesmos que determinen as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o INGESA. L

CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS PARA VIGO, BAIONA, GONDOMAR E NIGRAN

No DOG de hoxe, publicouse a convocatoria dun CURSO de formación de carácter obrigatorio en PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nas tarefas de tipo administrativo dirixido ao PERSOAL da Administración DE XUSTIZA que presta servizos nos edificios xudiciais do partido xudicial de BAIONA, GONDOMAR, NIGRÁN E VIGO . O prazo de presentación de solicitudes será de 8 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.   Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/ Publicados/2019/20191108/ AnuncioO150-301019-0001_gl. html

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o 06 / 11/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 7, 8 e 11 de novembro . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1ScEx2HqDtaLKj8G3U7EMCmo7Zp1cf-0q/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Hoxe publicouse a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 28 de outubro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial e na seguinte ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1QqP7gAiOM3A7T_lzzVX1QkGY6KuQaSu6/view?usp=sharing

AGASP II - CONGRESO INTERNACIONAL CRIMINALÍSTICA. INVESTIGACIÓN CRIMINAL FORENSE

No DOG do 6 novembro, saíu publicada a Resolución do 29 de outubro de 2019 pola que se convoca o II Congreso internacional de criminalística aplicada. A investigación criminal forense. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191106/AnuncioO3C2-291019-0002_gl.pdf

PROVISIÓN TEMPORAL POR SUBSTITUCIÓN POSTO SINGULARIZADO FISCALÍA ÁREA VIGO

Convocouse na intranet , para a súa provisión de forma temporal, o posto singularizado de coordinador/a I da Fiscalía de Área de Vigo. Prazo de presentación de solicitudes: 3 días hábiles (Ata o 11 de novembro). Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1YvmHQr6hhYBHV2iKNBVDiBoI0as628Ya/view?usp=sharing

A CIG XUNTO CON EN MAREA E O BNG LEVA AS GARDAS DE 24H AO PARLAMENTO

Unha representación de CIG-Xustiza compareceu esta mañá en rolda de prensa, no Parlamento de Galiza, xunto cos portavoces en materia de xustiza do BNG e En Marea, Luís Bará e Luís Villares, para demandar que a Xunta de Galiza –que é a única das administracións que faltan por facelo- emita o informe necesario para a modificación do sistema de gardas dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña, os únicos con 8 xulgados de instrución do estado español que non teñen gardas de 24 horas. O CXPX xa acusou recibo do escrito presentado pola CIG e o uniu aos expedientes que neste momento se están a tramitar sobre as solicitudes formuladas polas xuntas de xuíces sectoriais respectivas, co beneplácito do TSXG. A CIG-Xustiza, xunto con En Marea e o BNG, van presentar, via rexistro, toda esta documentacion, para que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza a teña no seu poder para emitir o informe pertinente, e non poida aducir descoñecemento das mesmas