Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Outubro, 2018

AMPLIACIÓN DO PERMISO DE PATERNIDADE A 16 SEMANAS

A CIG ven de asinar o acordo na función pública estatal polo que paulatinamente se apliará o permiso de paternidade ata as 16 semanas. Este acordo debería ser de aplicación inmediata na administración de xustiza. Ligazón Acordo: https://drive.google.com/file/d/1--B_rfU0DVeoxdXL4sfbRBXFJySmbwTk/view?usp=sharing

O TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO RECOÑECE UN PERMISO DE LACTACIÓN A UNHA TRABALLADORA QUE REALIZABA O SEU TRABALLO NA QUENDA DE NOITE

O Tribunal Superior de Xustiza da UE ven de dar a razón a unha vixilante española á que "Prosegur" lle negou un cambio de posto ou, no seu defecto, a darlle un permiso de lactación, ao considerar que o seu traballo nocturno no poñía en risco a alimentación do bebé; e todo isto a pesares de que a traballadora levara un informe da pediatra que avalaba a súa petición. Ante a cuestión prexudicial remitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, os xuices da Unión Europea consideraron que a empresa non realizou un “exame específico” do caso da súa empregada, o cal podería constituir unha “discriminación directa por razón de sexo”, de acordo coa normativa comunitaria. Agora a  xustiza galega deberá resolver si a demandante ten a razón e lle é de aplicación o veredicto da Corte de Luxemburgo. Ligazón PREVENCIÓN INTEGRAL: https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/10/03/union-europea-da-razon-empleada-que-se-nego-permiso-por-lactancia-por-trabaja

NOMEAMENTO E CONCESIÓN DE DESTINOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Hoxe publicouse no BOE a Orden JUS/1151/2018, de 18 de octubre , pola que se nomean funcionarios do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, as/os aspirantes que superaron o proceso seletivo convocado pola Orde JUS/931/2017, pola quenda de promoción interna. Así mesmo publicáronse as respectivas Ordes de concesión de destino as/os funcionarias/os que superaron as citadas probas seletivas. MINISTERIO: https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14903.pdf EUSKADI https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14905.pdf ANDALUCÍA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14906.pdf VALENCIA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14907.pdf CANARIAS https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14909.pdf NAFARROA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14910.pdf MADRID https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018- 14911.pdf

NOMEAMENTO E CONCESIÓN DE DESTINOS - XESTION PROCESUAL - QUENDA PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Hoxe publicouse no BOE a Orde JUS/1139/2018, de 16 de outubro , pola que se nomean funcionarios do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, as/os aspirantes que superaron o proceso seletivo convocado pola Orde JUS/930/2017, pola quenda de promoción interna. Así mesmo publicáronse as respectivas Ordes de concesión de destino as/os funcionarias/os que superaron as citadas probas seletivas. MINISTERIO: https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14820.pdf EUSKADI https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14826.pdf ANDALUCÍA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14827.pdf VALENCIA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14828.pdf CANARIAS https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14829.pdf NAFARROA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14830.pdf MADRID https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018- 14831.pdf

ULTIMA HORA CONCURSO DE TRASLADOS

Hoxe publicouse na paxina web do Ministerio a relación de todas as instancias que tiveron entrada relativas ao concurso de traslados ordinario de 2018, ordenadas alfabeticamente e na que están agrupados os tres Corpos. No caso de que algún funcionario non estivese reflectido na indicada relación e,  tivera presentanda a instancia polos mecanismos establecidos na convocatoria do concurso, pode enviar un correo electrónico a concursos.admonjusticia@mjusticia.es indicando esta circunstancia e acompañando unha copia  escaneada da instancia presentada. Ligazon: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428940145?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DINSTANCIAS_PRESENTADAS_CONCURSO_ORDINARIO_2018.pdf

PUBLICACIÓN NORMATIVA DE CONFECCIÓN DAS LISTAXES DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

Publicada no DOG de hoxe a ORDE do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galiza. Na intranet xudicial publicouse tamén a seguinte información: "A citada norma entra en vigor aos 15 días da súa publicación no DOG.  A disposición adicional terceira da citada norma establece que: "O persoal interino e as persoas que figuren incluídas nas bolsas de traballo e de reserva estarán obrigados a relacionarse coa Administración a través de medios electrónicos, así como a recibir por medios electrónicos as notificacións e comunicacións que se lles dirixan, para o que deberán formalizar as correspondentes altas nos sistemas habilitados pola Administración para estes efectos. Para dar cumprimento ás obrigas derivadas desta orde, tanto o persoal interino que estea prestando servizos coma as persoas que figuran incluídas nas vixe

RESOLUCIÓN MUXEXU NA INTERPRETACIÓN DE SUPOSTOS DE ATENCIÓN MÉDICA VITAL

Con data 18 de outubro de 2018 a Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial aprobou unha Resolución , interpretando a cláusula 4.3.1 do concerto para a asistencia sanitaria de beneficiarios para 2018 e anos sucesivos. Mediante esta resolución identifícanse unha serie de supostos nos que a/o mutualista e/ou beneficiaria/o fai uso de medios alleos á Entidade Médica que ten asignada e que, con carácter xeral, se consideran urxencia vital. Ligazón Resolución: https://drive.google.com/file/d/170NWLRixscJtnOlL-q5VeODEPzV3VCVp/view?usp=sharing  

UXT, CCOO E USO INCAPACES DE NEGOCIAR A PERCEPCIÓN DO 100% DO SALARIO EN SITUACIÓNS DE BAIXA POR ENFERMIDADE

Dada a nula actividade das organizacións UXT, CCOO e USO no sector de xustiza para obrigar a administración autonómica a modificar a regulamentación de baixas por IT, na pasada Mesa Xeral de Función pública (na que non está presente USO pero si UXT e CCOO), a CIG solicitou que na modificación da Lei de Emprego Público de Galiza (concretamente a partir da nova redacción dada ao Artigo 146.3 que se estaba a propoñer nesa mesa) se incluíse tamén, a través dunha disposición adicional, unha reforma do Decreto 169/2013 ou ben unha disposición derrogatoria que indicase a anulación do citado Decreto no que se opuxera á citada lei, co que se aforraría tempo para implementar dita medida no sector de xustiza e así se faría de xeito uniforme en todo o persoal adscrito á Comunidade Autónoma. Coma sempre, Función Pública fixo oidos xordos a esta petición, indicando que o eido de negociación era a Mesa Xeral de Xustiza, que non é convocada dende fai moitos meses, a pesares das múltiples peticións

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS XESTIÓN E TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2016

Comunicase que xa se atopan colgadas na páxina web do Ministerio de Xustiza as resolucions de adjudicación de destinos correspondentes aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa e Tramitación Procesual e Administrativa, quenda de promoción interna, da OEP 2016. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/tramitacion-procesal2 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/gestion-procesal2 Publicacion no BOE do 30/10/2018.

CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍA A CORUÑA - LISTAXE PROVISIONAL

Na intranet publicouse a Resolución do 17 de outubro de 2018, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña, convocado pola Resolución do 15 de xuño de 2018 (DOG nº 121, do 26/06/2018). Ligazón Resolución: https://drive.google.com/file/d/1w_4R1OR7-2UztDLhTfO3OI5yOLNSy2H1/view?usp=sharing

LISTAXE DEFINITIVO DE APROBADOS TRAMITACIÓN E OFERTA DE PRAZAS VACANTES - QUENDA LIBRE - OEP 2016

Vense de publicar no BOE de hoxe a Orde JUS/1087/2018, de 4 de outubro, pola que se eleva a definitiva a relación de aprobados do proceso seletivo para ingreso, pola quenda libre, ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza da OEP 2016 e as respectivas Ordes e Resolucións polas que se ofertan as prazas vacantes a ditos aspirantes aprobados. Listaxe defintiva aprobados Tramitación: https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14250.pdf OFERTA DE PRAZAS: PENÍNSULA E BALEARS https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018- 14249.pdf   EUSKADI https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018- 14254.pdf ANDALUCÍA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018- 14255.pdf VALENCIA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018- 14256.pdf CANARIAS https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018- 14257.pdf NAVARRA https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018- 1

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  17 de outubro s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 8 de outu br o, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1kSeIpYhK9im7vIqyn8XujQXIkKag8WvN/view?usp=sharing

ANALISE HOXE DO COLAPSO DOS XULGADOS DE CLAUSULAS CHAN

Hoxe reunese o CXPX , o Ministerio e as CCAA con competencias transferidas, a fin de tentar afrontar a desfeita e o colapso existente nestes intres nos xulgados de clausulas chan do pais e do resto do estado. Ligazon nova Confilegal: https://confilegal.com/?p=104348?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer

OS MANSOS NON ESCARMENTAN!!! - 2ª FASE PLAN DE ACTUACIÓN

Saíu á luz a 2ª fase   do marabilloso plan de actuación para a recuperación do traballo nos órganos xudiciais despois da folga, aprobado pola Comisión de seguimento formada pola Administración, USO, UGT e CCOO. É tan esperpéntico que parece que non pode ser certo, pero é lóxico despois do que fixeron os sindicatos colaboracionistas.  A estratexia de usar   aos TONTOS ÚTILES   foi, unha vez máis, executada á perfección   pola Administración para saírse coa súa e agora eses tres xa renegan do Plan de actuación que con tanto escurantismo “negociaron”. Que estaban a pensar, que por axeonllarse ante a Admón. no conflito, ían ser máis respectados? Que por estar negociando ás costas dos traballadores, ían conseguir melloras nas negociacións actuais e vindeiras? O plan que se nos presenta, case 6 meses despois do remate da folga, dá conta da prepotencia que segue a ter a Xunta de Galiza cos traballadores/as. Só afecta a unha terceira parte dos órganos xudiciais deixando

O PERMISO PARENTAL PODERÍA NON COTABILIZAR A EFECTO DE TEMPO TRABALLADO PARA O GOCE DAS VACACIÓNS

A recente sentenza do 4 de outubro pasado, dictada polo TXEU , declarou conforme co Dereito da Unión unha disposición nacional que, co fin de determinar a duración das vacacións anuais retribuidas garantidas a un traballador, exclúe do mesmo a duración do permiso parental disfrutado por ese traballador. Esta sentenza foi de aplicación en Rumanía. En defintiva, a sentenza establece que para o cómputo do tempo traballado a  efecto de goce das vacacións non se pode ter en conta o tempo do permiso de paternidade. Non obstante, o Tribunal de Xustiza precisa que, en determinadas situacións concretas nas que o traballador non pode cumprir os seus cometidos, debido, en particular, a unha ausencia por enfermidade debidamente xustificada ou a un permiso de maternidade, os Estados membros, nestes casos, non poden supeditar o dereito a vacacións anuais retribuidas ao requisito de ter trabajallado efectivamente deixando a salvo neses casos o goce total das vacacións. Ligazón nota de prensa:

ACCIÓN SOCIAL 2018 - SOLICITUDES ADMITIDAS

Na convocatoria de acción social do 10/10/2018 a DXX informa de que das 100 solicitudes que se presentaron: 95 son sinxelas e 5 son dobres. Das solicitudes presentadas 10 tiveron que ser subsandas no prazo legal outorgado para a súa corrección e houbo 4 solicitudes excluídas (3 por quedar en borrador, que se terían por non presentadas e unha por carecer de sinatura). Próximamente a DXX informará aos solicitantes (posiblemente a vindeira semana). Prevese, que o ano que ven a presentación das solicitudes se faga de xeito exclusivo por vía telemática (a través da sede electrónica), polo que haberá que extremar as precaucións para confirmar e enviar correctamente a instancia.

EXENCIÓN NO IRPF DA PRESTACIÓN POR MATERNIDADE

O pasado 3 de outubro, o Tribunal Supremo ditou unha sentenza no recurso de casación 4483/2017, fixando como doutrina legal a seguinte: "Tercero.- La interpretación sistemática. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral; y a tenor del artículo 177 de dicha norma, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. En consecuencia, la prestación por maternidad puede incardinarse en el su

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 08/ 10/201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 9, 10   e 11 de outubr o . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1XzS5jYuRf9-i3YiRpDJmm_Tl6IYFQcEV/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  5 de outubro s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 28 de setembr o, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/18OU_Arfj5KCJ50OaSOI8VtiCL3Ct3mcu/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS OPOSICIÓNS - CORPO TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

Comunicase que xa se atopa colgada na páxina web do Ministerio a Orde pola que se ofertan as prazas as/os aspirantes a ingreso no  Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quenda libre, nas oposicións convocadas por Orde JUS/166/2017, de 24 de novembro. A data de publicación prevista no BOE e a do 18-10-2018. No presente mes de outubro resolverase tamén a adxudicación de destinos de Xestión, promoción interna e tamen a de Tramitación, promoción interna.  Ligazón Orde e oferta de prazas: http://www.mjusticia.gob.es/ cs/Satellite/Portal/es/ ciudadanos/empleo-publico/ concursos-traslados/ tramitacion-procesal1

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 28 / 0 9 /201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 1, 2  e 3 de outubr o . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1J5yQa4IJ8XAt47KhG5f9X9DGq5S5Rpks/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing