Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: 2013

GOCE DO 4º DÍA DE ASUNTOS PARTICULARES ATA O 31 DE MARZO

Segundo comunicación do Director Xeral de Función Pública de Galiza e do Director Xeral de Xustiza, o 4º día de permiso por asuntos particulares publicado no BOE do 21 de decembro, na modificación realizada no EBEP pola Lei Orgánica 9/2013, poderase gozar ata o 31 de marzo de 2014.

OPOSICIÓNS XESTIÓN 2013 - LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

O Ministerio ven de publicar a Orde JUS/2385/2013, de 12 de decembro, pola que se aproban as listaxes provisionais de admitidos e excluidos ao proceso selectivo de acceso ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quendas de promoción interna e libre. O prazo de diez días hábiles, para subsanación de defectos, comprende desde os días 21 de decembro de 2013 ata o 7 de xaneiro de 2014, ambos inclusive. Os que non subsanen a exclusión ou aleguen a omisión, xustificando o seu dereito a seren admitidos, serán definitivamente excluídos. Os aspirantes deberán comprobar non só que non figuran na relación de excluídos, se non, ademais, que os seus nomes e demais datos constan correctamente na relación de admitidos. A subsanación da causa A: "Non ter presentado modelo de instancia normalizado", farase: 1) Os que teñan presentado el modelo antigo do Ministerio de Xustiza, presentando o modelo correcto normalizado sen necesidade de fa

ESTE ANO 2014 TAMÉN SE PODE SOLICITAR A REBAIXA DA RETENCIÓN DO IRPF POR INVESTIMENTO EN VIVENDA

Para o ano 2014 é posíbel solicitar unha rebaixa da retención do IRPF (non unha rebaixa fiscal) se aplicas a dedución por investimento en vivenda: (Información sobre dedución por vivenda-Fuente Cinco Días). Para solicitar a redución do IRPF debe facerse cubrindo o modelo abaixo indicado e presentalo ante a administración correspondente antes o 1 de xaneiro de 2014. Modelo 145 IRPF

FORMACIÓN EGAP PARA EMPREGADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

No DOG de onte, 26 de decembro, saiu publicado o plan de formación da EGAP para este ano 2014 dirixido aos traballadores ao servizo da administración de xustiza en Galiza. Cómpre salientar que a resolución publicada ten carácter meramente informativo e que a execución das accións recollidas na mesma queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e ao que se estipule en cada convocatoria, polo que ao final poden non chegar a impartirse algún dos cursos relacionados.

POSIBLE RECURSO CONTRA AS NÓMINAS DE XUÑO E DECEMBRO 2013

Sen entrar a valorar que no mes de xuño a Xunta nos quitou 435,60 € cando o maximo que se percibe polo CAT son 427,20 € e, polo tanto, retirou cartos doutros conceptos retributivos que non son da súa competencia, o que resulta realmente prexudicial é que tanto no mes de xuño como no mes de decembro a tributación ao IRPF fíxose tendo en conta como percepcións brutas unhas contías que non son as reais, concretamente en xuño para corpo de Tramitación por exemplo, o cálculo do IRPF empregase como base 3796,80 € cando realmente deberían ter sido 3361,20 € (3796,80 - 435.60 = 3361,20 €) e no mes de decembro emprégase como base 3747,64 € cando realmente deberían ter sido 3328,81 € (3747,64 - 418,83 = 3328,81 €) o que daria, segundo as porcentaxes de retención en ditos meses,  (xuño 3361,20 x 16,54% = 555,94€) (decembro 3328,81 x 14,75% = 491€), do que se deduce unha retención indebida por IRPF de +133,82 € (627,99 + 552,77 - 555,94 - 491 = 133,82 €). E dicir, non só tivemos que pade

CONCESIÓN DO 4º DIA DE ASUNTOS PARTICULARES

   No BOE do sábado 21 de decembro saíu publicada a Lei Orgánica 9/2013 do 20 de decembro, de control da debeda comercial no sector público, na que na súa Disposición Adicional 4º se modifica o Estatuto Básico do Empregado público concedendo un 4º día por asuntos particulares neste ano 2013. Disposición adicional cuarta. Primero. El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda con la siguiente redacción: «Por asuntos particulares, cuatro días cada año». Segundo. La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción dada al a

NOTA INFORMATIVA MESA SECTORIAL 19-12-2013

A PLATAFORMA SINDICAL SOLICITA UNHA MESA SECTORIAL URXENTE CO CONSELLEIRO SR. RUEDA PARA NEGOCIAR O PROXECTO DE I.T (Baixas Laborais) CC.OO, UGT, CSIF, CIG , solicitamos a presencia na seguinte Mesa Sectorial do Conselleiro Alfonso Rueda para poder explicarlle a discriminación que o Decreto que regula as baixas laborais en Galicia é discriminatorio con respecto a Xuíces e Fiscais e ataca de maneira directa ó Dereito á Saude dos traballadores. Nesa Mesa explicarémoslle ó Conselleiro discriminacións coma as seguintes: Mentres os Maxistrados e Fiscais NON TEÑEN descontos por as enfermidades recollidas no R.D 2210/1995; Gripe,Hepatite A, B, Vírica e Outras, Sarampelo, Tos Ferina, Varicela............. E así ata alcanzar 38 enfermidades de declaración obligatoria según o Ministerio de Sanidade. OS FUNCIONARIOS DE XUSTIZA por esas mesmas enfermidades TERÁN o desconto do 50% do soldo os 3 primeiros días (30€ aprox) e o 25% do 4º ó 20º(15€ aprox). Mentres os Maxistrados

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIONS

   Publicáronse na intranet no día de onte  avisos de desocupación de novas prazas para cubrir por substitución así como a adxudicación das últimas ofertadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo. Prazo de presentación de instancias: 19, 20 e 23 de decembro Novas substitucións: https://drive.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oMUZGTEJNMlUzUkE/edit?usp=sharing Últimas adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oMEVxLW5zY0V5QXc/edit?usp=sharing

NOVAS SUBSTITUCIÓNS E ADXUDICACIÓNS

   Publicáronse na intranet no día de hoxe  avisos de desocupación de novas prazas para cubrir por substitución así como a adxudicación das últimas ofertadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo. Prazo de presentación de instancias: 10, 11 e 12 de decembro Novas substitucións: https://drive.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oZm1VOFFSUkVOd00/edit?usp=sharing Últimas adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oSUhBeDNxU0g4MFE/edit?usp=sharing

POSIBLES NOVAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS SECRETARIOS XUDICIAIS

 Segundo a area de Secretarios Xudiciais do Ministerio de Xustiza esta será a programación de concursos para este vindeiro ano 2014:             a) Concursos de prazas de primeira categoría- Durante o mes de decembro publicarase no BOE o  concurso para a cobertura dunha praza na Sala Terceira do Tribunal Supremo, por xubilación do seu titular, así como concurso de libre designación para a cobertura da Secretaría de Goberno de Navarra e as Secretarías de Coordinación Provincial de Ávila e Segovia.             b) Concursos NOX- O día 2 de decembro publicaronse os concursos de libre designación para o nomeamento de diretores de servizos comúns en todas as prazas vacantes da nova oficina xudicial, tanto de ámbito transferido como non transferido, así como o concurso específico para a cobertura das plazas NOX nas sedes de Girona e Vitoria. Este concurso pertence á fase de acoplamento de ditas sedes, por lo que só poderán participar nel os Secretarios Xudiciais qu

PUBLICACIÓN NO DOG DA ORDE DE SELECCIÓN DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

   No DOG de hoxe saiu publicada, como xa vos adiantaramos, a Orde que regula o nomeamento de persoal interino ao servizo da administración de xustiza en Galiza.    En breve (sobre primeiros de xaneiro) supoñemos que sairá publicada a convocatoria respectiva para a presentación de instancias. Este ano a participación nestas bolsa quedou moi limitada segundo o previsto no artigo 9.2 de dita Orde xa que só poderan presentar instancia aquelas persoas que tiveran aprobado algún exame das dúas últimas convocatorias de oposicións ou que tiveran prestado, a lo menos, 6 meses de servizo nalgún corpo da administración de xustiza.

SOLICITUDE DE MANTEMENTO DE REFORZOS EN LALIN

 Na última visita xirada polas catro centrais sindicais como consecuencia da recollida das enquisas realizadas con motivo da consulta para as mobilizacións a adoptar en xustiza, constatamos que no Xulgado nº 1 de Lalín estase a vivir unha situacion moi complicada posto que nestes intres, dun cadro de persoal teórico de 6 traballadores hai no xulgado soamente 3 compañeiras. Por iso solicitamos da Direción Xeral a inmediata cobertura daquelas prazas que non estiveran cubertas nestes intres, xa sexa debido a concurso, baixas, etc. a fin de que ese xulgado volva a ter o seu cadro de persoal ao completo. Escrito solicitando mantemento de reforzos

RESULTADOS PARCIAIS ENQUISA - CIDADE DE VIGO

Temos que darlle a noraboa as compañeiras e compañeiros de Vigo os que, nun acto de verdadeiro compromiso,  respaldaron con 162 enquisas a favor a opción de ir á folga no sector de xustiza en Galiza nas dúas opcións contempladas na consulta, como única alternativa ante as gravísimas agresións que estamos a sufrir por parte da administracion da Xunta. Agardamos que a valentía mostrada polas compañeiras/os desta cidade sirva de exemplo e acicate ás demais compañeiras/os dos distintos partidos xudiciais de Galiza para que podamos tomar unha decisión entre todos nós, tan importante como a de ir a unha mobilización total. Ánimo a todas/os e que, finalmente, a decisión que como grupo adoptemos sexa a máis acaida para poder chegar a recuperar os dereitos que nos foron roubados.

NOVA SENTENZA DE FUNCIONARIOS DO INSS SOBRE DEVENGO PAGA EXTRA 2012

   O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ven de ditar o pasado 13 de novembro de 2013 a sentenza  794/2013 contra o INSS, recoñecendo o dereito dun funcionario á percepción da parte proporcional da paga extra ata o 14 de xullo de 2012, ao entender que dita paga se vai devengando día a día, polo que o Real Decreto Lei 20/2012 non pode extender os seus efectos de xeito retroactivo. Nota informativa sobre reclamacións paga extra

PUBLICACIÓN ORDE REGULATORIA DE NOMEAMENTO DO PERSOAL INTERINO

Segundo acaba de anunciar a Dirección Xeral de Xustiza, na semana do 2 ao 5 de decembro, sairá publicada xa a nova Orde que regulará o nomeamento do persoal interino ao servizo da administración de xustiza en Galiza. Agardamos ser chamados en breve a fin de poder concretar as bases da nova convocatoria que agardamos se produza, o máis tardar, a primeiros de ano.

DESCONTOS POR INCAPACIDADE TEMPORAL (BAIXA POR ENFERMIDADE)

   No DOG do vindeiro día 26 de novembro vai sair publicado o Decreto polo que, a partires dese intre, o persoal ao servizo da administración de xustiza vai sufrir recortes nas súas percepcións salariais cando estea enfermo debido a enfermidade común. ESTE É OU NON UN MOTIVO PARA EMPEZAR COAS MOBILIZACIÓNS. NAS VOSAS MÁNS ESTÁ. 

PUBLICACIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS XERAIS

   No DOG e BOE do día 19 de novembro, tal e como se indicara con anterioridade, sairon publicadas as resolucións polas que se resolve o concurso de traslados dos corpos xerais.     Consultade na intranet todos os prazos, requisitos e documentos a cumprimentar para poder axilizar ao máximo os cesamentos e as tomas de posesión que se realizarán nas delegacións de xustiza correspondentes.

REPARTO ENQUISA SOBRE REIVINDICACIÓNS LABORAIS.

   Desde o pasado xoves 14 de novembro, tal e como nos comprometéramos, empezamos a repartir as enquisas para pulsar a vosa opinión sobre que facer neste momento en relación coa situacion laboral pola que estamos a pasar. En breve pasaremos para recoller persoalmente ditas enquisas e facer público o resultado das mesmas.

INFORMACIÓN SOBRE CESAMENTOS COMO CONSECUENCIA DO CONCURSO DE TRASLADOS 2013

   Hoxe na intranet de xustiza publicouse a seguinte instrución sobre os criterios a seguir no caso dos cesamentos e tomas de posesión como consecuencia da resolución do concurso de traslados.    O vindeiro martes 19 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 28 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 15 de abril de 2013. Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, agradeceríase a formalización das tomas de posesión entre as 9.00 e as 11.00 horas e a dos cesamentos entre as 12.00 e as 14.00 horas de luns a venres . (Fóra destas franxas horarias o

SENTENZA ESTIMATORIA PAGA EXTRA 2012 XUSTIZA

O xulgado nº 10 do contencioso-administrativo de Sevilla ven de darlle a razón a un compañeiro de xustiza na súa reclamación sobre a retención da paga extra realizada pola "Consejería de Justicia de Andalucía" estimando integramente todos os puntos sobre os que se argumentou a reclamación, tales como o devengo, a subsistencia da LOPX, a irretroactividade das disposicións sancionadoras, etc. En fin, unha pequena victoria que agardamos poder acadar tamén en Galiza. Copia da sentenza

PUBLICACIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

   O ministerio acaba de trasladarnos e adiantarnos a publicacion das listaxes definitivas do concurso de traslados. Comunícanos así mesmo que o concurso anunciado con data 15-4-2013, publicarase o día 19-11-2013 no BOE. A data de cesamento para o corpo de Tramitación será o día 26-11-2013 e a de Xestión e Auxilio o 3-12-2013.

LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS E EXCLUIDOS OPOSICIONS SECRETARIOS

   No BOE de hoxe publícase a Orde,  pola que  se procede a aprobar e publicar as listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo, pola quenda libre e a de promoción interna, para ingreso no corpo de secretarios xudiciais, así como a publicar no anexo as relacións de excluídos, con expresión das causas da súa non admisión.  

PUBLICADA NO BOE A CONVOCATORIA DE OPOSICIONS AO CORPO DE XESTION

   No día de hoxe publícase no BOE a convocatoria de oposicións para o acceso ao corpo de Xestión ao servizo da Administración de Xustiza.    O importe das taxas para poder participar serán de 10,99 euros para a promoción e 21,98 euros para a quenda libre ou 5,50 euros e 10.99 euros, respectivamente, se se ten dereito a redución.    O prazo de presentación de instancias finaliza o 13 de novembro  e a solicitude terá que descargarse da páxina www.mjusticia.gob.es

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

    Publicáronse na intranet no día de hoxe  avisos de desocupación de novas prazas para cubrir por substitución. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se achegan abaixo. Prazo de presentación de instancias: 22, 23 e 24 de outubro Novas substitucións: https://docs.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oSUhGNkV2QUlqUTA/edit?usp=sharing

CONVOCATORIA OPOSICIONS 2013

   Segundo información do Ministerio de Xustiza as oposicións ao corpo de Xestión, quendas de promoción interna e libre, serán convocadas o vindeiro 24 de outubro , data da súa publicación prevista no BOE, abríndose para inscrición o prazo de 20 días naturais a partir do día seguinte da publicación. Convocatoria oposicións

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN E ULTIMAS ADXUDICACIÓNS

    Publicáronse na intranet no día de hoxe  avisos de desocupación de novas prazas para cubrir por substitución así como a adxudicación das últimas ofertadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo. Prazo de presentación de instancias: 17, 18 e 21 de outubro Novas substitucións: https://docs.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oUURJd3JsZlBkOTg/edit?usp=sharing Últimas adxudicacións: https://docs.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oa3FfcDlOT2JSSmM/edit?usp=sharing

BASES COMÚNS OPOSICIÓNS XESTIÓN 2013

  O Ministerio acaba de trasladarnos as bases comúns que rexerán os procesos de oposición aprobados na oferta de emprego público deste ano. Ditas bases serán publicadas no BOE de mañá, 17 de outubro. Posteriormente, nos vindeiros días, sairá publicada a convocatoria de oposicións ao corpo de Xestión para que todo o mundo interesado en participar poida botar a súa instancia que este ano será totalmente xestionada de xeito informático.

CONCENTRACIÓN DIANTE DA EGAP EN DEFENSA DOS NOSOS SALARIOS

Mañán  día 15 de outubro, as 13:00 horas, diante da EGAP, con motivo da xuntanza da Mesa Xeral da Función Pública, haberá unha concentración de delegadas/os en defensa dos nosos dereitos laborais e contra os recortes salariais que un ano máis o Sr. Feijoo vai levar a cabo.

NOVOS CURSOS EGAP - ALEMÁN E FRANCÉS

   A EGAP acaba de publicar no DOGA de hoxe a convocatoria de sendos cursos de alemán e fránces para o persoal ao servizo da Xunta de Galiza.    Poderá participar nas accións formativas convocadas por esta resolución o persoal ao servizo da Administración autonómica da Comunidade Autónoma galega que se atope en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúna os requisitos establecidos para cada un dos cursos no anexo II.    O prazo de inscrición finaliza as 14:00 horas do día 17 de outubro.e a matrícula deberase facer a través da páxina web da EGAP no enlace que vos facilitamos abaixo.

NOVAS ADXUDICACIÓNS E OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

    Publicáronse na intranet no día de hoxe as  adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre titulares así como os avisos de desocupación de novas prazas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo. Adxudicacións: https://docs.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oR0hra3NZQzFZNE0/edit?usp=sharing Novas substitucións: https://docs.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oUmNaZmVMRTRmbDA/edit?usp=sharing   (Prazo de instancias o 3. 4 e 7 de outubro) :

IMELGA PONTEVEDRA - COMISIÓN DE SERVIZOS SUBDIRECTOR

    Por Resolución do 24 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Xustiza, convócase a provisión temporal, a través de comisión de servizo , da Subdirección Territorial do IMELGA de Pontevedra, para funcionarios/as do corpo de médicos forenses.     O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles e remata o vindeiro 30 de setembro.  Modelo de solicitude

NOVAS ADXUDICACIÓNS E OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

    Publicáronse na intranet no día de hoxe as  adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre titulares así como os avisos de desocupación de novas prazas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo. Adxudicacións: https://docs.google.com/file/ d/ 0B1Ch8kTx8o5obm1VUTZaZ3BUT2c/ edit?usp=sharing Novas substitucións (Prazo de instancias o 19, 20 e 23 de setembro) : https://docs.google.com/file/ d/ 0B1Ch8kTx8o5oZkx6UW8xM0dSVmc/ edit?usp=sharing

ADMITIDOS E EXCLUIDOS OPOSICIONS SECRETARIOS XUDICIAIS

   O pasado venres día 13 publicouse no BOE a Resolución do 30 de agosto de 2013 , da Secretaría Xeral da Administración de Xustiza, pola que se aproba a listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para o ingreso, polas quendas libre e de promoción interna, ao corpo de secretarios xudiciais.

MANTENSE O RECORTE DO 4% PARA O 2014

A Área Pública da CIG reclama a recuperación do poder adquisitivo e a reposición completa da paga extra dos empregados/as públicos/as A central sindical oporase ás políticas continuistas de destrución de servizos públicos anunciadas por Feijoo e advirte que dará unha resposta contundente ás mesmas Antes as declaracións realizadas á prensa polo Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en referencia ao mantemento dos recortes salariais e laborais para os empregados/as ao servizo das administracións nos orzamentos da Xunta e do goberno español para 2014, a Área Pública da CIG (Ensino, Saúde e Administración) advirte que, de confirmarse, estas medidas recibirán unha resposta adecuada e contundente por parte da central sindical. A decisión de manter o recorte salarial aínda non foi comunicada á representación do persoal, pero Núñez Feijoo xa a da por feita ante a opinión pública. Do mesmo xeito, o Presidente da Xunta ten a valentía de adiantar que a nivel do esta

1º CAPÍTULO - O SECRETARIO COORDINADOR DE PONTEVEDRA DI QUE SOMOS AXENTES, AUXILIARES E OFICIAIS

Compañeiras e compañeiros amarrádevos que hai curvas. Segundo o Secretario Coordinador Provincial de Pontevedra, nunha das súas últimas disquisicións nun expediente gobernativo (concretamente o 25/2013) sentou a cátedra de que ao parecer dende o ano 2008 hai sentenzas que indican que os artigos 476, 477 e 478 da LOPX (funcións dos corpos de xestión, tramitación e auxilio) non son aplicables, polo que ata que se produza a aprobación de postos de traballo e a redistribución de efectivos "os funcionarios deben seguir prestando os seus servizos nos seus actuais destinos de acordo coas funcións e cometidos que viñan realizando" (supoñemos que os previstos no Regulamento de 1996 aínda que este está derrogado na actualidade). En fin, ata o Tribunal Supremo emprega nas súas fundamentacións xurídicas os artigos 476, 477 e 478 por entender que están en vigor e son de aplicación, pero o Secretario Coordinador de Pontevedra sabe moito máis que o propio Tribunal Supremo e é capaz, non só

RETENCIÓNS COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CAT)

Unha vez pasado o verán e tras botar contas, resulta que aos xestores moito nos tememos que tamén no mes de decembro lles van a reter 451,41 euros, e dicir, 24,21 euros máis que o tope do complemento específico fixado en 427,20 euros. Dende a CIG pensamos que esta cuestión é inasumible pois volve a producirse unha retención anómala sobre conceptos que a Xunta non ten competencia. Os cálculos segundo eles, no que nós deducimos, fixéronse deste xeito: 12 meses de 24,21 euros de retención = 290,52 euros. 2 meses de 402,99 euros de retención = 805,98 euros. Total     1096,50 euros (importe anual xestor tipo)    Disto deduciríase polo tanto que durante 10 meses a retención sería de 24,21 euros e nos meses de extra a retención sería de 402,99 + 24,21 euros = 427,20 euros (10 x 24,21 + 2 x 427,20 = 1096,50). Polo tanto nunca se reterían nun mes máis cantidades que o tope que marca o complemento específico.    Agora ben, isto sucedería se a retención houbera comenzado en xa

MESA SECTORIAL MADRID 10-09-2013 - OPOSICIÓNS XESTIÓN

   No día de onte tivo lugar en Madrid a xuntanza da mesa sectorial de xustiza a fin de ver as bases de convocatoria das oposicións ao corpo de xestión para este ano 2013.     Unha vez máis esta mesa converteuse nun paripé e a administración non asumiu ningunha modificación sobre as bases xa empregadas no 2011, a pesares do seu compromiso reiterado en mesa durante as últimas oposicións de modificacións sobre os temarios e sobre a probas a realizar.     Por parte da CIG solicitouse que nos exames de desenrolo non entraran máis que os temas de dereito procesual e que para a promoción se cambiara o tipo da segunda proba a un caso práctico.    As únicas adaptacións que se realizaron nas bases foron para mellorar o proceso de xestión das oposicións e por iso a instancia só se poderá obter da páxina web do ministerio  ou das distintas administracións autonómicas. Ollo, que cada instancia leva un número identificador, polo que non se pode fotocopiar a mesma e hai que realizar a descarg

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA - ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

   No DOG do 2 de setembro saíu publicada a Orde do 26 de agosto de 2013 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galiza.    Ao non estar excluídos expresamente, os funcionarios de xustiza podemos acceder a estes cursos que son equivalentes aos de linguaxe xurídica galega segundo a Orde do 3 de marzo de 2004   A inscrición debe realizarse no formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es , e o prazo de presentación de instancias finaliza o vindeiro 22 de setembro.

COMISIÓN DE SERVIZOS - SUBDIRECTOR IMELGA VIGO

   Hoxe publicase na intranet de xustiza a Resolución do 4 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Xustiza , pola que se convoca a provisión temporal do posto de subdirector/a do Imelga.Subdirección Territorial de Vigo, mediante comisión de servizos no Instituto de Medicina Legal de Galicia, no seguinte enlace: Resolución de convocatoria Prazo de presentación de instancias: ata o 14 de setembro.

ALEGACIÓNS AO PROXECTO DE BOLSA DE PERSOAL INTERINO

   Por parte da Dirección Xeral comunícase que dende o día 28.08.2013, no seguinte enderezo electrónico http://cpapx.xunta.es/normativa-en-tramitacion , somete a información pública para a presentación de posibles alegacións o Proxecto de Orde sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia http://cpapx.xunta.es/normativa-en-tramitacion/seleccion-e-nomenamento-de-interinos    Poderán presentarse cantas alegacións se estimen convenientes relativas aos textos presentados no apartado "Documentos relacionados" nun prazo de QUINCE (15) días hábiles , a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio. As alegacións enviaranse por escrito, de forma electrónica, aos enderezos que se achegan para cada norma ou nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

CONVOCATORIA COMISIÓN DE SERVIZOS DIRECTOR IMELGA

Convócase, mediante a Resolución do 26 de agosto de 2013 , da Dirección Xeral de Xustiza, a provisión de forma temporal en comisión de servizo do posto de director do Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) para funcionarios do corpo de médicos forenses. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación da dita convocatoria nesta intranet, e dicir, ata o 31 de agosto. Dende a CIG non entendemos tanta premura por publicar no mes de agosto esta convocatoria e o motivo de porque non se puido retrasar, a lo menos ata o 2 de setembro, o prazo de presentación de instancias, salvo que dita praza  xa estea dada a "dedo" a algún Médico Forense afín.

LISTAXES PROVISIONAIS CONCURSO PROVISION DE XEFATURAS DE SECCIÓN IMELGA

   Por RESOLUCIÓN DO 26 DE AGOSTO DE 2013, DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, faise pública a lista provisional dos participantes admitidos no concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes nas xefaturas de sección do IMELGA.    Prazo para formular reclamación: 10 días hábiles Lista provisional admitidos

RECORDATORIO CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS XERAIS

   Lembrade que por Orde JUS/1483/2013, do 19 de xullo, aprobouse a relación de excluídos e se anunciaron os lugares onde estarían a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslados. Polo tanto, ata o 15 DE SETEMBRO tedes de prazo para facer alegacións  ao citado concurso e, aínda que obtiverades destino provisional, debedes consultar o contido do voso anexo III por se no mesmo houbera algún tipo de erro que tivera que ser subsanado pola administración.

RESOLUCIÓN CONCURSO IMELGA

   No BOE do pasado 24 de xullo saíu publicada a Resolución de 1 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se resolve o concurso, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2013, no Instituto de Medicina Legal de Galiza. Resolución concurso IMELGA

CONVOCATORIA BOLSAS SECRETARIOS XUDICIAIS SUBSTITUTOS

   No BOE do pasado 5 de agosto saíu publicada a Resolución do 15 de xullo de 2013, da Secretaría Xeral da Administración de Xustiza, pola que se convoca bolsa de traballo de Secretarios Xudiciais substitutos.    O prazo de presentación de instancias será de dez días hábiles a contar a partir do día 2 de setembro de 2013. Resolución convocatoria Secretarios Substitutos

CONFIRMACIÓN PAGAMENTO HABILITACION XESTORES REXISTRO CIVIL

   Recentemente o Tribunal Supremo na súa sentenza de 10/06/2013 por casación en interese de lei, viu de confirmar a sentenza do TSX de Catalunya de data 09/11/2011, ditada no rolo de apelación 69/2010, na que se lle recoñecía aos xestores dos rexistros civís o pagamento da súa habilitación para asinar certificacións. Sentenza TS habilitación xestores rexistro civil

ACLARACIONS AS LISTAXES PROVISIONAIS DO CONCURSO

Segundo a última comunicación do Ministerio e en base a unha nova difundida por unha Central Sindical en relación á Orde de 19-7-2013 pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, no senso de que se vai publicar unha nova listaxe do indicado concurso con data 2 de agosto comunícasenos o seguinte: 1º.- Non se van publicar novas listaxes provisionais de adxudicación de prazas do concurso de traslados resolto con data 19-7-2013. 2º.- As alegacións que se presenten serán revisadas e, no seu caso, serán correxidas na resolución definitiva do concurso. 3º.- As alegacións DEBEN PRESENTARSE EXCLUSIVAMENTE POR FAX, segundo indica a Orde de 19-7-2013, pois se presentan tamén a través do Rexistro Xeral do Ministerio, producirase unha duplicidade de alegacións cos prexuízos que iso acarrexaría.

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS CONCURSO DE TRASLADOS

   O Ministerio acaba de trasladarnos as listaxes provisionais do concurso de traslados deste ano 2013. Esperemos que non teñan moitos problemas e fallos e que se parezan finalmente as definitivas o máximo posible.    Para coñecer os vosos destinos podedes poñervos en contacto cos delegados sindicais da CIG en cada provincia ou facer clic no enlace de abaixo que vos dirixe á páxina do Ministerio.     Aínda que obtiverades destino provisional debedes comprobar que o Anexo III está correctamente cuberto coas prazas que indicáchedes, xa que doutro xeito podería ter ocorrido algún erro de transcripción e iso provocar un destino non desexado.

ÚLTIMA HORA CONCURSO DE TRASLADOS

  Por parte do Ministerio de Xustiza comunicase que a resolución provisional do concurso de traslados anunciado con  data 15-4-2013 será publicada no Boletín Oficial do Estado do día 2 de agosto.   O prazo para presentar alegacións contarase desde o día siguiente a dita publicación e ata o15 de setembro.

EMPREGO DA BOLSA DE HORAS PARA DÍAS DE LIBRANZA

   Toda vez que xa houbo compañeiras/os que obtiveron crédito horario suficiente no mes de xuño para poder gozar dun día de libranza é polo que solicitamos da Dirección Xeral se publique na intranet a información pertinente sobre este extremo e tamén se dean as ordes oportunas as delegacións para que ese crédito horario se poida facer efectivo a través da petición de días de libranza.

OPOSICIÓNS SECRETARIOS XUDICIAIS

   No BOE de onte saíu publicada a Orde JUS/1287/2013, de 26 de xuño, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de acceso libre e polo sistema de promoción interna, no Corpo de Secretarios Xudiciais.    As prazas ofertadas serán 58 e a distribución polas quendas de acceso será a seguinte: para o acceso libre: 29 prazas, das cales 2 constitúen o cupo de reserva de persoas con discapacidade. Para o acceso por promoción interna: 29 prazas, das cales unha constitúe o cupo de reserva de persoas con discapacidade.    O proceso selectivo realizarase mediante o sistema de oposición para os aspirantes que se presenten pola quenda de acceso libre, e mediante o sistema de concurso-oposición para os aspirantes que se presenten pola quenda de promoción interna.    Os que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar no prazo de VINTE DÍAS NATURAIS (ata o 29 de xullo) o modelo oficial de solicitude de admisión as probas selectivas no

CONCURSO DE TRASLADOS

  Finalmente o Ministerio, desdecíndose unha vez máis do manifestado en mesa, agora comunica que "Es posible que lo publiquemos a finales de julio. Si es muy a finales dariamos plazo en septiembre." Polo tanto, as listaxes provisionais sairán en xullo e o prazo de alegacións ao concurso alongarase, ao parecer, ata setembro, a fin de que as compañeiras/os que estiveran de vacacións poidan revisar o mesmo.

MESA SECTORIAL XUSTIZA - 4 DE XULLO

Reunidas as centrais sindicais con representación na mesa sectorial de xustiza de Galicia, CCOO, SPJ-USO, UGT, CSIF e CIG, coa Dirección Xeral de Xustiza, pasamos a informarvos dos asuntos que alí se trataron: PROBLEMÁTICA NOS DESCONTOS NÓMINAS Por todas as centrais sindicais solicitouse á Dirección   Xeral que se recoñeceran os erros   cometidos na confección das nóminas e a dificultade que a redacción das mesmas ocasionou ás compañeiras/os para o seu entendemento. Así mesmo, solicitouse que se expedira unha certificación de haberes ata o día da data, para comprobar os seguintes extremos: -        En relación ás compañeiras/os que solicitaron o anticipo da extra de xuño,   para coñecer se coinciden tanto a cantidade bruta e líquida a percibir   comparándoas coas compañeiras/os que non a solicitaron. -        En canto á retención sufrida no CAT e o IRPF deste complemento, solicitouse que se axustaran nos próximos meses as cantidades retidas indebidamente. Por outra