Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Maio, 2016

CONCURSO DE TRASLADOS DE MÉDICOS FORENSES

No DOG   e BOE de hoxe, 31 de maio, saiu publicada a Resolución de 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos no Instituto de Medicina Legal de Galicia. Ligazón resolución concurso Galiza: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160531/AnuncioG0244-190516-0002_gl.html https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5158 Ligazón códigos de resu ltas: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-medicos-forenses    Ligazón resoución concurso Ministerio: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5153 Ligazón resolución concurso Euskadi: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5156 Ligazón resolución concurso Catalunya: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5157 Ligazón resolución concurso Andalucía: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIÓNS

Publicáronse na intranet xudicial o día 25 / 0 5 /2016 os avisos de novas prazas ofertadas en substitución así como a adxudicación das anteriormente publicadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nas ligazóns que se achegan abaixo.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 25 , 26 e 27 DE MAIO.  Ligazón so l icitude: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNZVVua1dIV1hzYnM/view?usp=sharing   Ligazón novas substitucións:  https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNTktZMDdoMy1wTTQ/view?usp=sharing Ligazón adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNeHVScVQ0M2ROZFE/view?usp=sharing

FONDO SOLIDIARIO DE LIBROS DE TEXTO

A CIG informa que xa está publicada a orde que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e xa se poden solicitar as axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2016/17.   As axudas están destinadas ás familias con alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial, en centros docentes de Galiza sostidos con fondos públicos.   O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2016/17 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Porén, poderá solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos nesta orde.   No fondo solidario de libros de texto pode participar o: - Alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria. - Alumnado matriculado 1º e 3º de educación secun

ACORDO E PLANTILLA DE RESPOSTAS DEFINITIVAS PRIMEIRO EXERCICIO - XESTION PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA

Na páxina web do Ministerio de Xustiza foi publicado o Acordo de 19 de maio, do Tribunal Calificador Único, polo que establece a plantilla definitiva de respostas correctas correspondientes ao primeiro exercicio celebrado o 24 de abril de 2016, da oposición ao corpo de Xestión, na quenda de promoción interna. Ligazón Acordo do Tribunal:   http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427969944?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_19_de_mayo_del_Tribunal_Calificador_%C3%9Anico..pdf   Ligazón Plantilla de Respostas: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427969945?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPlantilla_Definitiva_de_respuestas_v%C3%A1lidas_primer_ejercicio_Gesti%C3%B3n_Promoci%C3%B3n_Interna.pdf

INCIDENCIAS SOBRE O CONTROL HORARIO

Por parte da administración se nos indicou que as incidencias sobre o control horario (ausencias parciais/totais, erros de fichaxe, falta/deterioro de tarxeta, etc.) deben de facerse nos CINCO DIAS seguintes a terse producido o feito que da lugar a incidencia, xa que estan a detectarse reclamacións sobre o cómputo horario con máis de mes e medio de retraso.

DIFICULTADES AO PEDIR OS DÍAS ADICIONAIS DE VACACIÓNS

Ao parecer existen problemas na aplicación OPAX para que se poida solicitar, dunha vez, o periodo completo de días de vacacións, incluindo os días adicionais por servizos prestados. A solución que comunica a administración e que deben de facerse duas peticións, unha primeira cos 22 días, e logo unha segunda petición co resto dos días adicionais.

PUNTUACIÓN MÍNIMA PRIMEIRO EXERCICIO DA PROMOCIÓN INTERNA DE TRAMITACIÓN - OPE2015

Hoxe publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo de 18 de maio do Tribunal Calificador Único , polo que se establecen as puntuacións mínimas para superar o primeiro exercicio e fanse públicas as relacións nominativas de aprobados de dito exercicio. (TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA).

XORNADAS SOBRE A NOVA LEI DE PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN E DO RÉXIME XURÍDICO DO SECTOR PÚBLICO

No DOG do 18 de maio saiu publicada a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2016 pola que se convocan unhas xornadas sobre "As novas leis de procedemento administrativo común e do réxime xurídico do sector público" . Lugar: EGAP, salón de actos. Rúa Madrid, 2-4. Santiago de Compostela. Datas: 8 e 9 de xuño de 2016. Horario: de mañá. Duración: 10 horas lectivas. As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través da área de matrícula da web da EGAP: https://egap.xunta.es/matricula/ . O prazo para inscribirse estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 6 de xuño de 2016, ás 23.00 horas. Máis información, das 8.30 ás 14.30 horas, nos teléfonos: 981 546 241 /546 239.  

DATAS DE EXAME DE TRAMITACIÓN E AUXILIO XUDICIAL

Segundo publicou hoxe o Ministerio de Xustiza na súa páxina web, as datas de exame para os corpos de Tramitación e Auxilio serán: O primeiro exercicio do proceso selectivo para ingreso pola quenda de acceso libre no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa derivado da OEP 2015 terá lugar o domingo 3 de xullo de 2016. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/tramitacion-procesal2?param1=1 Os exercicios do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial derivado da OEP 2015 terán lugar a partir de setembro de 2016. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/auxilio-judicial-orden2?param1=1

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS 2016

Hoxe saen publicadas as Ordes, polas que se convocan a concurso de traslado ordinario prazas vacantes entre funcionarios dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza.  Prazo de presentación de instancias: Dende 13-5-2016 ata 23-5-2016, ambos inclusive. Ligazón códigos de resultas: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-traslados-ordinario1 Publicación no DOG e BOE : 12-5-2016    Ligazón AI NOA instancia inform ática:

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIÓNS

Publicáronse na intranet xudicial o día 11 / 0 5 /2016 os avisos de novas prazas ofertadas en substitución así como a adxudicación das anteriormente publicadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nas ligazóns que se achegan abaixo.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 11 , 12 e 1 3 DE ABRIL .  Ligazón novas substitucións:  https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNcGNxNjhXRzdidFU/view?usp=sharing Ligazón substitucións adxudicadas: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNY0xFcHR3TnVFZkk/view?usp=sharing

XORNADA "A XUSTIZA EN TEMPOS DE INCERTEZA: NOVIDADES E RETOS PENDENTES"

No DOG de hoxe, 11 de maio, publicase a RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016 pola que se convoca a xornada "A xustiza en tempos de incerteza: novidades e retos pendentes". Para  poder apuntarse deberá de facerse a través do enlace de matrícula da Escola Galega de Administración Publica: https://egap.xunta.es/matricula/ O prazo para inscribirse estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de maio de 2016. Lugar de celebración: EGAP, salón de actos. Rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Data: 2 de xuño de 2016. Horario: mañá e tarde. Duración: 8 horas lectivas

SOLICITUDE DE VACACIÓNS 2016

Acaba de publicarse na intranet xudicial o programa anual de vacacións deste ano 2016 a fin de que antes do 21 DE MAIO se formalicen as peticións para os meses de xullo, agosto e setembro. As solicitudes tramitaranse obrigatoriamente a través da oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX) e asinaranse electronicamente, pasando a estar dispoñibles na bandexa do superior xerárquico para o seu informe e validación. Ligazón plan de vacacións: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNNVJ6LVExMy1GbE0/view?usp=sharing

DECLARACIÓN DO PERCIBIDO COMO PAGA EXTRA A TRAVÉS DE SENTENZAS

Por medio da presente temos que rectificar a nova que poñiamos neste blog o pasado 7 de abril en relación cos efectos dos emolumentos percibidos como consecuencia de ter gañado o pagamento da paga extra de 2012 a través dunha sentenza xudicial. Dado que, curiosamente, no 2015, a lei tributaria sufriu unha modificación grande no apartado ao que nos referiamos, resulta que xa non se contempla esta opción de desgravación irregular e a mellor elección para a declaración das cantidades percibidas pasaría, ou ben por imputalo ao ano no que se percibiron (no presente caso ao 2015) ou ben facer una declaración complementaria do ano 2012 incluíndo eses emolumentos.

MUXEXU - PRESTACIÓN DE AXUDA SANITARIA NO ESTRANXEIRO

No BOE de hoxe sae publicada a Resolución de 18 de abril de 2016, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regula a asistencia sanitaria fora de España A través da citada Resolución prevese a cobertura da asistencia sanitaria que poida precisar o colectivo protexido pola Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu), durante a súa estadía fora de España, en función das razóns do desprazamento ou da estadía e da súa duración. Ligazón: http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4371.pdf

HAI QUE CORREXIR OS ERROS DETECTADOS NO EXPEDIENTE DIXITAL DE PERSOAL

Detectado un problema na consulta dos trienios amosada no expediente electrónico, infórmase de que se trata dun erro na súa visualización, sendo correctos os datos manexados na aplicación informática de xustiza. Iniciados os traballos para resolver a incidencia, informarase a través desta mesma canle no momento no que o problema sexa solventado, polo que non se atenderán as solicitudes de modificación deste apartado ata que os datos amosados sexan os contidos na aplicación. Tamén se constataron problemas nos cursos de formación que aparecen na aplicación así como nos de linguaxe xurídica galega que esperemos se resolvan de igual xeito por parte da administración así como coas alegacións que se vaian realizando.  Este aplicativo do expediente dixital de persoal resultará moi importante e útil para, no futuro, non ter que seguir aportando ningún tipo de documentación en concursos,  etc.

PODESE RESTABLECER O CONTRASINAL DO CORREO A TRAVES DA TARXETA CON CERTIFICADO DIXITAL

Xa está operativo para os usuarios de Xustiza o aplicativo HADES , no que poden reiniciar o contrasinal das contas de correo do dominio @xunta.es e @xustiza.gal mediante autenticación con certificado dixital. Para o acceso, prema na ligazón: https://contrasinal.xunta.gal   Para calquera dúbida contacte co CSU de Xustiza Tel. 981 546 223

POR FIN PODEREMOS CONSULTAR O NOSO EXPEDIENTE PERSOAL

A partir do vindeiro día 03.05.2016 estará dispoñible a última versión da Oficina Virtual do Persoal ao Servizo da Administración de Xustiza, coa inclusión da nova opción  de consulta do expediente electrónico , funcionalidade coa que se terá acceso á consulta dos seguintes datos: ·         Datos persoais ·         Datos administrativos ·         Titulacións/Nivel de galego ·         Trienios ·         Cursos ·         Destinos desempeñados Ao mesmo tempo, e co fin de poder completar os expedientes persoais, habilítase a opción de modificación/actualización de datos, onde poderán completar a información que se amose, apoiando a petición coa documentación acreditativa pertinente, para a súa posterior validación polo servizo de persoal correspondente. Tanto as solicitude de modificación coma as de actualización serán tramitadas de forma electrónica, para o que se requirirá a sinatura dixital do solicitante mediante o empre

ENDEREZOS DAS DISTINTAS HABILITACIÓNS PARA RECLAMACIÓNS DE NÓMINAS

A partir do día de hoxe, calquera consulta ou incidencia observada en relación coa nómina deberá formularse a través de correo electrónico ás respectivas habilitacións. Habilitación da Coruña: servizo.xustiza.coruna@xunta.es Habilitación de Lugo:   nominas.xustiza.lugo@xunta.es Habilitación de Ourense: nominas.presidencia.ourense@xunta.es Habilitación de Pontevedra:   servizoxustiza.vi@xunta.es