Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xuño, 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  26 de xuño s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 19 de xuñ o, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1rXW6O9BL3EPFEZMsa22bijHc2nXbwPb-/view?usp=sharing

CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍA A CORUÑA

Comunícasevos que a data prevista de publicación da Resolución do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña, será o día 26/06/2018 no BOE e o  26/06/2018 no DOG. O prazo de presentación será de 10 días naturais (ata o 6 de xullo) , contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, de acordo co que dispón o artigo 49.5 do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Admon de Xustiza.      

TRAMITACIÓN PROCESUAL - SINALAMENTO SEGUNDO EXERCICIO - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza acaba de publicarse o Acordo de 20 de xuño de 2018, polo que modifica a relación de aprobados do primeiro exercicio no ámbito do Ministerio de Xustiza, e se sinala para a realización do segundo o vindeiro 30 de xuño de 2018.  Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428834615?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_20_de_junio.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 19 / 0 6 /201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 20 , 21   e 22 de xuño . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1xNfAN2qR7M2vxGLvnla62ke2tdm8HaBm/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

LISTAXES DE APROBADOS DO PRIMEIRO EXERCICIO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

Tendo sido calificado o primeiro exercicio do proceso seletivo, o Tribunal Calificador procedeu a publicar, no anexo I deste acordo, as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial que teñen alcanzado as puntuacións mínimas necesarias para superalo, con indicación da puntuación obtida, unha vez aplicada a base 1.4. do Anexo I-A. Ligazón Anexo aprobados:  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428831854?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_1.pdf

SENTENZAS CIG QUE ACREDITAN A INTERPRETACIÓN ERRONEA DA ADMÓN NOS CESAMENTOS DE MÁIS DE 18 MESES EN CASOS DE BAIXA POR ENFERMIDADE

A CIG ven de acadar duas sentenzas nos xulgados do contencioso-administrativo do país, polas que se lles recoñece ao persoal interino que se atopa de baixa e, a súa vez é substituido por outra/o interina/o, que non teñan que cesar cando se reincorporen daquela, ainda que leven máis de 18 meses no posto, que era o que facía a administración nunha interpretación errónea e moi restrictiva do artigo 21 da regulamentación de interinos.

CÓMPUTO HORARIO DE VERÁN DENDE AS 7:30 HORAS

Na intranet xudicial publicouse a Circular pola que se comuníca que o programa de control horario, dende o vindeiro 16 de xuño ata o 15 de setembro de 2018 permitirá que a fichaxe da xornada laboral no horario flexible poida realizarse de luns a venres dende as 7.30 horas ata as 9.00 horas.  Lémbrase asimesmo que o tempo fixo continuado de obrigada presencia é de cinco horas e media, de luns a venres, entre as 8.30 horas e as 14.30 horas, de tal forma que a xornada laboral non poderá rematar antes das 14.00 horas.  Durante a xornada de verán, o control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada adaptarase para aplicar unha redución equivalente (2 horas e media semanais) á que se lle aplica ao persoal que non realiza a prolongación de xornada .  Ligazón Circular: https://drive.google.com/file/d/1nsvEE2598Hbx6lwCLMZbnJ1p23r6_xU1/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  13 de xuño s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 7 de xuñ o, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1VytwgJQ7uB0wYxHRyBYsHp6purGRqIFJ/view?usp=sharing

VALORACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS - CORPO DE XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Na páxina web do Ministerio, aparece publicado o Acordo do Tribunal polo que se aproba a valoración provisional de méritos da fase de concurso do proceso seletivo da Promoción Interna ao Corpo de Xestión, e se concede un prazo de dez días hábiles para alegar as posibles rectificacións.  Ligazón listaxe de méritos:  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428826818?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelaci%C3%B3n_provisional_de_m%C3%A9ritos.pdf

NOVA PRORROGA NA "VACATIO LEGIS" DA LEI DO REXISTRO CIVIL E VAN CINCO

A prórroga da entrada en vigor da Lei 20/2011 do Rexistro Civil foi aprobada o mércores pasado no Pleno do Senado. A nova “vacatio legis”  foi establecida en dous anos, é decir, ata o 30 de xuño de 2020 . Agora o Parlamento ten dous anos para reformar, de xeito consensuado, o texto legal. Ligazón nova "CONFILEGAL" https://confilegal.com/20180608-el-senado-aprobo-la-prorroga-de-la-entrada-del-nuevo-registro-civil-hasta-el-30-de-junio-de-2020/

CCOO PIDE MÁIS CARTOS EN TERRITORIO MINISTERIO DO QUE ASINOU EN GALIZA

Curiosamente, o sindicato CCOO solicita á nova Ministra de Xustiza que no territorio ministerio suba o complemento específico (en Galiza chamado CAT)  a non menos de 300€/mes , e fai uns días os seus responsables en Galiza, tras unha folga de máis de 3 meses, asinaron coa Xunta un acordo por menos da metade. A ver se algún d@s traballador@s galegos o entende e lle pide explicacións. Ligazón: http://www.ccoojusticia.com/2018/06/ccoo-presenta-la-nueva-ministra-las.html

POSIBLES PRAZAS VACANTES PARA O CONCURSO DE TRASLADOS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de enviarnos as vacantes que se ofertarán no vindeiro concurso de traslados, despois de incluir as prazas consolidadas segundo o acordo sindical da folga, e que podedes consultar na seguinte ligazón. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1mScMDVeBj0JWiPdZnYX__qoTL7T-3Ebf/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 07 / 0 6 /201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 8 , 11 e 12 de xuño . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1HyUqRS3e-5Vq4AWGZR21jQwaaX8MQhY0/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  7 de xuño s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 31 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1szewrbyZSofoKA5ESuD3D1Fnv_B76QMu/view?usp=sharing

INAUDITO, HORAS EXTRA NA ADMÓN. DE XUSTIZA. CHEGARON AS PEONADAS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A TRAVÉS DOS PLANS DE ACTUACIÓN.

Ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que desexe participar no plan de recuperación do traballo previsto na cláusula 8ª do Acordo de 23/05/2018 O número de horas e número de días á semana de duración do plan axustarase en función da carga de traballo nos distintos centros de traballo e do número de solicitantes. O importe da hora extraordinaria correspondente a cada corpo é o seguinte: (A2-Corpo Xestión): 29,97 € , (C1-Corpo Tramitación): 22,66 € ; (C2-Corpo Auxilio): 17,03 € . A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro  xoves 7  xuño de 2018, poñendo como nome do arquivo Apel idosNome_DNI_ P articipa cion_PR, é dicir, no nome do arquivo da solicitude debe n de firgura r os apelidos, nome e d ni do interesado no formato indicado. O persoal que non poda realizar a solicitude por estar de vacacións

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DE XORNADA

Onte, 31 de maio, sairon publicadas no DOG as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas, homes ou familias monoparentais (homes ou mulleres) que, entre o 1 de xuño de 2017 e o 30 de xuño de 2018 inclusive, tivesen unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas menores de tres anos ou menores de 12 anos no suposto de que padezan unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. No suposto de adopción ou de acollemento familiar, para ter dereito a axuda non poderán ter transcorrido máis de tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou adopción e, en todo caso, a filla ou fillo terá que ser menor de 12 anos. Entre outros, deberán cumprir os seguintes requisitos ou condicións :

VALORACIÓN MÉRITOS FASE CONCURSO - OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Onte, 31 de maio, publicouse o Acordo do Tribunal Cualificador, polo que se lle da publicidade á relación provisional de méritos da fase de concurso e procedese a apertura do prazo para alegacións.  Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428816582?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_relacion_provisional_de_m%C3%A9ritos..pdf Ligazón Anexo I valoración méritos: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428816583?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo._Relaci%C3%B3n_Provisional_de_M%C3%A9ritos.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 31 / 0 5 /201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 1 , 4   e 5 de xuño . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1Vj_eCYie6FwWI6gNdyfbmgK1Lm-Vk_py/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing