Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xuño, 2016

COMPARATIVA E EXPLICACIÓN DAS NÓMINAS DE XUÑO 2015 - 2016

Aquí vos deixamos unha comparativa das nóminas de xuño de 2015 e 2016 dun Tramitador para que poidades comparar os distintos conceptos e sair de dúbidas sobre os mesmos.  En todo caso dicir que, ainda que pareza mentira, esta nómina de 2016 está mellor feita que a de 2015, ainda que adolece todavía dalgún fallo de denominación que non coincide totalmente co que expresa a Orde de 14/01/2016 de Confección de Nóminas. 2015                                 2016

ULTIMATUM AO DIRECTOR XERAL SOBRE A REGULAMENTACIÓN DAS BAIXAS POR ENFERMIDADE

Os Sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Xustiza de Galicia SPJ-USO,AXG-CUT,UGT,CIS-F,STAJ e CIG, ante o “desprezo” demostrado polo Director Xeral de Xustiza, presentámonos sen aviso no despacho do Director Xeral de Xustiza o pasado día 23 de Xuño para esixirlle; A). A equiparación directa da normativa sobre descontos por Incapacidade entre os funcionarios de Xustiza de Galicia e os do Ministerios Xustiza, Navarra, Aragón, Maxistrados e Fiscais . Non é asumible, entre outra cousas, que os funcionarios de xustiza de Galicia suframos descontos do 50% do soldo por as enfermidades recollidas no R.D 2210/1995: Gripe,Hepatite A, B, Vírica e Outras, Sarampelo, Tos Ferina, Varicela ........E así ata alcanzar 38 enfermidades de declaración obrigatoria segundo o Ministerio de Sanidade. Non é asumible que teñamos descontos pola interrupción voluntaria do embarazo no primeiro trimestre de xestación por indución farmacolóxica e polos procesos de i

NOVO SISTEMA PARA A SOLICITUDE DE SUBSTITUCIÓNS

As solicitudes de substitución serán cumprimentadas de acordo co anexo II bis dispoñible no apartado adicado ás substitucións entre titulares da intranet xudicial . Neste novo anexo habilítase a posibilidade de solicitar máis dunha das prazas que se oferten, e a orde na que se soliciten, será a que se teña en conta como orde de preferencia para o caso de corresponderlle á persoa máis dunha das prazas. A remisión das solicitudes feitas polo persoal solicitante remitirase a través dalgunha das seguintes canles:   o   Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.es o   Fax: 981546222   A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou do correo electrónico enviado, e non será preciso achegar documentación acreditativa algunha xunto coa petición, xa que de ser precisa será requerida pola Dirección Xeral. Logo da revisión das peticións recibidas na Dirección Xeral, publicarase na intranet xudicial unha resolución na que se indicarán os nomes das persoas adxudicata

REPARTO SEDES DE EXAME - TRAMITACIÓN PROCESUAL - QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Minis terio de Xustiza publicouse a d istribución por Facultades e Aulas para a realización do primeiro exercicio o vindeiro 3 de Xullo   para ingreso ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre.  Os aspirantes que se examinan en Madrid deben ter en conta, no seu caso, o ámbito polo que concorren: Ministerio de Xustiza ou Comunidade Autónoma de Madrid.  Os aspirantes que concorren por outros ámbitos territoriais, con máis dun Centro de exame, poderán consultar na páxina web da Comunidade Autónoma respectiva. Ligazón ámbito Ministerio: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428002424?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAMBITO_MINISTERIO_DE_JUSTICIA.pdf Ligazón comunidade de Madrid: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428002425?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachme

LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - PLANTILLA CORRECTORA - PRIMEIRO EXERCICIO PROMOCIÓN INTERNA

No día de hoxe publicouse na páxina web do Ministerio o Acordo do Tribunal N.º Un sobre a publicación das plantillas correctoras do primeiro exercicio de promoción interna celebrado el 25 de junio. (LETRADOS DA ADMINISTRACION DE XUSTIZA, Orde JUS/2890/2015, de 23 de dicembro. (BOE de 7 de xaneiro de 2016))

SUBSANACIÓN DE ERROS - 2º EXERCICIO TRAMITACIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 16 de xuño do Tribunal Calificador Único polo que se corrixen as puntuacións mínimas para superar o 2º exercicio da oposición para o corpo de TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA pola quenda de PROMOCIÓN INTERNA. Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427997175?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_16_de_junio.pdf Ligazón listaxe opositores que superaron o 2º Exercicio: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427997176?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_Relaci%C3%B3n_de_aspirantes_que_han_superado_el_segundo_ejercicio_modificado.pdf

CURSOS DE GALEGO PREPARATORIOS CELGA 2, 3 E 4

No DOG de hoxe publícase a RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.  As solicitudes, segundo o modelo do anexo I, dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B , estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=104B&procedemento=ED104B e na páxina web http://www.lingua.gal , que permite cubrir e editar a solicitude. O prazo para a presentación das solicitudes será de 30 días naturais (ata o 16 de xullo) , que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do pr

TRAMITACIÓN PROCESUAL - PUNTUACIÓNS MÍNIMAS 2º EXERCICIO - PROMOCIÓN INTERNA

Na páxina web do Ministerio de Xusitza publicouse o Acordo de 13 de xuño do Tribunal Calificador Único polo que se establecen as puntuacións mínimas para superar o 2º exercicio e figuran os aspirantes que superaron a fase de oposición para o corpo de TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA pola quenda de PROMOCIÓN INTERNA. Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427994650?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_13_de_junio_del_Tribunal_Calificador_%C3%9Anico..pdf Ligazón opositores que superaron o exercicio: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427994651?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_Relaci%C3%B3n_de_aspirantes_que_han_superado_el_segundo_ejercicio.pdf Ligazón opositores que superaron a fase de oposición: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/P

ACCIÓN SOCIAL 2016 - SOLICITUDES PRESENTADAS E NOTIFICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS

Foron aprobadas xa as listaxes provisionais de acción social. Houbo, en total, 105 solicitudes, das que 8 foron consideradas non válidas, 97 si foron validadas e, destas, 92 xa foron aprobadas e quedaron 5 penentes de subsanar Próximamente publicarase no DOG a resolución correspondente e na OPAX notificaráselles persoalmente aos solicitantes o estado da súa solicitude.

HORARIO DE VERÁN - XORNADA REDUCIDA

Durante o período comprendido entre o 16 de xuño e o 15 de setembro, ambos inclusive, establécese unha xornada intensiva de trinta e dúas horas e media semanais, con tempo fixo continuado de obrigada presenza de 5 horas e med ia , de luns a venres, entre as 8:30 e as 14.30 horas ; e o resto, ata cumprir o total do tempo de traballo mensual que figura no anexo desta orde, en horario flexible que se poderá realizar, de luns a venres, entre as 8.00 e as 9.00 horas e entre as 14. 0 0 e as 17.30 horas.

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIÓNS

Publicáronse na intranet xudicial o día 14/ 0 6 /2016 os avisos de novas prazas ofertadas en substitución así como a adxudicación das anteriormente publicadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nas ligazóns que se achegan abaixo.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 14 , 15 e 16 DE XUÑ O.  Ligazón so l icitude: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNZVVua1dIV1hzYnM/view?usp=sharing   Ligazón novas substitucións:  https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNLUM5SC1kS1lZQ28/view?usp=sharing Ligazón adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNUllpRjl6akN3ZWM/view?usp=sharing

LIXTAXES DEFINITIVAS E LUGARES DE EXAME - TRAMITACIÓN PROCESUAL - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza e, no BOE do sábado 11 de xuño, publicouse a Orde JUS/923/2016, de 2 de xuño, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos e se convoca á realización do primeiro exercicio para ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da quenda de acceso libre.  Ligazón BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/11/pdfs/BOE-A-2016-5728.pdf L igazón listaxes admitidos e e xcluidos: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427986832?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelaci%C3%B3n_definitiva_de_aspirantes_Admitidos_y_Excluidos_en_el_Cuerpo_de_Tramitaci%C3%B3n_Procesal_y_Administrtiva_acceso_libre.pdf 

RECTIFICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDIOS E EXCLUIDOS - LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

Na páxina web do Ministerio publicouse a Orde de 6 de xuño de 2016, que rectifica a Orde JUS/718/2016, de 6 de maio, pola que se aproban as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.

CURSOS EGAP PARA O PERSOAL DE XUSTIZA

No DOG de hoxe sae publicada a RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2016 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (é dicir, ata o 13 de xuño) . As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo: http://egap.xunta.es/matricula , desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. O número máximo de cursos que se pode solicitar limítase a cinco. 

DEVOLUCIÓN DO CAT CORRESPONDENTE XANEIRO DE FEBREIRO 2013

Despois de ter gañado a CIG múltiples sentenzas, á administracion autonómica non lle quedou outra que recuar e prantexar un acordo de mesa xeral de función pública, para reintegrarlle ás/os traballadoras/es o importe correspondente á parte proporcional das cantidades devindicadas nos meses de xaneiro e febreiro do ano 2013 en relación co CAT.  A CIG, non obstante, non asinou dito acordo, por entender que a Xunta xa estaba obrigada polas sentenzas a devolver ditos importes, que é unha medida claramente electoralista e que, no seu caso, só estariamos dispostos a negociar un texto que recollera o pagamento íntegro do complemento específico (no noso caso o CAT) e demais complementos dos anos 2013/14/15/16 (tal e como se lle ten proposto á Xunta en innumerábeis ocasión a través dun Plan de renegociación da débeda salarial), a recuperación de dereitos retributivos, laborais e sociais e a restitución de acordos sectoriais.  Ligazon DOG: Publicacion no DOG do acordo para devolver o C

PERCEPCIÓN DEVOLUCIÓN 25,14% PAGA EXTRA DO PERSOAL NON ACTIVO

Debido a un problema na provincia de Pontevedra, en canto á imputuación ao exercicio 2012, no canto de telo feito ao ano 2016, dos haberes que tiñan que ser devoltos neste mes de maio a aquel persoal que, non estando actualmente en activo, prestou servizos no último semestre do ano 2012, comunicóusenos pola adminstración que dito problema foi solucionado e que todas as persoas que solicitaron a devolución percibirán o importe correspondente ao final do mes de xuño.

DATAS DE EXAME - LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

O Tribunal Calificador das probas selectivas para ingreso no corpo de Letrados da Administración de Xustiza prevé as seguintes datas de exame dos diferentes exercicios tanto da quenda libre como da de promoción interna: 1) 19 de setembro , inicio do segundo exercicio de promoción interna 2) 26 de novembro , primeiro exercicio da quenda libre.

CURSO SUPERIIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA

Hoxe saíu publicada no DOG a RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2016 pola que se convocan, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, cinco cursos de nivel superior de linguaxe administrativa galega para persoal ao servizo de distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia

PROMOCIÓN INTERNA TRAMITACIÓN - BAREMOS E LUGARES DE EXAME 2º EXERCICIO

Está publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo de 30 de maio do Tribunal Calificador Único , polo que se publican os centros de exame e o baremo de corrección do segundo exercicio de acceso por promoción interna ao corpo de Tramitación.