martes, 31 de julio de 2007

Convocatoria de cursos de formación en linguaxe xurídica galega para persoal destinado en Galiza

Co obxecto de impulsar a normalización lingüística na Administración de xustiza a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xustiza da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza proceden a convocar os seguintes cursos:
 • a) Cursos de linguaxe xurídica galega, nivel medio.
 • b) Cursos de linguaxe xurídica galega, nivel superior
Para acceder a estes cursos son requisitos imprescindibles:
 • - Curso de nivel medio de linguaxe xurídica galega: ter aprobados ou validados os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega ou o denominado curso básico de linguaxe xurídica galega.
 • - Curso de nivel superior de linguaxe xurídica galega: ter aprobado ou validado o curso de nivel medio de linguaxe xurídica galega.
Os cursos celebraranse, se é o caso, nas localidades que determine a Dirección Xeral de Xustiza, segundo a preferencia indicada nas solicitudes presentadas e entre as seguintes: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, e Vigo.


Destinatarios:
 • - Xuíces, maxistrados, fiscais, secretarios xudiciais, médicos forenses, funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza e persoal laboral con destino nos órganos xudiciais da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • - Letrados da Xunta de Galicia.
 • - Notarios, rexistradores da propiedade, avogados, procuradores e alumnos das Escolas de Práctica Xurídica de Galicia.
 • - Profesores de linguaxe de signos.
 • - Persoas incluídas nas bolsas de traballo para o nomeamento de funcionarios interinos da Administración de Xustiza.
 • - Aquelas persoas que acrediten ter superado o proceso selectivo para o ingreso nos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza.
Número de asistentes: mínimo de 15 e máximo de 25 por curso.


Solicitudes: Utilizando o modelo que se publica na intranet de Xustiza ou na paxina da Xunta http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/xustiza/PDF/Solicitude_2007.doc, presentaranse no rexistro xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas súas delegacións provinciais, ou por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificado pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.


Sen prexuízo do disposto no artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, xunto co formulario de solicitude acompañarase fotocopia compulsada do certificado que acredite ter superado o curso esixido para acceder ao nivel que se solicita. E, de ser o caso, certificado de estar colexiado como avogado ou procurador ou de estar matriculado nunha Escola de Práctica Xurídica. Para os intérpretes de linguaxe de signos esixirase certificación da federación de xordos acreditativa de intervención habitual do solicitante como intérprete ante os xulgados ou tribunais, notarios ou rexistradores da propiedade.


Respecto das persoas incluídas nas bolsas de traballo para postos de xestión procesual, tramitación procesual e auxilio xudicial da Administración de xustiza que non estean actualmente a traballar como interinos, corresponderá ao xefe do Servizo de Xestión Técnico-Administrativa da Delegación Provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza certificar que se atopan incluídas na bolsa correspondente.


A relación provisional de admitidos exporase ao público nas delegacións provinciais da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a través da páxina web da consellería no portal www.xunta.es. Contra esta relación poderán presentar reclamación ante a Dirección Xeral de Xustiza nun prazo de dez días.


Transcorrido este prazo, faranse públicas as listas definitivas nas devanditas delegacións, con indicación do lugar, día e hora de comezo do curso.


Prazo de presentación de solicitudes: Rematará o día 10 de setembro.


Criterios de selección: No caso de que o número de solicitudes exceda ao de prazas, respecto aos cursos de linguaxe xurídica galega, terán preferencia na selección os funcionarios sobre o resto dos destinatarios, os funcionarios titulares sobre os interinos e dentro dos funcionarios os de maior tempo de prestación de servizos respecto a os de menor antigüidade.

A selección realizarase a través das listaxes provisionais e definitivas de admitidos que se aprobarán por resolución da Dirección Xeral de Xustiza.


Duración e desenvolvemento dos cursos:


1.- Cada curso terá unha duración de 75 horas, distribuídas da seguinte forma:
 • - 60 horas lectivas, coa obrigada presenza de todo o alumnado.
 • - 15 horas de tratamento individualizado, nas que o alumnado poderá realizar actividades presenciais específicas de reforzo e/ou actividades prácticas complementarias. Corresponderalle ao profesor a programación destas horas, de acordo coas necesidades e o desenvolvemento dos cursos.

2.- Sen prexuízo do previsto no apartado anterior para as 15 horas de tratamento individualizado, o curso desenvolverase en 20 sesións lectivas en xornada vespertina, que comenzaran en outubro e remataran en novembro de 2007. Os lugares e datas nos que terá lugar o curso daranse a coñecer pola Dirección Xeral de Xustiza no momento de publicación das listaxes definitivas de admitidos.


3.- A ausencia as clases, sempre xustificada, de cada un dos asistentes non poderá ser superior ao 10% da duración total do curso.


4.- Para ser declarado apto ao finalizar o curso, deberá quedar acreditado:
 • - Que o alumno asistiu ás clases e non superou o mínimo de ausencias permitido.
 • - Que realizou satisfactoriamente os traballos prácticos encomendados.
 • - Que superou as probas que durante o curso e ao finalizar este o profesor ou profesores foran establecendo, de xeito que o seu remate demostre que posúe un dominio teórico e práctico do idioma galego propio do nivel o que asistiu.


5.- A avaliación será un proceso progresivo e continuo, e terá en conta, entre outros elementos, o dominio da materia, o traballo diario na aula, os traballos teóricos e prácticos encomendados, e a asistencia.

lunes, 23 de julio de 2007

A CIG RECLAMA ANTE O MINISTERIO DE XUSTIZA E ANTE O CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL A CREACION DE REXISTRO CIVIL EXCLUSIVO PARA VIGO

A CIG remiteu ao Ministerio de Xustiza e tamen ao Consello Xeral do Poder Xudicial sendos escritos reclamando a creación de Rexistro Civil exclusivo para a cidade de VIGO:

MINISTERIO DE JUSTICIA
C/ San Bernardo, 45 - MADRID

Pontevedra, 17 de julio de 2007.

Por medio de la presente me pongo en contacto con Vds. toda vez que en el primer semestre de este año entrará en funcionamiento el nuevo Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Vigo.
Teniendo en cuenta esta nueva creación es por lo que reiteramos la petición efectuada por esta central sindical en otras ocasiones de que por ese Ministerio, en su caso, se decida, inste o promueva lo necesario (Arts. 20 y 27 Ley de Demarcación y Planta) para que de una vez por todas se proceda a la conversión del actual Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vigo en registro civil único, puesto que las estadísticas de dicho órgano en materia de registro civil superan a las del Registro Civil de A Coruña y esta población goza desde hace bastante tiempo de registro civil único y, sin embargo Vigo, con una población en su área de influencia próxima a los 300.000 habitantes, se mantiene con un juzgado que comparte las labores de la jurisdicción civil con las labores de registro civil. Entendemos que esta ocasión resulta idónea para la conversión aludida, ya que la materia civil que actualmente está tramitando el Juzgado de Primera Instancia nº 4 es perfectamente asumible por el nuevo Juzgado de Primera Instancia nº 14, culminándose de esta manera la necesidad de poseer un órgano encargado con exclusividad del Registro Civil que atienda adecuadamente a todos los ciudadanos del partido judicial.

Sin otro motivo, atentamente,

Fdo. Delmiro Durán Garrido. -Secretario Nacional do Sector de Xustiza de la CIG-

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DIA 19 DE XULLO


O día 19 de xullo, as cinco centrais sindicais con representación na Mesa Sectorial da nosa Comunidade Autónoma, alcanzamos o seguinte principio de acordo coa Dirección Xeral de Xustiza:
O acordo consta de dous apartados: O primeiro, nun “paquete” pechado, referido aos Rexistros Civís, as Substitucións entre os corpos xerais e a Atribución de Funcións aos integrantes do Corpo de Auxilio Xudicial . O segundo, sobre os xulgados de Violencia de Xénero.
 • Rexistros Civís.- 240 € por atender de xeito Voluntario pola tarde de luns a venres e 80 € pola mañán do sábado a dous funcionarios nos rexistros da Coruña e Vigo e a un funcionario nos de Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Ferrol.
 • Substitucións.- Pagamento do 100 % da diferencia de soldo base e complementos entre o corpo substituído e o que substitúe.
 • Atribución de Funcións para o Corpo de Auxilio.- A razón de 100 € por quincena. Establecerásese unha quenda de garda de disponibilidade para os integrantes do Corpo de Auxilio das sete grandes localidades coa composición seguinte:
 1. Meses de xullo e setembro.- 5 de Auxilio por quincena na Coruña e Vigo, e 4 de Auxilio por quincena en Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Ferrol
 2. Resto de meses do ano.- 3 de Auxilio por quincena na Coruña e Vigo, e 2 de Auxilio por quincena no resto de localidades.
 3. Funcións a realizar: Se non falta ninguén, nada.
 4. No caso dalgunha ausencia por permiso, licenza por enfermidade, vacacións, etc.., aqueles que sexan nomeados para a quincena cubrirán as ausencias tal e como o veñen a facer na actualidade.
 5. Integrantes das quendas.- Haberá un período para anotarse de xeito voluntario nas mencionadas quendas e é intención da Administración comezar a implantalas o 1 de setembro.

Violencia sobre a muller da Coruña e Vigo.- A Dirección Xeral concedeu 3 prolongacións de xornada para o xulgado da Coruña e 4 prolongacións para o de Vigo durante os meses de agosto, setembro e outubro. A razón da diferencia estriba en que o xulgado de Vigo hai oito meses que vén funcionando sen ningún tipo de compensación e dalgún xeito debían ser compensados. A problemática, no seu conxunto, tanto destas unidades específicas como a daquelas outras que a comparten coas súas propias funcións, abordaráse nunha Mesa específica.

APARTADO DE ROGOS E PREGUNTAS.- A CIG formulou a medio de escrito as seguintes preguntas a Directora Xeral:

 1. Cando se pensa acordar o incremento do capítulo de acción social pasando do actual ata o 1% da masa salarial tal e como se comprometera a administración, ainda que sexa de xeito paulatino.
 2. Situación dos reforzos do xulgado de Sarria.
 3. Estado das obras da Fiscalía de Cambados.
 4. Cal é o estado das obras precisas para a instalación do Aire Acondicionado dos Xulgados de Cangas, Cambados, Vilagarcía, Vigo e Porriño. Recordamos que estas obras foron comprometidas polo anterior Director Xeral no verán pasado ante os graves problemas de calor padecidos en ditos órganos xudiciais.
 5. Extensión ao resto de órganos de violencia de xénero do complemento “específico”e renegociación do mesmo dado que no 2008 remata a previsión do mesmo.
 6. Solicitamos a adaptación a nova lexislación e aprobación da instrucción de permisos a fin de clarificar os mesmos.
 7. Fixación dun calendario de negociación para todos os temas pendentes, agrupacións de paz, substitucións, rexistros civis, etc..

martes, 17 de julio de 2007

LISTADO DEFINITIVO DE SELECCIONADOS PARA REALIZAR OS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDCO GALEGA PARA OS DESTINADOS FORA DE GALIZA

Listado definitivo de admitidos e admitidas nos cursos de Linguaxe Xurídico Galega organizados pola Xunta de Galiza para funcionarios e funcionarios destinadas fora que comenzarán os días e horas que a continución se relacionan.CURSO MEDIO DE LINGUAXE XURIDICA


A CORUÑA (Comenzo: 2 de agosto as 10 h no Centro de Educación infantil e Primaria "Ramón de la Sagra")

 • ALFONSO RODRIGUEZ ADRIANO JACINTO
 • ALVAREZ PORTO CRISTINA
 • BLANCO VARELA ERMITAS
 • CALVO IGLESIAS ALICIA
 • CASTRO BARREIRO MERCEDES
 • CASTRO BARBEITO MARCOS
 • CASTRO TENREIRO MARTA
 • CEREIJO MÉNDEZ OSCAR MANUEL
 • DÍAZ SÁNCHEZ ALBERTO
 • FERNÁNDEZ OLIVEIRA RAUL JOAQUÍN
 • GÓMEZ RODRÍGUEZ JOSÉ ANGEL
 • MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE
 • MARTINEZ SERANTES EVA MARIA
 • POMBO PARADA JOSE MANUEL
 • RODRIGUEZ ABELLEIRA ANA ISABEL
 • SALGADO FERNÁNDEZ JOSÉ ANDRÉS
 • SENANDE VILA ANTONIA
 • TOUCEDA ABELLEIRA LOURDES
 • ZAMORANO SRAWI FATIMA


OURENSE (Comenzo día 2 as 10 h, na Escola Oficial de Idiomas. Paseo Mestre Vide s/n As Lagoas)

 • ALONSO ARMADA MARINA
 • ALVES GONZALEZ MARTA DE JESUS
 • CAMBA TOUZA SERGIO
 • CID FERNANDEZ SUSANA
 • FIGUEIRAS CASARES MONSERRAT
 • GONZÁLEZ VISO ANA MARÍA
 • HERVAS DE SOTO JOSE
 • PACIO LÓPEZ GEMMA
 • QUEIJA ROMERO Mª ESTHE
 • RABANAL CARBAJO PEDRO F
 • RAMOS VÁZQUEZ ALBERTO
 • REZA GARCÍA ANA MARÍA
 • SALGADO GÓMEZ MARÍA ISABEL
 • SOUTO CONDE MANUELA


VIGO (Comenzo día 2 de agosto as 10h no Instituto de Enseñanza Secundaria "Os Rosais 2")

 • BARROS RIVEIRO CARMEN
 • BERNARDEZ ALONSO BEATRIZ
 • DACOBA CERVIÑO Mª ANGELES
 • DE LA RUBIA ALMUIÑA MARTA
 • ESPIÑEIRA GARRIDO JOSÉ MANUEL
 • FERNÁNDEZ ALONSO MARTA
 • FERNÁNDEZ GIRALDEZ EUGENIO A
 • FIGUEROA PÉREZ EVA Mª
 • FRANCO PENA PATRICIA
 • GARCÍA ALARCÓN MIGUEL
 • GONZALEZ PEREZ FERNANDO
 • GONZÁLEZ RODRÍGUEZ IGNACIO
 • LORENZO AGUILERA Mª GUADALUPE
 • MARTÍNEZ RIVAS SOFÍA
 • PEDREIRA LAGO MIGUEL
 • PÉREZ PALENCIA DAVID
 • RODRÍGUEZ LÓPEZ CARLOS
 • TOUCEDA CONDE ARGIMIRO
 • VIDAL SOTELO Mª LOURDES

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA


A CORUÑA (Comenzo día 2 de agosto as 10h no Centro de Educación Infantil e Primaria "Ramón dela Sagra" Polígono de Elviña, Ronda Camilo José Cela.)

 • ALVAREZ MANCEÑIDO Mª ANGELES
 • ANSEMIL VAZQUEZ JOSE IGNACIO
 • BERGANTIÑOS SÁNCHEZ JOSÉ CARLOS
 • BESTEIRO VALÍN VICTOR
 • BLANCO JANEIRO JOSÉ LUIS
 • BLANCO QUIZA EMILIO JOSÉ
 • BLANCO RODRIGUEZ ALFONSO
 • BOGA VIEIRO ANA
 • CABANAS ESTEBAN Mª NÍVEA
 • CANOURA LAMELAS JOSÉ
 • CARTELLE VICENTE MARÍA
 • CASTRO DÍAZ JUAN ANDRÉS
 • DÍAZ GONZÁLEZ GUADALUPE
 • DÍAZ QUINTÁS MARIA MERCEDES
 • ESPESO MOSQUERA RUBÉN
 • FERNÁNDEZ MARTÍNEZ NICASIO
 • FREIRE CASTRO JUAN CARLOS
 • GENDRA REY MIGUEL
 • GONZALEZ FOJACA JUAN CARLOS
 • GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANTONIO
 • GÓMEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO MANUE
 • LÓPEZ BLANCO IGNACIO BENITO
 • LÓPEZ GAVÍN CONCEPCIÓN
 • LÓPEZ PITEIRA JORGE
 • LÓPEZ RODRIGUEZ Mª DEL MAR
 • LÓPEZ ROMERO EMILIA
 • MARCOS VARELA ANDRÉS
 • MARTÍNEZ SANTIAGO MANUEL ENRIQUE
 • MOSTEIRO NOAIN ANTONIO
 • OLIVA MANCINI GUILLERMO
 • PITA URIBARRI MARTA
 • PREGO CASTRO SUSANA
 • PÉREZ PEREIRO Mª ISABEL
 • PÉREZ PUERTO ALFONSO
 • RODRIGUEZ FERNÁNDEZ Mª PILAR
 • RON LATAS SARA
 • RÚA CALVO Mª LUISA
 • SEGADE QUINTELA Mª CARMEN
 • SÁNCHEZ DEL ARCA YOLANDA
 • TEIJIDO MOSQUERA ANA MARIA
 • TIRADO GONZÁLEZ CRISTINA
 • VÁZQUEZ RODRIGUEZ MÓNICA

  OURENSE (comenzo dia 2 de agosto as 10 h na Escola Oficial de Idiomas. Paseo Mestre Vide s/n. As Lagoas)
 • BLANCO LOSADA MARCOS
 • CARBAJALES BLANCO MARTINA
 • CONDE REY CESAR
 • FERNÁNDEZ QUINTELA EVA
 • FERREIRO QUIROGA RUBÉN
 • FORMOSO PATEIRO MANUELA
 • FORMOSO RODRÍGUEZ RAQUEL
 • FREIRE GONZÁLEZ ANA
 • GOMEZ COUCEIRO ANA BELÉN
 • GONZALEZ ABADIN MARIA DEL CARMEN
 • GONZÁLEZ GONZÁLEZ YOLANDA
 • GÓMEZ DOCAMPO DIEGO
 • GÓMEZ DOCAMPO PATRICIA
 • LORENZO SARMIENTO CRISTINA
 • LÁZARO MARTÍN Mª LUISA
 • LÓPEZ LÓPEZ BEGOÑA
 • NUÑEZ GARCIA OSCAR
 • NÓVOA VÁZQUEZ CRISTINA
 • PÉREZ GUTIÉRREZ ANA BELÉN
 • SANTOS PEÑA SUSANA
 • SARMIENTO VILA Mª ANGELES
 • TABOADA CALVO JOSÉ CARLOS
 • TRIGO RODRÍGUEZ Mª CARMEN
 • VILA VILA CARLOS

  VIGO (Comenzo día 2 de agosto as 10 h no Instituto de Enseñanza Secundaria "Os Rosais 2" Rúa As Coutadas s/n. Teis)
 • ALVAREZ DÍAZ Mª ELENA
 • ALVAREZ MONTEAGUDO ANA MARÍA
 • BLANCO GONZÁLEZ Mª DEL CARMEN
 • CHAMORRO IGLESIAS CONSUELO
 • CORTÉS SOLIÑO Mª DOLORES
 • ENRIQUEZ PRESA SUSANA
 • FILGUEIRA FARTO Mª DOLORES
 • GARCÍA BALLESTEROS ANGEL
 • GIL FURELOS DIEGO
 • GÓMEZ SOENGAS RAQUEL
 • IGLESIAS SANTIAGO IVAN
 • MACÍAS ALONSO NOEMÍ
 • MONTENEGRO IGLESIAS JOSÉ ANTONIO
 • MURADAS OTERO Mª CONSTANZA
 • PENA OTERO CELSO
 • PÉREZ FERNÁNDEZ FERNANDO
 • QUINTELA BAZ Mª JESÚS
 • SALGADO GÓMEZ Mª ISABEL
 • VEGA DOMÍNGUEZ BIBIANA

jueves, 12 de julio de 2007

LISTADO DEFINITIVO DE RESERVAS INTERINOS

Os listados de reserva definitivos son:XESTION A CORUÑA
 • 1.-CAMPELLE SEIJO, SAGRARIO
 • 2.-FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARÍA DOLORES
 • 3.-INSUA PATIÑO, MARTA MARÍA
 • 4.-GENDRA REY, MIGUEL
 • 5.-ZAS GUNTÍN, VANESSA
 • 6.-PENA MOREIRA, MERCEDES
 • 7.-REY LÓPEZ, ÁNGELES
 • 8.-RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA ESTHER
 • 9.-GUARDADO CALVO, JEANETTE MARÍA
 • 10.-LOUZÓN TOMÉ, SANDRA MARÍA
 • 11.-RECALDE ÁLVAREZ, PALOMA
 • 12.-REY MARTÍN, SONIA
 • 13.-BALIRAC HERMO, MARÍA DOLORES
 • 14.-LAGO FERNÁNDEZ, ÁNGEL MANUEL
 • 15.-LOBÓN LOSADA, ANA
 • 16.-PAZ ABELLEIRA, PAULA
 • 17.-RIVAS VARA, MARÍA DEL PILAR
 • 18.-SANJUÁN LÓPEZ, LAURA
 • 19.-SEOANE AMOR, JUAN DANIEL
 • 20.-VARELA LUACES, ELENA MARÍA


  XESTION LUGO
 • 1.-NÚÑEZ BLÁZQUEZ, MARÍA ALEJANDRA
 • 2.- LÓPEZ PÉREZ, MONTSERRAT
 • 3.-PRADO FERNANDEZ, LUIS MANUEL
 • 4.-GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL
 • XESTION OURENSE
 • 1.-RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ISABEL
 • 2.-GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JULIA
 • 3.-BARREIRO ROCA, LORENA
 • 4.-DÍEZ VILLAFAÑE, LUCINIA
 • 5.-GARCÍA DOMÍNGUEZ, MARÍA LUISA
 • 6.-GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ JAVIER
 • 7.-PÉREZ GONZÁLEZ, FLORA
 • 8.-ROMÁN SÁNCHEZ, ADELA MARÍA
 • 9.-VALLE PÉREZ, ARACELI
 • 10.-ALONSO SANROMÁN, ANA VICTORIA

  XESTION DE PONTEVEDRA
 • 1.-TABOAS VÁZQUEZ, Mª ESTER
 • 2.-FERNÁNDEZ GUNDÍN, JOSÉ LUIS
 • 3.-LÓPEZ BAHAMONDE, Mª EMMA
 • 4.-BAHILLO LÓPEZ, MARTA
 • 5.-OLIVEIRA FANDIÑO, Mª JESÚS
 • 6.-VALLADARES ESPIÑO, Mª ELENA
 • 7.-BOLLAIN RIVAS,PAULA
 • 8.-CORREDOIRA FERREIRO, MATÍAS
 • 9.-BARROS DE LA PEÑA, Mª PILAR ÁFRICA
 • 10.-CRUZ LORENZO, Mª EUGENIA
 • 11.-FIRVIDA DIZ, PEDRO LUIS
 • 12.-MARTÍNEZ RUIBAL, Mª JOSÉ
 • 13.-NOGUEIRA ABAD, ALEJANDRO
 • 14.-PAZO ALLARIZ, Mª JOSÉ DE
 • 15.-PRÉSTAMO LANDÍN, FRANCISCA DEL
 • 16.-RÍOS REGUERA, ROSA Mª
 • 17.-TOMÉ LOJO CATALINA
 • 18.-TOUZÓN FERNÁNDEZ, CARMEN
 • 19.-ARIAS RODRÍGUEZ, ANA ISABEL
 • 20.-PÉREZ CASTUERA, RAFAEL

  CORPO DE TRAMITACION A CORUÑA
 • 1.-INSUA ESTÉVEZ, FRANCISCA MARÍA
 • 2.-SÁEZ VARELA, MARÍA JESÚS
 • 3.-COIRADAS TOBA, JESÚS RICARDO
 • 4.-SÁEZ GARCÍA, MARÍA CONCEPCIÓN
 • 5.-CASTILLO RODEIRO, NOEMÍ
 • 6.-LUACES ALVARIÑO, JOSÉ VICENTE
 • 7.-MARTÍNEZ SERANTES, EVA MARÍA
 • 8.-SANJUÁN MAYOBRE, MARÍA SUSANA
 • 9.-VAQUERO BOQUETE, CRISTINA
 • 10.-SANJUÁN MAYOBRE, ISABEL
 • 11.-PÉREZ SÁNCHEZ, SANDRA
 • 12.-VARELA CRESPO, NURIA MARÍA
 • 13.-MARTÍNEZ RIVAS, SOFÍA
 • 14.-SANMARTÍN MÉNDEZ, MARÍA ÁNGELES
 • 15.-RAMALLO CASTIÑEIRAS, MERCEDES
 • 16.-TOUCEDA ABELLEIRA, LOURDES
 • 17.-GARCÍA GRAÑA, MARÍA DOLORES
 • 18.-FERNÁNDEZ-AYALA CARREIRA, LUIS ANTONIO
 • 19.-FRESCO BLANCO, BELÉN
 • 20.-GARCÍA CASTRO, FÁTIMA
 • 21.-MALLO UZAL, MARÍA MONTSERRAT
 • 22.-ÁLVAREZ BLANCO, COMBA ISABEL
 • 23.-PAZOS SENDE, MARÍA CARMEN
 • 24.-BASADRE LAGOS, LAURA
 • 25.-CANEDO IGLESIAS, PAULA
 • 26.-CASTRO SANTOS, LUCÍA
 • 27.-COBAS VÁZQUEZ, EVA
 • 28.-FACHAL FRAGUELA, ROSA MARÍA
 • 29.-FERNÁNDEZ ARES, NOEMÍ
 • 30.-GÓMEZ DEVESA, ELENA
 • 31.-GONZÁLEZ REBOLO, MARÍA JESÚS
 • 32.-IZQUIERDO VERDE, MARÍA EUGENIA
 • 33.-LOSADA MÉNDEZ, SUSANA
 • 34.-ABAD NAVEIRAS, MÓNICA
 • 35.-TEO PAIS, MÓNICA
 • 36.-FERNÁNDEZ GRAÑA, MIGUEL ÁNGEL

  CORPO DE TRAMITACION LUGO
 • 1.-SOUTO RAMOS, MARÍA DOLORES
 • 2.-SOUTO BLANCO, Mª ALEJANDRA
 • 3.-BELLO LOZANO, MARTA


  CORPO DE TRAMITACION OURENSE
 • 1.-FERNÁNDEZ DELGADO, MARÍA DOLORES
 • 2.-PAMPÍN FERNÁNDEZ, CRISTINA
 • 3.-PARADA ARIAS, VERÓNICA


  CORPO DE TRAMITACION PONTEVEDRA
 • 1.-GONZÁLEZ PARDO, Mª AMELIA
 • 2.-CARRAGAL TRILLO, Mª DEL PILAR
 • 3.-DOMÍNGUEZ PORTAS, ESTHER
 • 4.-SIERRA HERNÁNDEZ, Mª ELENA
 • 5.-COMESAÑA ALONSO, CARMEN
 • 6.-DÍAZ CARRERAS, SUSANA
 • 7.-PEREIRO DOMÍNGUEZ, Mª MERCEDES
 • 8.-HERMO SUÁREZ, MIRIAN
 • 9.-MARTÍNEZ RICO, SALOMÉ
 • 10.-RODRÍGUEZ DOUTÓN, ISABEL
 • 11.-SAÑUDO ALBA, BEATRIZ
 • 12.-VÁZQUEZ ESTÉVEZ, DAVID
 • 13.-ALONSO NOGUEIRAS, RUBÉN
 • 14.-MIGUELES UCHA, ANA TERESA
 • 15.-MORALES LORENZO, ANA MARÍA
 • 16.-TEIJEIRO ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL
 • 17.-CASAL SEIJO, MARÍA
 • 18.-BERMÚDEZ PULLEIRO, EVA
 • 19.-CORTES SOLIÑO, Mª DEL CARMEN
 • 20.-LÓPEZ MOSQUERA, JACOBO
 • 21.-NOGUEIRA GONZÁLEZ, PAULA
 • 22.-OBELLEIRO BASTEIRO, Mª DO SOCORRO
 • 23.-RODRÍGUEZ ABUÍN, Mª FLOR
 • 24.-GÓMEZ RIAL, ROSA Mª
 • 25.-MARTÍNEZ GIRÁLDEZ, Mª DEL CARMEN
 • 26.-MOIRON TRABADELO, ROCÍO
 • 27.-TOSAR BUGALLO, LOURDES
 • 28.-ALONSO DOMÍNGUEZ, BEGOÑA
 • 29.-BARREIRO FERRO, Mª DOLORES
 • 30.-BLANCO CARBIA, MARGARITA
 • 31.-CASTRO MALVAR, Mª DE LAS MERCEDES
 • 32.-COSTA PASTORIZA, GUDELIA
 • 33.-FERNÁNDEZ CERECEDO, MARÍA
 • 34.-FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ROSA Mª
 • 35.-FERREIRO ENRÍQUEZ, MARÍA NIEVES
 • 36.-FRANCO RODRÍGUEZ, SUSANA
 • 37.-MUÑOZ MARTÍN, IGNACIO


  CORPO DE AUXILIO A CORUÑA
 • 1.-CASAL COSTOYA, ANA MARÍA
 • 2.-BLANCO REY, MARÍA CRISTINA
 • 3.-LOSADA MUÑOZ, BEGOÑA
 • 4.-VARELA SUÁREZ, MARÍA ISABEL
 • 5.-DOMÍNGUEZ ALONSO, CARLOS
 • 6.-CASTILLO RODEIRO, MARÍA ALMUDENA
 • 7.-SANMARTÍN MÉNDEZ, LUIS
 • 8.-RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CARLOS
 • 9.-RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANA INMACULADA
 • 10.-FERREIRO MÉNDEZ, PILAR
 • 11.-MÉNDEZ MONTERO, MARÍA FÁTIMA
 • 12.-ÁLVAREZ JAQUETE, YOLANDA
 • 13.-FARTO RAMOS, JOSÉ CARLOS
 • 14.-CARRIÓN FERNÁNDEZ, ANA MARÍA

  CORPO DE AUXILIO LUGO
 • 1.-LÓPEZ SUÁREZ, MARÍA OLGA
 • 2.-LÓPEZ FONTAL, MARÍA EMMA
 • 3.-MARTÍNEZ LORENZO, JUAN LUIS
 • 4.-GALLARDO RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS
 • 5.-LÓPEZ VARELA, KATIA
 • 6.-PRIETO GARCÍA, XOCHITL
 • 7.-PRADO MASEDA, MARÍA LUISA

  CORPO DE AUXILIO OURENSE
 • 1.-NOGUEIRAS LÓPEZ, ROSA
 • 2.-EXPÓSITO MOURIÑO, JOSÉ CARLOS
 • 3.-ARAUJO MARTÍNEZ, NATIVIDAD
 • 4.-GRANDE CASAS, ESPERANZA PAZ
 • 5.-PÉREZ GÓMEZ, RAQUEL
 • 6.-SILVA FERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS DA

  CORPO DE AUXILIO PONTEVEDRA
 • 1.-VILLAMARÍN ÁLVAREZ, EMILIO
 • 2.-MAGARIÑOS PENA, Mª MERCEDES
 • 3.-ÁLVAREZ PÉREZ, Mª PAZ
 • 4.-LÓPEZ VÁZQUEZ, ANA Mª
 • 5.-PÉREZ BOULLOSA, Mª EVA
 • 6.-DURÁN GIRÁLDEZ, LUCÍA
 • 7.-FARIÑA GONZÁLEZ, Mª JESÚS
 • 8.-SERTAL POUSADA, Mª DOLORES
 • 9.-GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARIOLA
 • 10.-CUIÑAS PILLADO, Mª TERESA
 • 11.-RODRÍGUEZ MOSQUERA, Mª PILAR
 • 12.-MIRAZ SEGARRA, EVA Mª
 • 13.-ÁLVAREZ PRIETO, MONTSERRAT