Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: 2019

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  20 de maio, publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasadodía 10 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1zKaoT0s2ltDzSU52mXsuPlqk03JwS6cS/view?usp=sharing

AXUDAS Á CONCILIACIÓN POR REDUCIÓN DE XORNADA LABORAL

No DOG de hoxe sae publicada a RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. O prazo será do 23 de maio de 2019 ata o 24 de xuño de 2019. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Ligazón solicitude:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=SI&codProc=440A

BOLSA DE INTERINOS MELILLA - PRAZO EXTRAORDINARIO SOLICITUDE DE CAMBIO

Debido a que as bolsas de interinos de Médicos Forenses e de Auxilio Xudicial de Melilla se atopan esgotadas e, ante la necesidade urxente de cubrir postos en ditos corpos, a Xerencia Territorial de Xustiza de Andalucía en Málaga comunica a apertura dun prazo extraordinario para que o persoal que pertenza a outras xerencias do Ministerio de Xustiza soliciten o traslado á bolsa de Melilla.

Ligazón convocatoria:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429281603?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DNota_Informativa_bolsa_de_interinos_de_Melilla.pdf

Ligazón solicitude:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428445126?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_Solicitud_Bolsa_Interinos_Melilla_2017.PDF

EXAMES OBTENCIÓN TITULO DE GALEGO CELGA 1, 2, 3 E 4

No DOG do 15 de maio saiu publicada a RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190515/AnuncioG0535-080519-0001_gl.pdf

PERMISOS PARA AS VOTACIÓNS NAS VINDEIRAS ELECCIÓN SINDICAIS DO 19 DE XUÑO

A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar a Resolución 2 de maio de 2019, pola que se establecen os permisos retribuídos de que poden gozar os electores a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia que exerzan o dereito de voto o vindeiro día 19 de xuño.
Ligazón Resolución: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190513/AnuncioG0244-070519-0003_gl.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 10/05/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 13, 14  e 15 de maio. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1mrEj0o67AuQeEZ1CnRvNQ2r-bM8LCx8Z/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  10 de maio, publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasadodía 3 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1MCDHlcDKqBuuB3zklACR-aC6Yqf7uOvJ/view?usp=sharing

PROGRAMA ANUAL DE VACACIÓNS 2019

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2019 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.
Ligazón programa de vacacións: https://drive.google.com/file/d/1A0_veNBEzLCX4FVGzQkECNHGWRX7DZMu/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES

No DOG de hoxe públicase a RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado pola Resolución do 25 de outubro de 2018.
Ligazón Resolución: https://drive.google.com/file/d/1ZZhu7LuNQqeQ9WTzaBNJwI7KEU-RtN2R/view?usp=sharing

RECOÑECEMENTO DA FORMACION EN IGUALDADE, PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

No DOG de hoxe publicouse a ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Ligazón Orde: https://drive.google.com/file/d/1TY0NyY-kWFLliy0u0STBSWZ8IdmBEmLx/view?usp=sharing

Ligazón inscrición validacion formación:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500A

Ligazón rexistro docentes:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500B

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 03/05/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 6, 7 e 8 de maio. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1rM5_C-9KVvzV7xbrPfhb5nzVaIuDdQqe/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

PERMISOS PARA EXERCER O DEREITO AO VOTO NAS VINDEIRAS ELECCIÓNS SINDICAIS

Trasladousenos por parte da Xunta  a Resolución relativa aos permisos retribuídos que poderán gozar os electores que exerzan o dereito ao voto nas vindeiras eleccións sindicais do día 19/06/2019.Queda pendente a súa publicación no DOG.
https://drive.google.com/file/d/1WoR-CQChXj1PcChqh4nE_kwjjRcdcpbB/view?usp=sharing

OPOSICIÓN ACCESO CORPOS TRAMITACIÓN E XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2017-2018

Publicado no DOG a Orde pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna dos corpos de Tamitación e Xestión.
‼ O prazo de *20 días hábiles* cóntanse a partir do día seguinte á pubicación no *BOE do día 08/04/2019* polo que o prazo para a presentación de instancias remata o *10 de MAIO!!*  Ligazón convocatoria corpo Xestión: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0244-230419-0003_gl.pdf
Ligazón convocatoria corpo Tramitación: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0244-230419-0004_gl.pdf
Ligazón para a presentación de instancias: https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 08/04/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 9, 10  e 11 de abril. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1_si9cqgr6rn8pJrwSWy6k48m6qn3FvYB/view?usp=sharing
Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

OPOSICIÓNS ACCESO CORPO DE LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

Orde JUS/402/2019, de 19 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral da quenda de acceso libre e de promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.
As/os que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar o modelo oficial de solicitude de admisión a probas selectivas na Administración Pública (modelo 790-código 007, en cuxa parte superior figura «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará dispoñible no punto de acceso xeral (www.administracion.gob.es), en castelán e nas demais linguas oficiais das Comunidades Autónomas. A inscrición neste proceso selectivo, para o acceso pola quenda de promoción interna, realizarase unicamente por vía electrónica (o que comprenderá a cumprimentación da instancia, o pagamento da taxa e súa presentación).
A presentación da solicitude realizarase no prazo de VIN…

OPOSICIÓNS ACCESO CORPOS XESTIÓN E TRAMITACIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2017-2018

Orde JUS/403/2019, de 21 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso, por promoción interna, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5167.pdf
Orde JUS/404/2019, de 21 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso, por promoción interna, ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5168.pdf
As/os que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar o modelo oficial de solicitude de admisión a probas selectivas na Administración Pública (modelo 790-código 007, en cuxa parte superior figura «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará dispoñible no punto de acceso xeral (www.administracion.gob.es), en castelán e nas demais linguas oficiais das Comu…

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  8 de abril, publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasadodía 1 abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou nas seguintes ligazóns:
https://drive.google.com/file/d/1rRXT2JPKbZIgUG7MmXp2cPm823QLdwum/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

O Ministerio de Xustiza ven de comunicar que  a publicación da resolución definitiva do concurso de traslados do corpo de Letrados da Admón. de Xustiza farase previsiblemente o día 22 de abril, para que o periodo de toma de posesión e cesamento non coincida coa Semana Santa.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 01/04/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 2, 3  e 4 de abril. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1AuGE5lD9KPxoZ2QNwvVsH0cGw57j5H6d/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  1 de abril, publicáronse as resolucións coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasadodía 22 de marzo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1L7v7sqMGJ0S5SXT68obQAyUm6rWI7ZcB/view?usp=sharing

RETRASO NAS CONVOCATORIAS DE PROMOCIÓN INTERNA

O Ministerio de Xustiza informounos do retraso na publicación das convocatorias de promoción interna dos Corpos ao Servizo da Administración de Xustiza por problemas informaticos detectados na plataforma de xestion de ditos procesos selectivos; problemas que debe resolver Funcion Publica antes poñer en marcha ditos procesos selectivos.

CONVOCATORIA BOLSA DE INTERINOS PERSOAL XERAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALIZA

Como xa vos adiantaramos nunha nova recente, no día de hoxe públicase no DOG a RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es, accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190326/AnuncioG0244-200319-0003_gl.pdf

PROBAS PARA OBTENCIÓN DOS NIVEIS DE LINGUA GALEGA CELGA 1,2, 3 E 4

No DOG do 25 de marzo publicouse a RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190325/AnuncioG0535-200319-0005_gl.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  14 de marzo, publicáronse as resolucións coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas os pasadosdía 1 e 8 de marzo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou nas seguintes ligazóns:
https://drive.google.com/file/d/1nREE_iKVvEQHxJwn1g5Xjxl-qvqRwQfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImGcDi5UTEXQwyXAzqJjNnAS44o1N2pe/view?usp=sharing

CURSOS DE FORMACIÓN DE APLICACIÓNS DO CENTRO DE TRABALLO

No DOG do luns 18 de marzo de 2019 saíu publicada a Resolución do 11 de marzo de 2019 pola que se convocan actividades de formación para o posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia (Lexnet, Punto neutro xudicial, Intranet, Minerva, Sirax, e Outras utilidades e aplicacións).

SENTENZA ESTIMATORIA COTIZACIÓNS SEG.SOCIAL ANTERIORES A 1990

A CIG ven de acadar a primeira sentenza estimatoria na que resultan condenadas tanto a TXSS como o Ministeiro de Xustiza, en relación coa falta de cotizacións á seguridade social do persoal interino que prestou servizos nos anos anteriores a 1990. Dita sentenza foi estimada totalmente, con imposión de custas por importe de 750€ a cada unha das partes demandas, e dicir, ademais de ter que dar de alta na seguridade social á traballadora, con caracter retroactivo, terán que abonar esas sumas pola condena en custas.


"FALLAMOS: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ........ contra resolución de la Dirección Provincial en Pontevedra, con sede en Vigo, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 21 de marzo de 2018, desestimatoria de recurso de alzada planteado frente a otra de 13 de noviembre de 2017, por la que se denegó solicitud deducida por la actora relativa a su retroactiva afiliación, alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Soc…

E SEGUIMOS PARA BINGO. A CIDADE DA XUSTIZA DE VIGO EN 40 MILLÓNS DE EUROS

É unha pena que o delito de malversación de caudais públicos non se poda aplicar neste caso ao conselleiro Sr. Rueda e ao presidente da Xunta de Galicia, Sr. Feijoo, pois a mala xestión política non está castigada no Código Penal. Un pode enterrar 40 millóns de euros nunha obra pública como a cidade da xustiza do antigo Hospital Xeral de Vigo (e o que te rondará...) e irse de rosiñas para a súa casa, sen o menor pudor e sen que ninguén che poda pedir responsabilidades por tan tremenda neglixencia.
A Xunta de Persoal de Pontevedra cansouse ata a saciedade de solicitar da consellería da que é titular o Sr. Rueda,  de que con anterioridade a calquera licitación sobre execución de obras no antigo edificio do Hospital Xeral de Vigo se fixera un estudio pormenorizado do estado das citadas instalacións, concretamente, entre outros, o escrito de data 11/3/2016, no que se indicaba claramente que, tras as conversas mantidas co Departamento de Tecnoloxía da Construción da Facultade de Arquitectur…

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 08/03/2019 e 11/03/2019 os avisos de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 11, 12  e 13 de marzo. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1C3KfTAzudhQp4UdxxZkiQ0ChCj93jgOX/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG