Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: 2019

LISTAXE DE SOLICITUDES PRESENTADAS NO CONCURSO DE TRASLADOS DE XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO.

O Ministerio de Xustiza ven de publicar a relación de instancias recibidas, correspondentes ao concurso de traslados ordinario de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza de data 25-6-2019. Nestas listaxes están incluídas todas as instancias que tiveron entrada dos modelos  V1, V2 e V3, con independencia de que cumplan ou non cos requisitos esixidos na convocatoria do concurso, os cales serán valorados na resolución provisional. Aquelas/es concursantes que entendan que teñen entregada a solicitude correctamente e no aparezan en ditas relacións, deberán enviar ao correo electrónico concursos.admonjusticia@mjusticia.es, si así o cren convinte, a solicitude e o xustificante de que dita entrega foi efectuada dentro do prazo de presentación de instancias. A columna Nº de instancia indica el número da última solicitude presentada polo concursante (O número figura na parte superior dereita da solicitude).  Para enviar dita documentación establécese como data tope o día…

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PERSOAL INTERINO

Publicouse a Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de aspirantes admitidos e excluídos das bolsas de traballo de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial, así como a súa baremación provisional, e acordar a súa publicación no sitio web da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e mais na intranet de Xustiza. Os interesados terán dez días hábiles a partir da súa publicación para presentar as alegacións que consideren pertinentes utilizando o formulario electrónico dispoñible na aplicación informática, presentación que se deberá realizar de acordo co disposto no artigo oitavo da Resolución do 18 de marzo de 2019.
Ligazón Resolución: https://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/D.X.Xustiza/ServizosInterinos/resolucion-17102019-aprobacion-lista-provisional-gal.pdf
Ligazón Listaxes A…

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS OPOSICIÓNS MÉDICOS FORENSES - SINALAMENTO PRIMEIRO EXERCICIO

Orde  JUS/1037/2019, do 10 de outubro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao Corpo Nacional de Médicos Forenses, convocado por Orde  JUS/626/2019, do 28 de maio, e convócase á realización do primeiro exercicio o vindeiro 26 de outubro de 2019, ás 09:30 horas, na Facultade de Comercio e Turismo da Universidade Complutense de Madrid, avenida Filipinas, n.º 3, de Madrid.
Ligazón Orde: https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14936.pdf
Ligazón Listaxes: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Relaci%C3%B3n%20definitiva%20de%20admitidos%20y%20excluidos%20M%C3%A9dicos%20Forenses.pdf

CORPO DE XESTIÓN - QUENDA PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2017-2018

Na páxina web do Ministerio publicouse o Acordo de 14 de outubro de 2019, do Tribunal Calificador Único das probas selectivas para ingreso no corpo de Xestion pola quenda de Promoción Interna, convocadas pola Orde JUS/403/2019, de 21 de marzo.
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429622112?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_14_de_octubre.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o luns 14/10/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 15, 16 e 17 de outubro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1_sGNnnPYfJsAWOJgmbhu_QUdt3sq0Y4M/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

GARDAS DE 24 HORAS VIGO E A CORUÑA - OUTRO ENFOQUE É POSIBLE

Recentemente a CIG voltou a insistir aos grupos parlamentares galegos na necesidade de implementar en Vigo e A Coruña o sistema de gardas de 24 horas, por entender que resulta imprescindible a aplicacion de dito sistema de garda, a fin de mellorar a atención ao cidadán e rematar coa discriminación das dúas únicas poboacións do estado que a dia de hoxe, contando con máis de 8 xulgados de instrución (se temos en conta os de Violencia de Xénero), non teñen en funcionamento dito sistema de gardas. Así mesmo, e empregando outro enfoque para a resolución desta eiva, por aquilo de que se "Mahoma non vai á montaña, terá que levarse a montaña a xunto Mahoma", a CIG propuxo ao Consello Xeral do Poder Xudicial que, xa que logo o sistema de gardas de 24 horas estaba sendo aplicado a todas as poboacións con máis de 8 xulgados de instrución, agás Vigo e A Coruña, resultaría máis lóxico encamiñar os esforzos en reformar o actual Regulamento de Aspectos Accesorios 1/2005 pola vía do artigo 4…

MÁIS VALE TARDE CA NUNCA - AS XUÍZAS E MAXISTRADAS XA PODEN GOZAR DO PERMISO RETRIBUIDO POR XESTACIÓN

Segundo a Disposición Adicional Decimosexta do EBEP, cada Administración Pública, no seu ámbito, poderá establecer para ás funcionarias en estado de xestación, un permiso retribuido, a partir do primeiro día da semana 37 de embarazo, ata a data do parto. No suposto de xestación múltiple, este permiso poderá iniciarse o primeiro día da semana 35 de embarazo, ata a data do parto. Esta disposición Adicional entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro de 2016.  Pois ben, este pasado 26 de setembro de 2019 o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, acordou, en virtude do disposto no artigo 373.7 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, a aplicabilidade as Xuízas e Maxistradas do permiso retribuido establecido na citada disposición.

Ligazón Acordo:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14355.pdf

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Entre outros temas tratados o pasado 10 de outubro na xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo, destacamos os seguintes pola súa importancia:
Radón Despois de que en varios Comités a CIG solicitara a realización de medicións de radón nos órganos xudiciais supostamente máis expostos, a Admininistración comunicou neste Comité que se van levar a cabo medicións naqueles sotos ou semisotos onde haxa persoal ou público.  Se ben en certo que o Goberno estatal, nunha increible deixación de funcións, non traspuxo aínda a directiva europea sobre esta cuestión, a pesares de transcorrer o prazo legal para facelo, o certo e que na actualidade xa existe a Instrución IS-33 do Consello de Seguridade Nuclear que calquera pode ler, e na que se obriga a realizar estas medicions nos centros de traballo (no noso caso en toda Galiza), de ahí a petición da CIG.
Formaldehido Trala petición da CIG de que se fixe unha programación cos gabinetes de prevención para evaluar e corrixir os niveis do formalde…

CAMBIO DE SEDE EXAMEN - XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - QUENDA LIBRE

Na ligazón de abaixo indícase o procedemento para solicitar o cambio de sede de examen para as/os aspirantes dos ámbitos: Ministerio de Xustiza, Navarra e Asturias. Poderá realizarse ata o 17 de outubro e, en ningún caso, permitirá o cambio do ámbito territorial polo que se optara na solicitude de participación xa presentada.
Ligazón páxina Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/gestion-procesal19?param1=1
Ligazón solicitude: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Cambio%20sedes%20Gesti%C3%B3n%20turno%20libre%20OEP.pdf

CORRECCIÓN DE ERROS ADXUDICACIÓNS SUBSTITUCIÓNS

Saíu publicada, con data do 7 de outubro de 2019, a corrección de erros da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. Poden consultar na intranet a información na resolución de adxudicación de postos. Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.
Ligazón corrección substitucións:
https://drive.google.com/file/d/1uPZD3BygRDzGhQylm5jG53eLdQG5PspG/view?usp=sharing

ACCIÓN SOCIAL 2019 - LISTAXES PROVISIONAIS

No DOG de hoxe públicase a RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas axudas, o acceso por parte da
persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal. As persoas interesadas terán un prazo de dez días hábiles (que finalizan o 18 de outubro), contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191004/AnuncioG0244-26091…

CONCESIÓN PRAZA DE SECRETARÍA NA FISCALÍA DA CORUÑA - LIBRE DESIGNACIÓN

No  DOG de hoxe publícase a Resolución da provisión, polo sistema de LIBRE DESIGNACIÓN, do seguinte posto:                             Apelidos e nome: Fernández Villar, Beatriz.DNI: ***9283**.
Grupo: C2.
Posto de traballo: secretario/a fiscal xefe provincial.
Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003.
Nivel: 20. 
Centro directivo: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.
Localidade: A Coruña.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191004/AnuncioG0244-260919-0001_gl.pd

SINALAMENTO PRIMEIRO EXERCICIO - LETRADOS ADMÓN.XUSTIZA - QUENDA LIBRE

No BOE de hoxe sae publicado o Acordo do 12 de setembro de 2019, do Tribunal cualificador número un das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocadas por Orde 402/2019, do 19 de marzo, polo que se convoca as/os aspirantes pola quenda libre á realización do primeiro exercicio que terá lugar o 27 de octubre de 2019, ás 10:00 horas.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - CORPO XESTIÓN - QUENDA LIBRE

No día de hoxe saíu publicada no BOE a Orde JUS/989/2019, do 23 de setembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/764/2019, do 10 de xullo. Así mesmo queda fixado o día  23 de novembro para a realización do primeiro exercicio da fase de oposición.
Ligazón listaxe de admitidos e excluidos: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429607261?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelaci%C3%B3n_provisional_de_admitidos_y_excluidos.pdf

DENUNCIA ESTADO LAMENTABLE EDIFICIO DE XULGADOS DE NOIA

A CIG ven de reiterar a denuncia feita no ano 2017 e, máis recentemente en maio e xuño de 2019, en relación co lamentable estado de conservación do edificio de xulgados de Noia, conminando á administración autonómica para que dunha vez por todas atalle os problemas existentes na cuberta e nas fiestras do citado edificio xudicial, pois dende o ano 2017 tivo tempo máis que suficiente para incluir ditas reformas nos orzamentos da Xunta de Galicia.
Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1M3YhL1DOYxLrgYIPHJueRnjO7G3LQoLl/view?usp=sharing

TRIBUNAIS CALIFICADORES OPOSICIÓNS XESTIÓN E TRAMITACIÓN - OEP 2017-2018

No BOE de hoxe publícase a Orde JUS/982/2019, de 19 de setembro, pola que se nomean os Tribunais Calificadores dos procesos selectivos para ingreso nos corpos de Xestión e de Tramitación Procesual e Administrativa, na quenda de acceso libre.
Ligazón BOE: https://boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14026.pdf

MÉDICOS FORENSES INTERINOS EXTREMADURA - BOLSA DEFINTIVA 2018

BOLSA INTERINOS VALLADOLID - LISTAXES DEFINITIVOS

Na páxina web do Ministerio ven de publicarse a listaxe defintiva da bolsa de interinos de Valladolid e a das candidatas/os excluídos.
Ligazón Resolución: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429603851?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRESOLUCION_DEFINITIVA.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o xoves 26/09/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 27 e 30 de setembro e o 1 de outubro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1icXkh-1d9YOUBFYJm7iqQwykdrj_b9S0/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

A CIG ABANDEIRA A LOITA CONTRA O RADÓN E O FORMOL NA ADMÓN. DE XUSTIZA

A CIG ven de presentar sendos escritos ante a administración autonómica a fin de que se leven a cabo de xeito inmediato análises nos Imelgas, para o Formol, e nos órganos xudiciais para o Radón, dado o caracter canceríxeno que presentan ambos elementos.  A unión europea ven de fixar no mes de xuño o nivel máximo de exposición ao formol, polo que todos os Imelgas do pais deben de manterse por debaixo dese nivel de exposición. En canto ao Radón, dado que a incidencia deste gas no cancro de pulmon está demostrada, e que a normartiva española (Instrución IS-33 do Consello de Seguridade Nuclear) xa fixa unha obrigatoriedade de análises nas zonas de influencia (Galicia é toda ela unha zona de influencia), é polo que a CIG solicitou a urxente convocatoria da Mesa de Seguridade e Saude Laboral para que se faga un plan de medicións, xa que en Santiago existe un dos laboratorios acreditados para a medición de Radón e que o importe das medicións resulta ser dunha cantidade tan ridícula como de 96…

PROBLEMAS MARCAXES KRONOS

Debido a problemas técnicos non se visualizan as marcaxes realizadas en Kronos a partir do día 19 de setembro no menú de control horario da OPAX. O dito problema inflúe tamén na visualización do saldo do mes actual. Estímase que a partir deste mércores quedará solucionada a incidencia e xa se poderán visualizar correctamente tanto as marcaxes coma o saldo mensual.

MESA ACCIÓN SOCIAL - PREVISIÓN PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN DE LISTAXES PROVISINAIS NO DOG

1-En aplicación do punto 6 da convocatoria, este ano redúcese o importe da acción social en 541,01 €, por mor dunha sentencia do Contencioso 1, que lle da a razón a un peticionario co que a contía vai a cargo da acción social deste ano. 
2-Provisionalmente hai 119 solicitudes, das cales 4 delas con 2 beneficiarios, facendo así un cómputo total de 123 solicitantes.  
Destas 119 solicitudes: -94 están ben (entran as 4 que teñen 2 beneficiarios). -15 son denegadas. Destas, 8 son subsanables; 7 non foron ben presentadas e non cumpren o punto 3 da convocatoria: 4 de interinos e 1 de titular que as presentaron en papel e non telemáticamente sin que consten incidencias no CAU; 1 renuncia; 1 captura de pantalla. -10 non presentadas. Rexistran, validan pero non presentan nin telemáticamente, nin en papel nin constan incidencias ao CAU. -6 en estado borrador, non se chegaron a validar.
3-*Prevese a publicación* no DOG da semana que ven o anuncio da resolución de admisión ou exclusión provisi…

PREVISIÓNS TRASLADOS NOVO EDIFICIO XUDICIAL DE PONTEVEDRA

Despois da reunion mantida hoxe, confirmamos que ao novo edificio xudicial iran primeiro os xulgados do contencioso e o seu arquivo e, daquela, seguirán os sociais e finalmente os mercantís. Destes só irá o arquivo de xestión, o resto quedarase na audiencia. Para obter a licenza de primeira ocupación barállase como data a do 21 outubro, dependendo o traslado entón de se a mesma é concedida ou non.  En canto á reordenación do edificio antigo está pendente de realización do estudo de necesidades e da posible recolocación de xulgados polas necesarias obras de adaptación.

XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - DOCUMENTACIÓN FASE CONCURSO - OEP 2017-2018

De conformidade co acordo do Tribunal Cualificador Único do 12 de agosto, procédese á apertura da fase de concurso para a presentación da documentación xustificativa dos méritos alegados. Deste xeito, publícase o Modelo de Autoavaliación, que se cumprimentará conforme á guía que acompaña a este acordo, así as instrucións para a remisión da documentación xustificativa dos méritos alegados.
Para o enchemento do modelo de autoavaliación é necesario descargar o documento para, despois, abrilo en Adobe desde o computador. 
IMPORTANTE: Infórmase que o prazo de presentación da documentación da fase de concurso prorrógase ata o día 21 de outubro (incluído).
Ligazón máis información: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/gestion-procesal14?param1=2
Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429589346?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+file…

LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - PROMOCIÓN INTERNA - APROBADOS PRIMEIRO EXERCICIO E DATA DO SEGUNDO EXERCICIO

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do Tribunal N.º Un polo que se publica a relación de aspirantes que aprobaron o primeiro exercicio de oposición por promoción interna e anúnciase o comezo do segundo exercicio. Tamén se publicou a Orde do 18 de setembro de 2019, que rectifica a Orde JUS/781/2019, do 19 de xullo, pola que se aproban as listas definitivas de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.
Ligazón máis información: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/letrados-administracion8?param1=2

TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - DOCUMENTACIÓN FASE CONCURSO - OEP 2017-2018

De conformidade co acordo do Tribunal Cualificador Único o día 23 de setembro abrirase a fase de concurso para a presentación da documentación xustificativa dos méritos alegados. Deste xeito, publícase o Modelo de Autoavaliación, que se cumprimentará conforme á guía que acompaña a este acordo, así as instrucións para a remisión da documentación xustificativa dos méritos alegados.
Para o enchemento do modelo de autoavaliación é necesario descargar o documento para, despois, abrilo en Adobe desde o computador.  IMPORTANTE: Infórmase que o prazo de presentación da documentación da fase de concurso prorrógase ata o día 21 de outubro (incluído).
Máis información: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/tramitacion-procesal15?param1=2
Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429587777?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DACUERDO…

LISTAXES PROVISIONAIS INTERINOS PRINCIPADO DE ASTURIAS

Publicouse no BOPA a Resolución de 17 de setembro de 2019 pola que se lle da publicidade ás listaxes provisionais de admitidos e excluídos das bolsas de persoal interino da Comunidade Autónoma do Principado de Asturias, e se concede un prazo de 10 días hábiles para formular reclamacións a dita publicación.
Ligazón Resolución: https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/20/2019-09656.pdf Ligazón Información: https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=0dac8cce5f2e3410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=38771ff36389d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IGUALDADE E VIOLENCIA DE XÉNERO

Convocatoria de actividades de FORMACIÓN CONTINÚA EN MATERIA DE IGUALDADE E VIOLENCIA DE XÉNERO para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.
*CURSOS PRESENCIAIS OU DE TELEFORMACIÓN*
O prazo de presentación de solicitudes será de OITOS DÍAS a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Ligazón:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190920/AnuncioO150-130919-0001_gl.pdf

CORRECCIÓN ERROS COMISIÓNS DE SERVIZO ÓRGANOS DE NOVA CREACIÓN

Onte, 18 de setembro, publicouse na intranet unha corrección de erros da Resolución do 9 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 18 de xullo de 2019.Ligazón corrección de erros:https://drive.google.com/file/d/1GWKb2qO1FQMSh16T3wy6nUxINK_Ngvr2/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Onte, luns 16 de setembro, publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 6 de setembro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial e na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1wXkegKKUu-V7KDs2gOyXAGFq9ZglD9kt/view?usp=sharing

NOTA MÍNIMA PRIMEIRO EXERCICIO - PROMOCIÓN INTERNA - LETRADOS ADMÓN.DE XUSTIZA

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do Tribunal N.º Un polo que se establece a nota mínima necesaria para aprobar o primeiro exercicio de promoción interna do corpo de Letrados da Admón. de Xustiza.Ligazón Acordo:https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429583357?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_16_de_septiembre._Nota_de_corte.pdf

PRAZAS A OFERTAR EN SUBSTITUCIÓN COMO CONSECUENCIA DA RESOLUCIÓN DAS COMISIÓNS DE SERVIZO

En previsión de que os novos  xulgados comezaran a súa actividade o vindeiro día 30 de setembro, está prevista, para o mércores 18 de setembro, a publicación das prazas do posto de orixe dos adxudicatarios das comisións de servizo, para a súa cobertura por substitución.
Asi mesmo, comunícasevos que tamén sairá en substitución o posto do corpo de xestión que quedou deserto no Xulgado do social nº 4 de Santiago.
Prazas que se ofertarán: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNbV9PT0ZvTTNyODdUT0JxeGxkQTBQVUViY2Vj/view?usp=sharing

LISTAXE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS MÉDICOS FORENSES - OEP 2017-2018

Publicada no BOE Nº 219 do xoves 12 de setembro,  a Orde JUS/930/2019, do 9 de agosto, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses, convocado por Orde JUS/626/2019, do 28 de maio. Ligazón:   https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-13002.pdf

CONVOCATORIA DE NOVAS PROBAS DE ACREDITACIÓN DOS CELGA 2 E 4

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou no DOG a segunda convocatoria do ano, que se realizará en Santiago e Ponferrada, para a obtención dos niveis de galego correspondentes ao Celga 2 e 4. O prazo de inscrición, de quince días naturais, comeza hoxe e remata o 1 de outubro.
Ligazón: http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/actualidade/novas/-/nova/X42805/xunta-convoca-novas-probas-acreditacion-dos-celga-2-4-previstas-para-novembro

PREVISIÓNS PROBAS DE ACCESO - QUENDA LIBRE - XESTIÓN E TRAMITACIÓN - OEP 2017-2018

XESTIÓN: Listaxes provisionais: finais de setembro.Exercicios: 2ª quincena de novembro (16-17). TRAMITACIÓN: Presentación instancias: do 2 ao 27 de setembro. - Nuns días publicarase o temario Word.Primeiro exercicio: finais de novembro. AUXILIO XUDICIAL:  Posible convocatoria: finais de setembro.

RESOLUCIÓN COMISIÓNS DE SERVIZO ÓRGANOS DE NOVA CREACIÓN

O vindeiro luns, 9 de setembro de 2019, publicarase na intranet da Dirección Xeral de xustiza e no sitio web da Vicepresidencia e  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Resolución pola que se lle da publicidade a adxudicación, en comisión de servizos, dos postos de traballo de organos de nova creación ofertados por Resolución do 18 de xullo de 2019.

Ligazón Resolución:
https://drive.google.com/file/d/1YvmHQr6hhYBHV2iKNBVDiBoI0as628Ya/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o venres 06/09/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 9, 10 e 11 de setembro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/15NHUEh6bvLfSiEhA8H4GYDT8SkvPGKT1/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing