Saltar ao contido principal

Publicacións

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o luns 14/10/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 15, 16 e 17 de outubro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1_sGNnnPYfJsAWOJgmbhu_QUdt3sq0Y4M/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing
Publicacións recentes

GARDAS DE 24 HORAS VIGO E A CORUÑA - OUTRO ENFOQUE É POSIBLE

Recentemente a CIG voltou a insistir aos grupos parlamentares galegos na necesidade de implementar en Vigo e A Coruña o sistema de gardas de 24 horas, por entender que resulta imprescindible a aplicacion de dito sistema de garda, a fin de mellorar a atención ao cidadán e rematar coa discriminación das dúas únicas poboacións do estado que a dia de hoxe, contando con máis de 8 xulgados de instrución (se temos en conta os de Violencia de Xénero), non teñen en funcionamento dito sistema de gardas. Así mesmo, e empregando outro enfoque para a resolución desta eiva, por aquilo de que se "Mahoma non vai á montaña, terá que levarse a montaña a xunto Mahoma", a CIG propuxo ao Consello Xeral do Poder Xudicial que, xa que logo o sistema de gardas de 24 horas estaba sendo aplicado a todas as poboacións con máis de 8 xulgados de instrución, agás Vigo e A Coruña, resultaría máis lóxico encamiñar os esforzos en reformar o actual Regulamento de Aspectos Accesorios 1/2005 pola vía do artigo 4…

MÁIS VALE TARDE CA NUNCA - AS XUÍZAS E MAXISTRADAS XA PODEN GOZAR DO PERMISO RETRIBUIDO POR XESTACIÓN

Segundo a Disposición Adicional Decimosexta do EBEP, cada Administración Pública, no seu ámbito, poderá establecer para ás funcionarias en estado de xestación, un permiso retribuido, a partir do primeiro día da semana 37 de embarazo, ata a data do parto. No suposto de xestación múltiple, este permiso poderá iniciarse o primeiro día da semana 35 de embarazo, ata a data do parto. Esta disposición Adicional entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro de 2016.  Pois ben, este pasado 26 de setembro de 2019 o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, acordou, en virtude do disposto no artigo 373.7 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, a aplicabilidade as Xuízas e Maxistradas do permiso retribuido establecido na citada disposición.

Ligazón Acordo:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14355.pdf

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Entre outros temas tratados o pasado 10 de outubro na xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo, destacamos os seguintes pola súa importancia:
Radón Despois de que en varios Comités a CIG solicitara a realización de medicións de radón nos órganos xudiciais supostamente máis expostos, a Admininistración comunicou neste Comité que se van levar a cabo medicións naqueles sotos ou semisotos onde haxa persoal ou público.  Se ben en certo que o Goberno estatal, nunha increible deixación de funcións, non traspuxo aínda a directiva europea sobre esta cuestión, a pesares de transcorrer o prazo legal para facelo, o certo e que na actualidade xa existe a Instrución IS-33 do Consello de Seguridade Nuclear que calquera pode ler, e na que se obriga a realizar estas medicions nos centros de traballo (no noso caso en toda Galiza), de ahí a petición da CIG.
Formaldehido Trala petición da CIG de que se fixe unha programación cos gabinetes de prevención para evaluar e corrixir os niveis do formalde…

CAMBIO DE SEDE EXAMEN - XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - QUENDA LIBRE

Na ligazón de abaixo indícase o procedemento para solicitar o cambio de sede de examen para as/os aspirantes dos ámbitos: Ministerio de Xustiza, Navarra e Asturias. Poderá realizarse ata o 17 de outubro e, en ningún caso, permitirá o cambio do ámbito territorial polo que se optara na solicitude de participación xa presentada.
Ligazón páxina Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/gestion-procesal19?param1=1
Ligazón solicitude: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Cambio%20sedes%20Gesti%C3%B3n%20turno%20libre%20OEP.pdf

CORRECCIÓN DE ERROS ADXUDICACIÓNS SUBSTITUCIÓNS

Saíu publicada, con data do 7 de outubro de 2019, a corrección de erros da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. Poden consultar na intranet a información na resolución de adxudicación de postos. Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.
Ligazón corrección substitucións:
https://drive.google.com/file/d/1uPZD3BygRDzGhQylm5jG53eLdQG5PspG/view?usp=sharing

ACCIÓN SOCIAL 2019 - LISTAXES PROVISIONAIS

No DOG de hoxe públicase a RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas axudas, o acceso por parte da
persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal. As persoas interesadas terán un prazo de dez días hábiles (que finalizan o 18 de outubro), contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191004/AnuncioG0244-26091…

CONCESIÓN PRAZA DE SECRETARÍA NA FISCALÍA DA CORUÑA - LIBRE DESIGNACIÓN

No  DOG de hoxe publícase a Resolución da provisión, polo sistema de LIBRE DESIGNACIÓN, do seguinte posto:                             Apelidos e nome: Fernández Villar, Beatriz.DNI: ***9283**.
Grupo: C2.
Posto de traballo: secretario/a fiscal xefe provincial.
Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003.
Nivel: 20. 
Centro directivo: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.
Localidade: A Coruña.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191004/AnuncioG0244-260919-0001_gl.pd

SINALAMENTO PRIMEIRO EXERCICIO - LETRADOS ADMÓN.XUSTIZA - QUENDA LIBRE

No BOE de hoxe sae publicado o Acordo do 12 de setembro de 2019, do Tribunal cualificador número un das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocadas por Orde 402/2019, do 19 de marzo, polo que se convoca as/os aspirantes pola quenda libre á realización do primeiro exercicio que terá lugar o 27 de octubre de 2019, ás 10:00 horas.