Saltar ao contido principal

Publicacións

CONVOCATORIA COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Despois das reiteradas solicitudes da CIG-Xustiza para que a Dirección Xeral convocase tanto a Mesa Sectorial coma o Comité de Seguridade e Saúde Laboral, hoxe ven de remitirnos un correo electrónico polo que procede a convocar unicamente o CSSL, para o próximo martes día 14, a través de videoconferencia. Coa non convocatoria da Mesa Sectorial a Administración segue sen abrir unha canle de comunicación directa coas OO.SS. que, tendo en conta que as nosas delegadas e delegados están en contacto permanente co persoal, coñecemos de primeira man as necesidades reais da Administración de Xustiza nestes momentos de crise sanitaria, e poderíamos aportar moito máis que outros operadores cos que si mantén comunicación á Dirección Xeral.
De orde do director xeral, comunícase que se están a realizar as xestións oportunas coa Amtega para a celebración, por videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde na seguinte data e hora indicados: Data: 14/04/2019 Hora: 12:00 h. Lugar: enlace pendente d…
Publicacións recentes

NOTA INFORMATIVA SOBRE TELETRABALLO COA APLICACIÓN INFOREG

O Ministerio de Xustiza ven de trasladarnos unha nota informativa sobre a forma de realizar o teletraballo a través da aplicación INFOREG. Así mesmo indicóusenos que existía bastante retraso na implementación dos usuarios en teletraballo, polas miles de peticións realizadas dende todo o estado, supoñemos que dando prioridade a aqueles sitios onde existia maior carga de traballo.
Nota informativa teletraballo INFOREG: https://drive.google.com/file/d/1l65cYABH9j9to_JP1qX2jP9h-nsbGBGE/view?usp=sharing

NOVO ESCRITO SOLICITANDO A CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA EN GALIZA

Voltamos a presentar un novo escrito dirixido á Dirección Xeral de Xustiza, despois do presentado o pasado 30 de marzo para que, sen maior dilación, se convoque ás Organizacións Sindicais con representación na Mesa Sectorial de Xustiza (un representante por O.S.), a unha videoconferencia, para informar da situación actual nos centros de traballo e poidamos facer propostas como lexítimos representantes das traballadoras e traballadores da xustiza galega, para tratar de minimizar os efectos do COVID-19 na nosa administración, sen mingua do servizo esencial da xustiza. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/110gu8mX5BO-SzJZzRFNfwBJb6S-nQleA/view?usp=sharing

A MUTUALIDADE NON PODE ABONAR AS BAIXAS POR IT A PARTIR DO SEXTO MES

A Mutualidade Xeral Xudicial ( MUGEJU) deixou de abonar o subsidio por incapacidade temporal (IT) porque a súa tramitación non se realiza de xeito telemático se non en papel, polo que non constitúe servizo esencial e non se pagará durante a vixencia do actual estado de alarma, que comezou o 14 de marzo. Isto significa que os funcionarios nesta situación –durante os primeiros 6 meses de concedida a IT percíbese a retribución íntegra por parte da administración correspondente– non poderán percibir a parte que a Mutualidade ten que abonarlles ata en tanto en canto non poda ser tramitada a mesma. Curiosamente, tanto a Seguridade Social como a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado ( MUFACE) están a facer estes pagos con toda normalidade.
Ligazón Confilegal: https://confilegal.com/20200406-mugeju-no-paga-los-subsidios-por-incapacidad-temporal-porque-su-tramitacion-se-hace-en-papel-y-no-es-servicio-esencial/

PARTICIPACIÓN NA MESA DE COORDINACIÓN COVID-19 E PLAN DE ACTUACIÓN

As seis centrais sindicais solicitamos a integración na Comisión de coordinación da situación de crise creada ao amparo da Orde SND/261/2020, na mesma situación na que están integrados, ademais do Ministerio de Xustiza e as CCAA con competencias en medios persoais e materiais; o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado e o Consello Xeral da Avogacía. En canto ao plan de actuación deberá ser proposto polo Ministerio de Xustiza, que o elaborará en coordinación co Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado, as comunidades autónomas con competencias na materia e o Consello Xeral da Avogacía Española ( CGAE), da mesma forma que vén facendo con todas as medidas sobre a prestación dos servizos esenciais por parte dos funcionarios ao servizo da administración de Xustiza durante a contención da pandemia e por iso solicitamos tamén a participación na negociación e implementación de dito plan de actuación. A estes efectos remitiuse un escrito ao Ministe…

NOVA INSTRUCIÓN REXISTROS CIVÍS - APORTACIÓN DATOS DEFUNCIÓNS

Segundo a Instrución de 04/04/2020 asinada pola Directora Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública, Sofía Puente Santiago, todos os Rexistros civís, tanto exclusivos como con competencias noutras materias, así como os rexistros civís dos Xulgados de paz, remitirán a esta Dirección Xeral, á dirección de correos sgnac.estadocivil@mjusticia.es, unha vez finalizada a súa xornada laboral, unha relación na que conste o número de defuncións que tiveron acceso ao Rexistro, número de licenzas de enterramento que se concederon, e o lugar da defunción, especificando a localidade e se a mesma produciuse nun hospital, residencia ou vivenda habitual.
Ligazón Instrución: https://drive.google.com/file/d/1IvL_CfeOgGXC2DI-jZfIO4MZGod7eP81/view?usp=sharing

REMISIÓN PARTES DE BAIXA POR IT

Debido á actual situación de estado de alarma, e mentres este continúe, as baixas por incapacidade temporal e as súas prórrogas deberán enviarse, ou ben escaneadas ou ben mediante foto, por correo electrónico ao servizo de Xustiza correspondente. Todo isto sen prexuízo da súa presentación posterior cando, por razón xustificadas, non fose posible obter o parte. ● A Coruña: servizo.xustiza.coruna@xunta.gal ● Lugo: persoal.presidencia.lugo@xunta.es ● Ourense: sxsal.xustiza.ourense@xunta.gal ● Pontevedra: servizoxustiza.vi@xunta.es Una vez tramitadas, remitirase o correspondente acordo de autorización ao correo electrónico que indique o funcionario.

Ligazón Xustiza.gal:
http://www.xustiza.gal/informacion-coronavirus/persoal-administracion-xustiza/baixas-mutualistas

O PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE NON É DE APLICACIÓN NA FUNCIÓN PÚBLICA

De conformidade co criterio remitido polo presidente da Comision de Coordinación do Emprego Público do Reino de España, o Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo é unha norma de caractér laboral que non inclúe no seu ámbito de aplicación ao persoal funcionario, nin ao laboral das administracións públicas, sendo a súa finalidade reducir a mobilidade. Consecuentemete neste ámbito público non é de aplicación o permiso retribuído recuperable ao persoal funcionario e laboral.
Ligazón comunicación Función Pública: https://drive.google.com/file/d/1KDicjzQoAQQVdnYDyEjs8xxH4zodQtZA/view?usp=sharing

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

No DOG do pasado 2 de abril publicouse a RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2020 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario ou persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. O prazo de presentación de solicitudes será desde o 3 abril de 2020 ata o 9 de abril de 2020. As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula, desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.
Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioO150-250320-0001_gl.pdf Ligazón zona matrícula EGAP: https://egap.xunta.gal/matricula

AVISO AS/OS MUTUALISTAS TRATADOS CON HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios indicou, no marco do estado de alarma en que nos achamos, que as prescricións de medicamentos que conteñan hidroxicloroquina/ cloroquina como son os medicamentos: Dolquine, Xanban; HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, e Resochin deben realizarse nas receitas oficiais e ten que acreditarse que o paciente cumpre os requisitos establecidos para a súa prescrición. Desde MUXEXU estan a remitir directamente a cada un das/os mutualistas afectados unha Declaración Responsable expedida pola Xerente deste organismo, para ser presentada -xunto coa receita oficial de MUXEXU correctamente cumprimentada- na oficina de farmacia para a dispensación de calquera dos medicamentos sinalados anteriormente. Con todo, ante a eventualidade de que debido a erros ou omisións que poidan conterse na nosa base de datos, non resulte posible a remisión da Declaración Responsable, avísase ás persoas interesadas de que, se non a r…

ACORDO GUBERNATIVO SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE LUGO SOBRE SERVIZOS PRESENCIAIS

Por fin a Secretaría de Coordinación de Lugo foi quen de publicar finalmente o seu acordo gubernativo regulando os servizos presenciais na citada provincia.
Ligazón Acordo Gubernativo SC LUGO: https://drive.google.com/file/d/1b0P1em7Ows7H37hflPKikolPLjChrqaC/view?usp=sharing

CURSOS AUTOFORMACIÓN EGAP

No DOG de hoxe, 3 de abril, publícase a RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2020, pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). O persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma de Galicia que desexe participar no programa de autoformación dispón de dúas opcións, compatibles entre elas pero independentes unha da outra:
1) Por unha banda pode acceder aos contidos das actividades sen máis trámite que o de inscribirse na zona de matrícula da EGAP, tal e como se prevé no anexo I. A inscrición para o acceso só aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia,…

COMUNICADO CONXUNTO DE PRENSA REPROBANDO A ACTUACIÓN DO CXPX

SOLICITAMOS Á DIRECCIÓN XERAL CONCRECIÓN E FIXACIÓN CLARA DOS SERVIZOS PRESENCIAIS

Dende a CIG, vimos de presentar un novo escrito ante a Dirección Xeral de Xustiza para que os responsables da mesma fagan algo máis que un corta e pega, e se publique dunha vez unha resolución clara e concreta coa relación do persoal que debe atender os servizos esencias de xeito presencial e os que van a estar en réxime de dispoñibilidade, que fixe as gardas nas distintas sedes e que elimine as dúbidas e desigualdades que ten o persoal destinado na comunidade autónoma, dependendo na provincia onde se esté destinado, como así se fixo na resolución do 15 de marzo de 2020.
Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1HBN7NexDtYkcXEY2vWqQy7L3nHuJN-4u/view?usp=sharing

A CIG SOLICITA A CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SAUDE LABORAL E A MESA SECTORIAL

A CIG presentou o pasado 30-03-2020 escrito solicitando da Dirección Xeral de Xustiza a inminente convocatoria, por videoconferencia, tanto do Comité de Saúde Laboral como da Mesa Sectorial de Xustiza, xa que desde que se decretou o Estado de Alarma, a Dirección. Xeral non tivo a deferencia de manter con nós contacto ningún (a non ser para trasladarnos as resolucións xa ditadas e publicadas), mentres que o Ministerio xa o fixo en tres ocasións, a través de videoconferencias, para informarnos e darnos audiencia e así facer alegacións ás resolucións e protocolos, aceptando moitas daquelas. Non sabemos se na Xunta de Galiza son máis listos que ninguen, pero nun momento coma este parece máis lóxico sumar esforzos e implicar aos representantes dos traballadores na implementación das resolucións regulatorias dos servizos mínimos e sobre saúde laboral, facendoos partícipes de ditas regulacións, que ignorarnos sucesivamente en cantas regulacións saen a luz.
Ligazón escrito presentado o 30-03-2…

PANCHO VILLA POLO MENOS SABÍA DIRIXIR AS SÚAS TROPAS; OS SECRETARIOS COORDINADORES CADA UN POLO SEU LADO.

Para mostra dous botóns. Aquí vos deixamos os dous acordos gubernativos dos Secretarios Coodinadores de Pontevedra e A Coruña, onde podedes ver os distintos criterios aplicados; o mesmiño que no exercito de Pancho Villa, que cada un levaba o uniforme que lle apetecía. Os outros dous Secretarios/as Coordinadores nin están nin se lles espera, ou van facer un corta e pega poñendo algo da súa propia colleita, para diferenciarse un pouco dos seus outros compañeiros. En fin, recurrindo ao refranero, "virxenciña, virxenciña que me quede como estou".
Ligazón Acordo Gubernativo A Coruña: https://drive.google.com/file/d/19N_12BMvaOQcLRdd0n0urxXr-i9TKIi0/view?usp=sharing
Ligazón Acordo Gubernativo Pontevedra: https://drive.google.com/file/d/1H_mddH9CY21AJXkAIdYuxomEpntWOYZ0/view?usp=sharing

RESOLUCIÓNS IMPORTANTES DICTADAS POR MUXEXU NA CRISE DO COVID-19

Na páxina de MUXEXU figuran as dúas últimas Resolucións de dito organismo dictadas tanto para establecer criterios sobre o funcionamento da propia Mutualidade como das prestacións e servizos que se tramitan e prestan a través da mesma.
Ligazón Resolución 30/03/2020 atención aos mutualistas: http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/resolucion-boe-circular-normativa/resoluci%C3%B3n%2030-3-20.pdf
Ligazón Resolución 17/03/2020 visado medicamentos farmacia hospitalaria: http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/resolucion-boe-circular-normativa/Resolucion_medicamentos_disp_hospitalaria.pdf
Ligazón MUXEXU resume de medidas especiais adoptadas: http://www.mugeju.es/medidas-especiales-adoptadas-en-relacion-al-estado-de-alarma

NOVA REDUCIÓN E ADAPTACIÓN DOS SERVIZOS MÍNIMOS - RESOLUCIÓN DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

A Dirección Xeral, nun alarde de destreza xurídica nunca visto e que pasara aos anais da historia, colleu a resolución do Ministerio de Xustiza, pasouna polo traductor Gaio e ven de publicala nestes momentos, deixando as mesmas dúbidas e inconcreccións que a resolución ministerial non foi quen de plasmar. Notase que os libres designación da adminstración autonómica están sobrepasados e como non contan máis que coa opinión dos xuices na comisión de seguemento no TSXG pois así sae esta chapuza de resolución que lles levou dende onte a noite ata agora mesmo, debeu ser que quen tiña que traducila non daba atopado en google ao traductor para que lla pasase ao noso idioma sen ningunha falta de ortografía. En fin, en mans de quen estamos. Menos mal que as centrais nucleares suponse que están en mellores mans.
Ligazón resolucion DXX adaptación servizos mínimos: https://drive.google.com/file/d/1GqzdLGB-V0McLXq1d80JwKczE6W4CBEj/view?usp=sharing

NOVOS CASOS DE CONTAXIO POR CORONAVIRUS

Segundo se fixo eco a prensa hai xa sete casos de contaxio por Covid-19 na Comunidade Autónoma Galega. Os casos, grazas a "San Judas Tadeo", patron dos casos imposibles, están aparecendo de forma dispersa pola xeografia galega, a pesares dos inútis que nos dirixen administrativamente e, aos xa coñecidos casos de Vigo, se lle engaden outros en Pontevedra, Santiago, Lugo e Ourense.

Ligazón "La Voz de Galicia":
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/31/siete-positivos-coronavirus-juzgados-gallegos/00031585664725586435385.htm

NOTA DE PRENSA TSX GALIZA SOBRE OS NOVOS SERVIZOS MÍNIMOS QUE VAI FIXAR A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Acaba de publicar o TSX Galiza unha nota de prensa sobre a xuntanza mantida coa Dirección Xeral de Xustiza, no seo da Comisión de Seguemento da crise sanitaria COVID-19, na que se lle trasladou a nova redución que van sufrir os servizos mínimos dos órganos xudiciais, en canto ao número de persoal presencial que vai a haber en cada sede.
Ligazón nota de prensa TSXG: http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a3a55b1cadf21710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=157ea8dc69e7d210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES

ACORDO SECRETARIA DE GOBERNO TSXG RECABANDO DATOS PARA AS QUENDAS DE SERVIZOS MÍNIMO E DISPOÑIBILIDADE

O pasado 30 de marzo, dende a Secretaría de Goberno do TSX de Galiza, dirixiuse comunicado a todas as letradas/os da Comunidade Autónoma a fin de recabar os nomes e teléfonos de todos os traballadores dos respectivos órganos xudiciais a fin de cumprir coa Resolución do Ministerio de Xustiza de igual data, para que se manteñan os servizos esenciais da Administración de Xustiza.
Ligazón comunicado Secretaría de Goberno: https://drive.google.com/file/d/1Hj9jw2Y0E72kX_5See_hmndnf_iPLnLZ/view?usp=sharing