jueves, 22 de junio de 2017

OUTRA SENTENZA MAÍS QUE GAÑA A CIG EN DEFENSA DAS TRABALLADORAS/ES DE XUSTIZA

Recentemente, en Lugo, a CIG acaba de obter unha sentenza favorable sobre a discriminación que sufría unha funcionaria interina, polo feito de estar de baixa por enfermidade e ter máis de 18 meses traballados no momento no que se reincorporaba da súa situación de ILT. Correctamente interpretado pola Maxistrada de Lugo, e como sempre defendeu a CIG, queda meridianamente claro que, cando o persoal interino volte dunha baixa por enfermidade, ainda que xa teña cumprido os 18 meses establecidos na Orde de interinos, quen ten que cesar e  o outro persoal interino que se nomeou para cubrir dita circunstancia (baixa por ILT) SEN que se podan aplicar os criterios establecidos no artigo 21.1 para determinar que persoa debe cesar no caso de que houbera varios interinos no centro de traballo.
Estos son feitos e o demais son contos.

ARDE COMPOSTELA CON ESTA OLA DE CALOR

O  Sector de Xustiza  da CIG vén de denunciar as insoportábeis condicións laborais nas que o persoal dos xulgados de Compostela ten que desenvolver o seu traballo por mor das elevadas temperaturas. Aseguran que se superan os trinta graos, temperatura que no terceiro andar xa se acadaba estes días ás 8:20 horas.

Ligazón nova:

ESCASOS AVANCES NA MESA SOBRE REXISTRO CIVIL


Da reunión celebrada onte en Madrid acerca da proposta de acordo en materia de Rexistro Civil, só podemos dicir que fronte as reivindicacións da CIG (ás que outras OOSS se uniron na Mesa) que xa vos trasladamos esta semana (garantía de mantemento dos 431 Rexistros do Estado, exclusivamente desenvolto por persoal de Xustiza, competencias para as CCAA, reversión das encomendas a notarios e rexistradores,…), o Ministerio manifestou que o documento recolle os puntos nos que hai acordo, pero que:

-      Van incluír ás CCAA
-      Asumen que teñen que mudar o termo “se velará”
-      Valorarán incluír a exclusividade
-    Estudiarán a inclusión dun calendario de negociación para a reforma da Lei do Rexistro Civil.

Para a CIG, esta resposta volve a ser únicamente unha declaración de intencións, porque non se concretan as revisións; ademáis, falta resposta sobre a reversión das encomendas e a garantía de que permanezan abertos todos os actuais Rexistros Civís.

Próximamente haberá outra Mesa á que agardamos que o Ministerio traia un texto definitivo coas alegacións manifestadas, porque doutro xeito a CIG non asinará ningún acordo.
  
Noutra orde de cousas, o Ministerio informou que o periodo transitorio das solicitudes  de nacionalidade por residencia no RC remata o 30 de xuño (Disposición Transitoria Única da Orde JUS/1625/2016 de 30 de setemnro, en relación co artigo 7 do RD 1004/2015). Deberán presentarse en sede electrónica ou vía rexistro administrativo.

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 21/06/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 22, 23 e 26 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 20 de junio de 2017

FORMACIÓN DO CENTRO DE ESTUDIOS XURÍDICOS PARA LETRADOS E FORENSES

No día de hoxe publicouse a Resolución do Centro de Estudios Xurídicos pola que se convocan 130 prazas para unha actividade formativa en idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano ou Ruso), modalidade "on line", dirixida a membros do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e Corpo de Médicos Forenses, que estén en situación administrativa de servicio activo, que se desenrrolará a través da plataforma tecnolóxica de formación, accesible desde o Portal Web do Centro de Estudios Xurídicos.

Ligazón:

http://www.cej-mjusticia.es/cej_dode/servlet/CEJServlet?dispatcher=vacio&action=10&modelId=1842&type=DGM

PUBLICACIÓN CONCURSO DE TRASLADOS 2017. Xestión, Tramitación e Auxilio.

O Ministerio ven de confirmar que a data de publicación no BOE será o venres 7 de xullo. A presentación de instancias será o 10/07/2017 e neste ano todas as solicitudes do concurso van ter que realizarse a través do Asistente de inscripción, vía web.

Ligazón Ministerio:

REUNIÓN NO MINISTERIO SOBRE REXISTRO CIVIL

Mañán mércores, día 21, celebrarase unha Mesa no Ministerio, á que a CIG está convocada, para abordar o tema da reforma do Rexistro Civil. Coa convocatoria, o Ministerio achegou unha proposta de acordo ás organizacións sindicais presentes na Mesa para a súa sinatura. A CIG non asinará o dito acordo se non se inclúen as propostas que a continuación se subliñan:


ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL MARCO DE LA MESA SECTORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Los firmantes reconocen la necesidad de alcanzar un elevado grado de consenso para reformar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que garantice la prestación de un servicio cercano a los ciudadanos, ágil, eficiente, de calidad y adaptado a los requerimientos de accesibilidad que proporcionan las nuevas tecnologías. Para ello resulta imprescindible la implicación de todos los empleados públicos y, por tanto, el diálogo y acuerdo de la Administración con los representantes de los trabajadores. Por todo, se suscribe el presente acuerdo por el que, quienes lo suscriben, asumen el compromiso de impulsar la reforma que deberá basarse en los siguientes ejes:

 Primero. Registro civil único,  público y gratuito.
El Registro Civil es único para toda España. Tendrá carácter público y dependiente del Ministerio de Justicia o de las CCAA con competencias transferidas en materia de Justicia. Su llevanza continuará asignada íntegramente a funcionarios de la Administración de Justicia y será gratuito.

Segundo. El Registro Civil será electrónico.
Se desarrollará, con audiencia de OOSS, una plataforma tecnológica adecuada para la nueva configuración del Registro Civil, basada en el folio único personal superando el sistema tradicional de secciones. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento será competencia del Ministerio de Justicia.

Tercero. Registro Civil integrado en la Administración de Justicia.
Las oficinas del Registro Civil se constituirán en el ámbito de la Administración de Justicia. Se velará por garantizará el mantenimiento de la actual estructura de oficinas del Registro Civil en cada partido judicial así como de las funciones delegadas de los Juzgados de Paz. Se revertirán las competencias otorgadas a notarios en los expedientes de matrimonios, así como las encomiendas a los registradores en las nacionalidades por residencia.

Cuarto. Registro civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
El Registro Civil se desjudicializará, siendo su llevanza encomendada a los Letrados de la Administración de Justicia, como cuerpo superior jurídico especialmente vinculado al ejercicio de la fe pública, que acumula la experiencia y la preparación técnica y jurídica necesarias para desempeñar dicha labor.
En el Registro Civil prestarán exclusivamente servicio los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia dado que son quienes atesoran y tienen reconocida una amplia experiencia y cualificación profesional en este ámbito.
Todo ellos continuarán en servicio activo en sus respectivos cuerpos.

Quinto.

El Ministerio de Justicia se compromete a presentar en las Cortes Generales un proyecto de Ley de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil que deberá asentarse en los ejes contenidos en este Acuerdo, previo consenso con las OOSS con representación en la mesa sectorial de justicia. 

MESA NO MINISTERIO SOBRE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

O pasado día 15 de xuño celebrouse en Madrid unha reunión entre Ministerio e as organizacións sindicais máis representativas, entre elas a CIG, na que se trataron os seguintes temas con respecto ás aplicacións informáticas:


- Fiscalía: confirman que en Valladolid xa itineran todo en electrónico entre os xulgados e a Fiscalía, facendo as integracións en Fortuny dende Lexnet, e que o Ministerio afirma que o vai extender ao resto do seu territorio progresivamente. Agardemos que a Xunta tome boa nota e faga o mesmo AXIÑA.


- Formación: o Ministerio planea, no seu ámbito, no prazo de dous anos, ir incorporando progresivamente persoal de Xustiza para a formación e reducir o contrato con Indra.


-  Atendendo a peticións feitas, informan:
o   que a través de Entorno de órgano/datos del órgano pódese configurar o número de conta para que saia correctamente nos documentos.
o   que polo esquema de tramitación S99 pódese transformar un PA en Ordinario sen problema.
o   que teñen pensado implementar a aplicación para que os embargos de contas se poidan manter no tempo ata que se deixe sen efecto unha vez recibido o importe total. Neste senso teñen que facer modificacións lexislativas.


         A intervención da CIG baseouse nos seguintes puntos:


  1. Preguntamos novamente polos modelos de Minerva para os Xulgados de Vixiancia; o Ministerio contestou que as actualizacións seguirán a borrar os cambios feitos no editor (os modelos gardados), polo que están a traballar na actualización de modelos, sen concretar prazos. Habilitarán a alta de interveniente nos indultos. En xeral, manifesta que están a ultimar novas versións de Minerva e Lexnet.
Preguntamos polos criterios seguidos para conectar os Rexistros de Xestións de Penas nos territorios transferidos. Informamos de que están a enviar as comunicacións do cumplimento de penas ao servizo da comunidade con datos incompletos. Faltan os datos dos intervenientes e das executorias. Instamos a que diten as oportunas instrucións a Institucións Penitenciarias para que se completen todos os campos ou, pola contra, dende as Secretarías de Goberno se informe da posible inadmisión dos escritos. O Ministerio afirma que modificará o Lexnet de Institucións Penitenciarias para que todos os campos sexan de obrigado cumprimento.


  1. Esiximos que se incorpore na nova actualización a xeración de códigos de barras de Correos.


  1. Pedimos que os documentos de Lexnet que se teñan que anexar aos exhortos que se envían polo PNX poidan ir directamente, sen descargar a local.


  1. Tamén pedimos que se poida tramitar “en masa”, para que non haxa que facer as cedulas, dilixencias,... de unha en unha.


  1. Preguntamos polo acurtamento do tempo de carga de datos que utiliza o Minerva nos procedementos de execución social e penal.


  1. Solicitamos de novo o informe elaborado sobre os diferentes programas de xestión, contestando que deben preguntar “ás altas esferas” se nolo poden trasladar, porque aínda non se fixo público.


  1. Preguntamos polo estado das modificacións en Inforeg para poder expedir as certificacións en calquera oficina do RC independentemente do lugar onde ocorreran os feitos, tal e como informou o Ministerio dende a súa web a finais de marzo. Neste senso, informan de  que a vacatio legis é só por un ano.  1. Instamos a que se busquen outras alternativas para que, cando haxa unha solicitude de xustiza gratuita nun procedemento iniciado, non haxa que grabar todos os datos novamente para enviarllos aos Colexios profesionais, senón que se permita facer un volcado.

viernes, 16 de junio de 2017

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION APROBADOS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - QUENDA LIBRE

No BOE de hoxe sae a Orde pola que se fai pública a relación de aprobados da Quenda Libre de acceso ao corpo de Letrados da Admón. de Xustiza, e se concede o prazo de 20 días naturais para presentar a documentación.desde o 17 de xuño ata o 6 de xullo, ambos incluidos.

jueves, 15 de junio de 2017

PUBLICACIÓN DO CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio de Xustiza ven de confirmar que o concurso de traslados publicarase finalmente na primeira quincena de xullo.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 15/06/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas o 15 de maio, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderedes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNNmJOWG84ZnZJSHc/view?usp=sharing

martes, 13 de junio de 2017

NOVO CONTROL HORARIO DAS PROLONGACIÓNS DE XORNADA NO VERÁN

Publicouse na intranet a circular informativa relativa ao control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada no horario de verán.
Durante a xornada de verán, comprendida entre o 16 de xuño e o 15 de setembro, o control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada adaptarase para aplicar unha redución equivalente (2 horas e media semanais) á que se lle aplica ao persoal que non realiza a prolongación de xornada.

Ligazón Circular:

viernes, 9 de junio de 2017

AGRESIÓN A UNHA COMPAÑEIRA QUE EFECTUABA UN ACTO DE COMUNICACIÓN

Agredida unha traballadora dos xulgados da Coruña cando trataba de entregar unha comunicación nun enderezo de Oleiros.

Ligazón "La Opinión":

jueves, 8 de junio de 2017

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 07/06/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 9 e 12 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

miércoles, 7 de junio de 2017

NOVAS VACANTES A INCLUIR NO VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS

Estas son as novas vacantes que a administración autonómica ven de comunicar que incluirá no vindeiro  concurso de traslados.
 
 XESTIÓN P.A
-XDO. DE PAZ DE OLEIROS (FALECEMENTO)        
-SERVIZO COMÚN DE NOTIFICACIONES E EMBARGOS SANTIAGO DE COMPOSTELA (XUBILACIÓN)
 
TRAMITACIÓN.P.A
-XULGADO DO SOCIAL Nº 2 VIGO (XUBILACIÓN)          
-XULGADO DO SOCIAL Nº 1 LUGO (XUBILACIÓN)            
-SECRETARIA DE GOBERNO CORUÑA, A (XUBILACIÓN)

AUXILIO
-XULGADO DO SOCIAL Nº 1 FERROL (EXCEDENCIA)         
-XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN Nº 1 (VSM) MONDOÑEDO (XUBILACION)

XA SE PODE FICHAR AS 7:30 HORAS NO HORARIO DE VERÁN

No día de hoxe, publicarase na intranet unha circular informativa relativa ao horario de verán 2017. O programa de control horario, dende o vindeiro 16 de xuño ata o 15 de setembro permitirá que o fichaxe da xornada laboral no horario flexible se poda realizar de luns a venres dende as 7.30 horas ata as 9.00 horas. Por fin a administración escoitou as demandas sindicais (algunha probablemente se queira apuntar o tanto individualmente) despois de varios anos de insistencia e sen terse publicado un calendario oficial de xornada laboral desde fai anos, a administración autonómica caeu da burra (o do burro) e vai a permitir que a fichaxe do horario flexible pola mañá comence dende as 7:30 horas durante todo o ano.

Ligazón Circular:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNSmMtdFJDMFBDNlU/view?usp=sharing  

lunes, 5 de junio de 2017

OFERTA DE EMPREGO 2016 - COTIZACIÓNS SS ANTES 1990 - REFORZOS

No enlace de abaixo deixámosvos a nota informativa sobre os temas tratados na última mesa sectorial en Madrid, onde se falou da Oferta de Emprego Publico de 2016,  onde o Ministerio prevé convocar promoción interna de xestión e tramitación na primeira quincena do mes de xullo e xestión por libre na segunda quincena; das cotizacións á seguridade social anteriores ao ano 1990 e que afectan ao persoal interino e sobre a consolidación dos reforzos, a fin de que ditas prazas, unha vez creadas para a sua cobertura a través da oferta de emprego público, sexan sacadas a comisión de servizo para a sua cobertura temporal mentras se resolven os procesos selectivos.

Ligazón folla informativa:

jueves, 1 de junio de 2017

A AUDIENCIA NACIONAL E O EXPEDIENTE DIXITAL

A Sala de Goberno da Audiencia Nacional ten remitido unha nota na que expresa a súa "profunda preocupación" (que forma máis fina de acordarse do Ministro de Xustiza e dos seus parentes, que non teñen culpa, por certo) polo anómalo funcionamento do Expediente Xudicial Electrónico.
Pois anda que, si o persoal supremo da Audiencia Nacional, esta preocupado pola marcha inestable do expediende xudicial no territorio ministerial, que tremendas eivas teremos que soportar os que de prestado, como Galiza, empregamos o mesmo sistema que o Ministerio de Xustiza, sen ter ningún control sobre o mesmo. O Ministerio incluso tivo a arroutada de tirar para adiante co seu plan de expansión do expediente dixital, a pesares de todo e mesmo do informe dos "sabios", que indicou que ningún dos aplicativos informáticos existentes en España era válido. Será unha nova táctica do Ministerio de ter entretidos ao persoal de xustiza e aos Xuices, Fiscais e Letrados, enredando coas apliacions informáticas, perdendo o seu valioso tempo, no canto de perseguir aos corruptos deste pais. 

Ligazón "Noticias Jurídicas":
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11991-la-audiencia-nacional-muestra-su-preocupacion-por-los-fallos-en-el-funcionamiento-del-expediente-judicial-electronico/

martes, 30 de mayo de 2017

AGORA A XUNTA PRETENDE QUE OS INFORMES PSICOSOCIAIS OS FAGAN OUTROS

Os xulgados de familia están absolutamente colapsados en Galicia e unha das razóns debemos de topala na situación dos equipos psicosociais do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Estes equipos están totalmente desbordados xa que, ademais de ter que atender aos xulgados de familia o teñen que facer tamén cos de violencia de xénero e, por iso non dan abasto á hora de elaborar os informes periciais que lles son requiridos polos tribunais. A pesares de que a administración autonómica incrementou o número de equipos psicosociais isto non foi suficiente e, agora, só se lles ocorreu tentar externalizar eses informes con psicólogos e traballadores sociais de fora da función pública galega. Con este tipo de actuacións da adminstración autonómica cabe preguntarse onde queda entón a neutralidade destes profesionais fronte a dun traballador público?

Ligazón "La Voz de Galicia":

viernes, 26 de mayo de 2017

OS NOVOS XULGADOS DE CLÁUSULAS CHAN

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou, no día de onte, a especialización de un total de 54 Xulgados de Primeira Instancia –un por provincia na península e un en cada unha das principais illas dos arquipélagos canario e balear- que, a partir do vindeiro 1 de xuño coñecerán, de xeito exclusivo, dos litixios relacionados coas condicións xerais incluidas en contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarias cuxo prestatario sexa unha persoa física. No caso de Galiza serán o Xulgado de 1ª Instancia nº 7 da Coruña, o Xulgado de 1ª Instancia nº 2 de Lugo, o Xulgado de 1ª Instancia nº 4 de Ourense e o Xulgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo. Así é como o Estado apoia a banca e, no canto de favorecer a presentación de demandas colectivas que deran carpetazo definitivo e rápido a esta cuestión, pois crean "ad hoc" e lonxe dos cidadáns, xulgados para tramitar este tipo de casos. Por iso o dito tan coñecido de que "A banca sempre gaña", que para os galegos ten dobre significado. Nestes casos, entre as tres opcións establecidas, a saber, non reclamar, aquietarse ao acordo con minoración importante que prantexa a entidade bancaria ou formular a correspondente demanda, vese claro que das tres opcións, en dúas delas gaña claramente a banca. 

Ligazón nova Confilegal: 

martes, 23 de mayo de 2017

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 22/05/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas o 15 de maio, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderedes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNV29CcmI5MVpjaEE/view?usp=sharing

lunes, 22 de mayo de 2017

PUBLICACIÓN "ESCALAFÓNS" XUSTIZA

Recentemente o Ministerio indicou que xa tiña publicados na súa plataforma os "escalafons" actualizados.
Algunha central sindical, aproveitando dita comunicación e, para gañar un tanto pola súa axil xestíon,  xa botou por fora ao colgarse unha medalla sobre a publicacion na OPAX dos "escalafons" actualizados, conquerindo o que ninguen máis puido conquerir da Xunta de Galicia. Pois a isto hai que dicir o seguinte:

1) O número de escala de cada un xa ven sendo publicado no apartado do expediente dixital persoal da OPAX dende fai bastante tempo.

2) Esa central sindical non conqueriu nada salientable (salvo que o de que esté actualizado a 2016 sexa considerado como tal), xa que en territorio ministerio teñen acceso real á totalidade do "escalafón" (como ten que ser), mentras que nós seguimos a ter só acceso ao noso propio número de escala porque, entre outras cousas, carecemos de acceso á plataforma do Ministerio de Xustiza, así que a Xunta de Galicia fíxolle pouco ou ningún caso ao seu escrito reclamatorio.

Sen prexuizo de todo o anterior, se algunha compañeira/o quere saber o número da escala de calquera traballador da administración de xustiza, os delegados da CIG si teñen acceso a todos os números  e tempo de antiguidade dos mesmos.

AXUDAS REDUCIÓN DE XORNADA - CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL

Publicada no  DOG a Resolución do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Ligazón Resolución:

jueves, 18 de mayo de 2017

OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 2017-2018-2019

O goberno central do PP déixanos nestas vindeiras ofertas de emprego publico sen promoción interna. Despois de reduicr ata o 30% a promoción interna efectiva mediante a modificación da LOPX do ano 2015 o Ministerio adianta que nas vindeiras convocatorias a súa existencia vai pasar a ser méramente simbólica e testemuñal.

Ligazón nota informativa:

lunes, 15 de mayo de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 15/05/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 16, 18 e 19 de maio.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 15/05/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas o 4 de maio, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderedes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNUlF2bTFINjVoU00/view?usp=sharing

APROBADOS SEGUNDO EXERCICIO LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do Tribunal N.º Un polo que indica a relación de aspirantes que aprobaron o segundo exercicio da oposición pola quenda libre, convocando aos aspierantes para a celebración do terceiro exercicio. (LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, Orde JUS/2890/2015, de 23 de decembro (BOE de 7 de xaneiro de 2016)).

Ligazón Acordo:

Ligazón Anexo aprobados 2º Exercicio:

viernes, 12 de mayo de 2017

BOLSA DE INTERINOS DE CASTELA-LEON

Na páxina web do Ministerio de Xustiza, publicouse a Resolución da Xerencia Territorial de Castela e León, pola que se aproba provisionalmente a baremación dos aspirantes ás Bolsas de traballo de interinos dos Corpos de Médicos Forenses, Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial ao servizo da Administración de Xustiza, das provincias de Ávila, Burgos, Segovia e Soria.

Ligazón Resolución:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428377042?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRESOLUCI%C3%93N_11_mayo_2017.pdf

miércoles, 10 de mayo de 2017

PLAN DE VACACIÓNS ANUAL 2017

No día de onte publícouse na intranet xudicial o programa anual de vacacións do ano 2017, a fin de que, ata o 22 DE MAIO, se poidan efectuar as solicitudes a través da OPAX e asinarse electrónicamente para que sexan validadas polo superior xerárquico.

Ligazón Plan de Vacacións:

lunes, 8 de mayo de 2017

ASÍ TRATA A XUNTA DE GALICIA AOS NOSOS MORTOS

Recentemente realizouse en Vigo, a instancias da CIG, unha visita do Servizo de Prevención de Riscos Laborais ás salas de autopsias de Vigo, sitas no Tanatorio Vigo Memorial e no Hospital Nicolás Peña. Curiosamente temos que centrar a problemática que imos detallar a continuación nas instalacións ubicadas no Tanatorio Vigo Memorial e no Hospital Nicolás Péña. Curiosamente temos que centrar a problemática que imos detallar a continuación nas instalacións ubicadas neste último hospital,dependente do Sergas (as instalacións do Vigo Memorial estarían correctas, pola conta que lles ten, ao tratarse dunha empresa privada que, se recibise unha inspección desfavorable, mesmo da inspección de traballo, podería acarrexar o peche das súas instalacións, pero iso resulta de todo imposible que ocorra nunha instalación pública, porque a propia administración non se vai a prexudicar a si mesma). A problemática e que durante moitos anos as instalacións do Nicolás Peña foron adaptadas, como se soe dicir, daquela maneira, e o que antigamente era unha sala mortuorio (simplemente para preparar os cadáveres para que foran recollidos polas respectivas empresas de pompas fúnebres), acabou por converterse nunha mala sala de autopsias (mellor iso, que facer as autopsias nunha mesa de pedra no cemiterio de Pereiró).

jueves, 4 de mayo de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 04/05/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 5, 8 e 9 de maio.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

AINDA NON SE PAGOU A TAXA DE PRIMEIRA APERTURA DA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA

A Xunta  non debe estar afeita a pagar os impostos e taxas municipais porque, a dia de hoxe, segue sen abonar o importe da taxa pola licenza de primeira apertura da "Fabrica de Tabacos" da Coruña e tampouco presentou aínda a documentación pertinente sobre as modificacións realizadas ao proxecto.

Ligazón:

NON TEMOS PARA MERCAR ROUPA E GASTAMOS OS CARTOS EN PIRULETAS

Unha vez máis a Xunta ven de adxudicar a unha empresa privada un estudio (desta vez sobre a NOX, pero xa o fixera anteriormente sobre a NOF, cun resultado incerto) para analizar a implantación da nova oficina xudicial, como experiencia piloto, na cidade de Ourense. Do mesmo xeito que non se soubo nada do estudio da empresa que se encargou da nova oficina fiscal, moito nos tememos que pase o mesmo con esta nova empresa e que finalmente teñamos que ser as centrais sindicais a que fagamos o traballo para levar a cabo dita implantación.

Ligazón nota informativa:

COBRO DUN PUNTO MÁIS DOS XESTORES EN FUNCIÓN DE SECRETARIA/O DE PAZ

Cando pensabamos que o tema estaba resolto, despois de ter gañado moitas sentenzas e, mesmo ter sido o precursor de ditas reclamacións, a administración autonómica mantense nas súas trece e só paga actualmente os 5,5 puntos a quen realiza as funcións de secretaria de paz e gañou a reclamación nos tribunais xa que, a día de hoxe, ainda non foi quen de implementar na orde de confección de nóminas o pagamento desta pequena diferenza salarial (1 punto). Así pois, nestes intres debe de haber compañeiras/os que están a prestar a súas funcións como xestores con nomeamento de secretaria/o de paz, que só perciben 4,5 puntos no canto dos 5,5 puntos que terían que estar a cobrar a pesares de existir tres sentenzas favorables do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e que a administración perdera 3000€ en custas en ditos recursos.

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - OEP2016

No BOE de hoxe publícase a convocatoria do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.

Ligazón convocatoria: