jueves, 22 de diciembre de 2016

O MINISTERIO INTENTA NINGUNEARNOS AO NOIN CONVIDARNOS A UNHA XUNTANZA CO RESTO DE CENTRAIS SINDICAIS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

 As Seccións de Xustiza dos sindicatos CIG e ELA denunciamos ante a Secretaría de Estado de Xustiza a falta de consideracion  ao non ter sido citados, no día de onte, 21/12/16, á xuntanza que se celebrou no Ministerio de Xustiza entre a Secretaria de Estado de Xustiza e o Director Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, coas organizacións sindicaís estatais. A díta reunión tiñamos o dereito sindical a ser citados e a acudir, toda vez que, á luz das informacións publicadas, se trataron temas de ambito estatal tales como:

  • Recuperación dos TRES DÍAS de asuntos  particulares, que esixen unha modificación da LOPX e lle serían aplicables  a todas as/os funcionarias/os de xustiza do estado.
  • Tamén en relación á OEP da que se falou sobre a posibilidade ou non de acumulación das OEP 2015 (Médicos Forenses), OEP 2016 e  a vindeira OEP 2017, cuestión esencial que afecta a todos os ámbitos territoriais.
  • Negociación das substitucións e plans de formación. Neste tema, só en canto ás substitucións que, sein prexuízo da súa regulamentación autonómica, tamén teñen unha vertiente aplicable a todo o colectivo funcionarial.
  • En relación aos descontos retributivos nas baixas por IT, das que se falou para extender o acordo alcanzado no ámbito ministerial ao resto de CCAA.
  • Tamén se falou da disposición do Ministerio a solucionar o problema derivado da falta de cotizacións á seguridade social con anterioridade a 1990 do persoal interino.  
  • Que decir tamén da cuestión referida ao REXISTRO CIVIL que, ao parecer, foi tratada igualmente na xuntanza e na que, en consoancia coas recentes intervencións parlamentarias do Ministro de Xustiza, parece que se marcou a predisposición do Ministerio a que dita labor se siga realizando por persoal de xustiza, do cal nos congratulamos.
  • Así como dos outros proxectos ministeriais, de igual ámbito xeral e aplicables a todo o estado, tales como: Reforma da LAC, modificación da LACR, dixitalización da xustiza, etc.
Polo tanto, o contdido, importancia, alcance e aplicación xeral, a todos os ámbitos territoriais, das cuestións referidas, sen prexuízo de que estiveran incluidas no Acordo de 18/12/15, require a necesidade de abordar o seu contido e negociación no ámbito da Mesa Sectorial de Xustiza, estando presentes todas as organizacións sindicais integrantes da mesma.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

LISTAXES DEFINITIVAS XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OP2015

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/1933/2016, de 12 de decembro, pola que se publica a relación definitiva de aprobados do proceso seletivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, sistema xeral de promoción interna, convocado pola Orde JUS/2682/2015, de 1 de decembro.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12138.pdf
 

LISTAXES DEFINITIVAS XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OP2015

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/1931/2016, de 7 de decembro, pola que se publica a relación definitiva de aprobados do proceso seletivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, sistema xeral de acceso libre, convocado pola Orde JUS/2293/2015, de 19 de outubro. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12136.pdf

martes, 20 de diciembre de 2016

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 19 DE DECEMBROEste luns día 19 tivo lugar unha Mesa de negociación entre as centrais sindicais e a Dirección Xeral sobre os seguintes puntos do día:

1. CREACIÓN DE NOVOS XULGADOS  E COMISIÓNS DE SERVIZO PARA DOTALOS
            A DX puxo sobre a mesa a posibilidade de crear o Xulgado do Social nº 6 de A Coruña cun só auxilio e crear o outro no servizo de apoio, posibilidade que rexeitamos de plano. Tamén solicitamos a creación de tantas prazas de auxilio nos servizos de apoio daquelas localidades nas que crearon e van crear novos órganos.
            En canto ás comisións de servizo, aceptáronse varias das alegacións feitas por este sindicato (único que as remitiu previamente por escrito á Admón.) en canto a darlle preferencia ao persoal destinado en Galicia  e cubrir con substitucións as prazas dos adxudicatarios.
            Nembargante, a DX non soubo precisar a data de entrada en funcionamento dos mesmos.
2.  CONSOLIDACIÓN DE PRAZAS DE REFORZO
            A vindeira semana terá lugar outra reunión para falar da intención da DX de crear prazas en varios órganos que teñen na actualidade persoal interino de reforzo (ente eles, Decanatos e Imelga), por considerar necesaria a ampliación do cadro de persoal. Para iso, a CIG solicitoulle, unha vez máis, a relación de prazas que se veñen amortizando nos últimos anos.
3. GARDAS DOS MÉDICOS FORENSES
            Neste punto, a CIG volveu a solicitar, por  enésima vez, as gardas de 24 horas para Vigo e A Coruña, por considerar que é o único xeito de solucionar toda a problemática que se está a ocasionar con motivo dos descansos obrigatorios. Sen embargo, a DX segue enrocada na súa negativa con falsos argumentos e teima en andar con parches que só van perpetuar a complicada situación  actual.

4. PRÓRROGA DA ACTUAL BOLSA DE PERSOAL INTERINO
            Ante a vontade da DX de prorrogar a bolsa vixente, a CIG solicitou que se comece xa coa negociación dunha nova orde que recolla as modificacións interesadas por este sindicato e  rexeitou a eliminación da preferencia de titulares sobre interinos nos casos de cambio de situación xurídica recollidos no apartado 1 do artigo 21 da presente bolsa; de feito, a DX comprometeuse a aplicar este criterio en varios casos que se están a producir na actualidade. Unha vez identificadas as prazas que se atopen  nesta situación (rondan a decena), ofertaranse para a súa cobertura mediante  substitución.

5. VARIOS
            A CIG solicitou o apoio da DX na negociación coa Xunta da creación dos novos equipos psicosociais do IMELGA.
Ademais, pediu explicacións sobre a falta de información ás centrais sindicais da marcha das obras da Fábrica de Tabacos de A Coruña e denunciou que se están a facer as ubicacións dos distintos órganos sen escoitar á representación do persoal que maioritariamente vai empregar as instalacións, o que seguro que provoca á hora do traslado desagradables sorpresas. O único que o Director puido aclarar foi que se prevé o fin das obras para febreiro, sen poder precisar a data do traslado.
A petición da CIG, a D.X. compremeteuse a dictarlle  instrucións ás habilitacións provinciais,  para que nos casos de traslado de provincia por substitución,  a regularización da nómina non se liquide ata que conste a alta na provincia de destino.

viernes, 16 de diciembre de 2016

MODIFICACIÓN ÚLTIMA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Con data do 15 de decembro de 2016 publicouse na Intranet unha modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas o pasado 1 de decembro, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 15 de decembro, polo que se eleva á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados (TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, QUENDA LIBRE, Orde JUS/2684/2015, de 1 de decembro.

Ligazón Acordo:

Ligazón listaxes:

miércoles, 14 de diciembre de 2016

OFRECEMENTO DE PRAZAS PARA O CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - QUENDAS DE PROMOCIÓN INTERNA E LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o anuncio da Orde de 21-11-2015 pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Península e Baleares que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas oposicións para o ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quendas de promoción interna e libre, convocadas polas Ordes JUS/2683/2015, de 1 de decembro, e JUS/2684/2015, de 1 de decembro, respectivamente.
 O prazo para presentación de instancias comeza o 22 de decembro de 2016.

Ligazón nova:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data do 14 de decembro de 2016, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNLThaTkhjVTJEOUU/view?usp=sharing

martes, 13 de diciembre de 2016

A CIG DENUNCIA O ESCURANTISMO CO QUE SE ESTÁ A LEVAR A CABO A DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS NA FÁBRICA DE TABACOS

Por medio dun escrito remitido pola súa delegada de prevención, este sindicato denuncia que a Dirección Xeral está a deseñar a ubicación dos órganos xudiciais que se trasladarán á nova sede da Fábrica de Tabacos cun total escurantismo e de costas á representación do persoal que vai ocupar esas dependencias e dos/as delegados/as de  prevención. De feito, cónstanos que se están a enviar planos das distribucións  proxectadas  a algúns “altos cargos”, pero non ás centrais sindicais. E, só dun pequeno vistazo a eses planos, xa se vislumbran múltiples eivas e carencias que non só afectan ao persoal que vai traballar alí senón tamén ás futuras vítimas e prexudicados/as.

            Se a Administración non quere verse con graves problemas á hora do traslado, así como coa oposición ao mesmo desta central sindical, instamos á Dirección Xeral a que convoque de maneira urxente tanto ás centrais sindicais como ao Comité de Prevención e Saúde Laboral e nos de traslado dos proxectos de ubicación dos distintos órganos xudiciais que serán realoxados na nova sede, así como que se organice una visita ás instalacións que non teña só contido político e propagandístico.

Ligazón escrito presentado:

lunes, 5 de diciembre de 2016

MESA SOBRE LEXNET E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

Entre decembro do 2015 e decembro do 2016 rexistraron no CAU 215.089 “interaccións” sobre LexNet, aproximadamente un 90% convertéronse en incidencias.

Dende o Ministerio informan que están traballado para que o resto dos operadores públicos poidan comunicarse con xulgados polo sistema LexNet o 1 de xaneiro de 2017, aínda que ven moi complicado que poida chegar a completarse nesa data. Recoñecen que a Garda Civil non vai estar conectada ese día, igual que a maioría das Policías Locais (Hermes, que é como se vai chamar o programiña, é un nome bastante acertado, pois na mitoloxía grega é o deus, entre outras cousas, dos mintirosos). Tampouco os notarios e os rexistradores estarán conectados nesa data. Coas distintas administracións teñen a dúbida de como artellar as caixas de correo. Dende a CIG pedimos que fose ÚNICA para cada administración e despois cada quen xa o derivaría ao departamento correspondente, consonte á Lei de Procedemento Administrativo Común. Se isto non se fai así, imaxinádevos o caos que pode ser notificar! Abriríase en Lexnet un despregable por cada administración, despois habería que ir á consellaría correspondente, á delegación, e chegar o ente en cuestión, ..., tolearíamos!

Pedíronlle aos avogados que demorasen ata abril o traspaso da súa plataforma a Lexnet.

Para as comunicacións coas persoas xurídicas vaise empregar a plataforma de Facenda (Só no territorio Ministerio). O mesmo que para os poderes apud-acta. Esta aplicación si que vai estar operativa o día 1 de xaneiro (porque, entre outras cousas, é da AEAT) e que con toda probabilidade as CCAA transferidas opten pola mesma plataforma. Facenda vai a formar a todos os Letrados e funcionarios non transferidos; a formación do resto de funcionarios terá que correr a cargo de cada CCAA.

A conexión da fiscalía, Fortuny-LexNet, vaise producir ó 12/12/16 (xusto despois da ponte da constitución-inmaculada).

Nas consultas á base de datos da Tesourería Xeral da Seguridade, en relación aos datos persoais do funcionario que facia a consulta e que aparecían impresos na mesma, manifestan desde o Ministerio que xa está solucionado, pero que É REQUISITO indispensable que o acceso se faga dende o Punto Neutro Xudicial. De facelo dende a web da TXSS seguirán aparecendo eses datos persoais.

Solicitouse unha vez máis que se dite unha instrución coas normas de uso do Lexnet dende a Secretaría Xeral  para evitar que cada secretario de goberno faga o que se lle entoxe. Tamén que dotasen de Lexnet aos xulgados de paz.
 
En canto ao troco de Minerva, o teñen aparcado, porque son prioritarias as comunicacións electrónicas, pero aínda así se lles poden facer chegar as incidencias que se atopen en ditos modelos. Dende a CIG trasladámoslle a petición da actualización dos diferentes modelos que non concordan coas leis procesuais, así como diferentes documentos de Vixilancia Penitenciaria que non están correctos.

Tamén informan que na CETEAJE todas as CCAA e o Ministerio manifestaron a necesidade de que as sucesivas reformas lexislativas non podían entrar en vigor antes de que os modelos do sistema de xestión procesual sexan actualizados (a ver si é verdade).

miércoles, 30 de noviembre de 2016

A AUDIENCIA NACIONAL RECOÑECE O DEREITO SOBRE COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL INTERINO ANTERIOR A 1990

A Audiencia Nacional, con estas duas sentenzas dictadas pola mesma Sección Terceira da Sala do Contencioso-Administrativo en datas 30/09/2015 e 19/11/2015, acaba de zanxar a discriminación existente con respecto ao persoal interino de xustiza que realizou funcións con anterioriade ao ano 1990, en contraposición co persoal da Administración Xeral do Estado polo que si se cotizaba neses anos. A paritires do ano 1990 esta falta de cotización deixou de existir, pois o Real Decreto 960/1990, de 13 de xullo correxiu esta discriminación. 
Esta falta de cotización non vai a afectar a aqueles funcionarios titulares que pertencen actualmente ao réxime de clases pasivas e aos que no seu día lle foron recoñecidos eses servizos a efectos de trienios e das prestacións de xubilación por idade, incapacidade e de morte e supervivencia. 
O peor de todo e que agora todos pretendemos apuntarnos o tanto e andamos a vender o peixe coma tolos, cando, o que hai que facer é prantexar reclamacións, seguilas polo seu curso legal e gañalas, e non aproveitarse tanto do traballo alleo.

Ligazón sentenzas AN:

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 30/11/2016 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 1 , 2 e 5 de decembro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 29 de noviembre de 2016

PUBLICACIÓN NO BOE DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS DE MÉDICOS FORENSES

No BOE deste luns pasado, 28 de novembro, publicouse a Resolución do 28 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 18 de abril de 2016.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-A-2016-11231.pdf

lunes, 28 de noviembre de 2016

MODIFICACIÓN DA SUBSTITUCIÓN CONCEDIDA NO XULGADO DE 1ª INSTANCIA 13 DE VIGO

No día de hoxe saiu publicada na intranet a resolución pola que se modifica a adxudicacion da praza de Xestión feita o pasado 23/11/2016 e que se atopaba baleira no Xulgado de 1ª Instancia nº 13 de Vigo, por renuncia da adxudicataria.

Ligazón modificación prazas adxudicadas:

sábado, 26 de noviembre de 2016

COMUNIDADE VIRTUAL DE APREDIZAXE. REALMENTE É VIRTUAL

Recentemente a Dirección Xeral de Xustiza insertou na intranet xudicial unha nova en relación a un enlace máis claro da "Comunidade Virtual de Apredizaxe"  (ata o momento ninguen debía de atopar o enlace no maremagnun de información da intranet ou nunca entenderon para que servia o mesmo).
A cuestión e que esa comunidade virtual de aprendizaxe leva bastante tempo funcionando sen que a maioría dos mortais funcionarios souberan da sua existencia e, cando menos, da súa utilidade. Xa hai varios compañeiros que tomaron posesión e dos titores non se sabe nada, dos plans de formación para o posto non se sabe nada (debe ser que a resolución do concurso pillou por sorpresa a administración autonómica) e é loxico pensar en que ninguén sabe nada, pois no foro da tal chamada "Comunidade Virtual de Apredizaxe" hai cero patatero de preguntas, respostas e discusións. Para mostra un botón...ben, mellor unha imaxe:

 
Ligazón Formacion:
http://intranet.xustiza.gal/web/d.x.xustiza/formacion-na-intranet-de-xustiza

miércoles, 23 de noviembre de 2016

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data do 23 de novembro de 2016, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.


Ligazón de adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNazJrUjF5dnZzNjQ/view?usp=sharing

LETRADOS ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA - PRESENTACION DOCUMENTACIÓN FASE DE CONCURSO NA PROMOCIÓN INTERNA - OP

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo do Tribunal N.º Un polo que se expón a relación de aspirantes que teñen superado a fase de oposición da promoción interna e se abre el plazo para presentación dos méritos a valorar na fase de concurso. 
Os 10 días naturais para presentar a documentación pertinente contaranse desde o día 24 de novembro ata o 3 de dicembro, ambos incluídos. 
A documentación remitiase ao Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza - Rúa da Bolsa, n.º 8 -28012 Madrid.

Ligazón Acordo:

Ligazón listaxes aprobados:

OFRECEMENTO DE PRAZAS PARA XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO - OP2015

O Ministerio de Xustiza ven de publicar as Ordes de 21-11-2016 polas que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Península e Baleares que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas probas seletivas para ingreso nos Corpos de Xestió, Tramitacion e Auxilio.

Ligazóns Xestión (22 de decembro de 2016):
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/gestion-plazas-oposicion-2015

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428124529?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DANEXO_I_GE_PI_LIBRE_2015.pdf

Ligazóns Tramitación (22 de decembro de 2016):
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/tramitacion-plazas-oposicion

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428124751?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DANEXO_I_TRAMITACION_PI_LIBRE_2015.pdf 

Ligazóns Auxilio (28 de decembro de 2016):
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/auxilio-judicial-plazas   

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428124781?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DANEXO_I_AU_LIBRE_2015.pdf 

INSTRUCCIONS DO MINISTERIO PARA AS ADXUDICACIÓNS DE PRAZAS DE OPOSICIÓN

O Ministerio de Xustiza trasladounos unha nota infomativa sobre os distintos prazos e, o sistema de ofrecemento das prazas vacantes para ser cubertas cos opositores aprobados das quendas de promoción interna e libre dos distintos procesos selectivos para acceso aos corpos xerais da Administración de Xustiza.

Ligazón nota informativa Ministerio:

RECLAMACIÓN DO IRPF POR MATERNIDADE

Dende catro anos para atras, e dicir, dende 2012, aquelas nais que sufriran a retención do IRPF na súa prestación por maternidade poderán reclamar a AEAT a súa devolución. Actualmente xa hai unha sentenza da Sección 5ª da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Madrid (TSJM), concretamente a 810/2016, recurso 967/2014, de data 6 de xullo de 2016 na que se recolleu que a prestación por maternidad está exenta de tributar por IRPF. Ainda que esta sentenza non crea xurisprudencia se pode abrir o camiño a outras reclamacións que, necesariamente deben empezar na vía administrativa ante a Axencia Tributaria, culminar no Tribunal Rexional Económico-Administrativo e, finalmente, con toda seguridade, ter que formular a correspondente demanda ante a sala do contencioso-administrativo da Comunidade Autónoma respectiva. Como o prazo de reclamación e de catro anos para atrás, canto antes se fomule a reclamación máis diñeiro tería que devolver a AEAT, no caso de que sexa estimada a reclamación.

Ligazón sentenza:

martes, 22 de noviembre de 2016

PRÓXIMA RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES

Segundo informou o Ministerio de Xustiza está previsto que o vindeiro luns, 28 de novembro, se publique no BOE a resolución do concurso de traslados xenérico de Médicos Forenses convocado en maio deste ano.

lunes, 21 de noviembre de 2016

AMPLIACIÓN LISTAXE DE APROBADOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL - QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do 18 de novembro, do Tribunal Cualificador das probas seletivas para o acceso ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre, polo que se amplía a proposta definitiva de aprobados ao terse producido 36 vacantes na quenda de promoción interna.

Ligazón Acordo:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428122710?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_18_de_noviembre.pdf 

AMPLIACIÓN LISTAXE DE APROBADOS EN ANDALUCIÍA - XESTIÓN PROCESUAL - QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do 17 de novembro, do Tribunal Cualificador das probas seletivas para o acceso ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, quenda libre, polo que se amplía a proposta definitiva de aprobados no ámbito territorial de Andalucía ao terse producido unha vacante na quenda de promoción interna.

Ligazón:

LISTAXES DEFINITIVAS BOLSAS DE INTERINOS DE MURCIA

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publícase a Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas das bolsas de traballo dos funcionarios interinos dos corpos de Xestión, Tramitación, Auxilio, Médicos Forenses e Axudantes de Laboratorio ao servizo da Administración de Xustiza na Comuniade Autónoma de Murcia.

Ligazón Resolución:

jueves, 17 de noviembre de 2016

PUBLICACIÓN LISTAXES DE APROBADOS E APERTURA DO PRAZO DA PROBA OPTATIVA DE IDIOMA OU DEREITO CIVIL - AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE

Publicáronse hoxe na páxina web do Ministerio de Xustiza as listaxes de aprobados dos diferentes exercicios das probas selectivas para acceso ao corpo de Auxilio Xudicial pola quenda libre así como a apertura do prazo para a presentación da documentación xustificativa da proba optativa de idioma ou dereirto civil.

Ligazón acordo:

Ligazón aprobados primeiro exercicio:

Ligazón aprobados segundo exercicio:

Ligazón aprobados oposición:

O "ENCHUFISMO" SEGUE A FUNCIONAR NESTA ESPAÑA DE PANDEIRETA

O Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya (TSJC) ven de condenar a súa propia Secretaría de Goberno por “enchufar” a unha secretaria xudicial substituta, amiga do anterior secretario coordinador provincial de Barcelona, nun destino no que se saltaron todas as normas que se aplican neste tipo de nomeamentos.
Isto mesmo podería pasar en Galiza (non dicimos que estea a suceder) posto que as listaxes de nomeamento de secretarios substitutos escapan a todo control posible, a pesares da insistencia das centrais sindicais de participar nas mesmas como supervisoras dos nomeamentos realizados, do mesmo xeito que se fai no tres corpos xerais.
Ligazón nova "CONFILEGAL"

martes, 15 de noviembre de 2016

CREACIÓN DE TRES ÓRGANOS NOVOS EN GALIZA PARA 2017

A Comisión Mixta de Xustiza,  acordou, por unanimidade, a creación de tres novos xulgados e dúas prazas de maxistrado en Galicia. Esta é a proposta que se elevará ao Ministerio de Xustiza, despois de que, segundo explicou o conselleiro Alfonso Rueda, desde o Ministerio se dese a Galicia "a oportunidade" de crear novos órganos xudiciais. Concretamente, as unidades xudiciais que se porán en marcha, serán un xulgado de primeira instancia en Ourense, outro do Social na Coruña e un xulgado de Familia en Vigo. A iso sumarase unha praza de maxistrada/o na Sala do Civil e Penal do TSXG, así como outra na sección Penal da Audiencia Provincial da Coruña.

Ligazón nova Galicia Press:

PROPOSTA DEFINITIVA DE APROBADOS PARA O NOMEAMENTO DE XESTORES POLA QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza acaba de publicarse o Acordo do Tribunal de 14 de novembro, polo que se eleva á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da quenda libre das oposicións convocadadas pola Orde JUS/2293/2015, de 19 de outubro. 

Ligazón acordo:

Ligazón listaxes aprobados definitivos: 

INCIDENCIA NA OPAX NA PETICIÓN DE DIAS

Debido a unha incidencia informática na petición de dias por acumulación horaria, aquelas compañeiras/os que tiveran pedido o día 31 de outbro, deberían de revisar o seu compúto horario así como se o dia solicitado figura como concedido na aplicación da OPAX posto que é moi probable que non o estea e, polo tanto, o cómputo horario estea incorrecto. Para solucionar a cuestión e, so no caso de que estea mal o cómputo horario, debe comunicarse á delegación correspondente o número da instancia de solicitude do día que figura na OPAX a fin de que dende a delegación a poidan validar e computar correctamente como día de permiso.

lunes, 14 de noviembre de 2016

ALTA DOS FUNCIONARIOS NAS DISTINTAS APLICACIÓNS INFORMÁTICAS TRAS O CONCURSO DE TRASLADOS

Lémbrase que para que o persoal  funcionario que se incorpora  a un novo destino por causa do concurso de traslados poida ser dado de alta nas distintas aplicacións  é necesario que o/a responsable funcional do órgano (letrado/a da Administración de xustiza, fiscal xefe ou coordinador/a da oficina fiscal e subdirector/a do Imelga)  tramite a conseguinte autorización ante o CAU. Para isto deberá utilizarse o formulario que se atopa na intranet: Espazo TIC /Atención ao usuario/Xestion da conta de usuario ou na ligazón que vos poñemos abaixo
Tanto os usuarios que se incorporan procedentes doutros destinos coma os que se trasladan dentro da propia Comunidade Autónoma de Galicia terán acceso dende o primeiro momento ao seu PC e á intranet. En todos os casos, o/a responsable funcional deberá tramitar o formulario antes mencionado para autorizar o acceso ás distintas aplicacións que considere oportuno.

Ligazón modelo Xestión da Conta de Usuario:

PLAN DE FORMACIÓN TRAS O CONCURSO DE TRASLADOS

Como consecuencia da resolución do concurso de traslados de 2016 do persoal dos corpos de xestión, tramitación e auxilio producirase un importante movemento de persoal nos distintos órganos da Administración de xustiza en Galicia, e non só de persoas procedentes doutras comunidades autónomas, senón tamén por mor de cambios de destino dentro da Administración de xustiza de Galicia.
Co fin de que este persoal reciba a formación máis axeitada para o posto de traballo no que se vai incorporar, e logo de analizar a información relativa aos postos de orixe e destino, está prevista unha formación diferenciada segundo:
1.       O destino obtido no concurso de traslados: cada persoa recibirá, como mínimo, a formación nos aspectos específicos asociados ao seu novo posto de traballo.
2.       A orixe dos funcionarios que se trasladan: a formación que se dispense ás persoas procedentes doutras comunidades autónomas conterá, ademais dos aspectos específicos do seu posto, os organizativos e relativos ás aplicacións de apoio existentes na Administración de xustiza en Galicia.
A todos os funcionarios que se trasladen, segundo se incorporen aos seus postos asignaráselles un titor que os asesorará e guiará na consulta dos materiais formativos dispoñibles na intranet de Xustiza e, ademais, resolverá as súas dúbidas nas sesións de titorías que se levarán a cabo semanalmente. 
Programaranse sesións formativas a través de videoconferencia para os usuarios con maiores necesidades formativas para o desempeño do novo posto.  O calendario destas actividades e os aspectos relacionados coa inscrición nas mesmas serán comunicados previamente a través da intranet de Xustiza. 

jueves, 10 de noviembre de 2016

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 09/11/2016 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 10, 11 e 14 de novembro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón solicitude Anexo II bis:

lunes, 7 de noviembre de 2016

PUBLICACIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO

No BOE e DOG de hoxe saiu publicada a Resolución defintiva pola que se resolve o concurso de traslados entre os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/07/pdfs/BOE-A-2016-10255.pdfhttp://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161107/AnuncioG0244-271016-0001_gl.pdf 
Ligazón instrucións cesamentos e tomas de posesión:

viernes, 4 de noviembre de 2016

OS SERVIZOS PRESTADOS NA SECCIÓN FEMININA COMPUTAN A EFECTOS DE XUBILACIÓN

Nunha das última novas publicadas en NOTICIAS JURÍDICAS se expoñia como a sentenza número 1950/2016, de 11 de outubro, da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Euskadi, recoñecía o  dereito dunha muller a computar o seu paso obrigatorio pola "Sección Feminina" para acceder a súa xubilación aos 61 anos, equiparando así a estadía nese servizo social coa "mili" e a "prestación social substitutoria". A sección feminina, o Servizo Social obligatorio da muller española, mantívose vixente ata agosto de 1978. 

Ligazón sentenza:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNT3ZLMkd0VFRIUFE/view?usp=sharing