lunes, 29 de septiembre de 2008

CURSO SOBRE REXISTRO CIVIL, modalidade teleformación


ADMITIDOS CURSO REXISTRO CIVIL

De conformidade co establecido na Resolución da Escola Galega da Adminsitración Pública do 23 de xuño (Diario Oficial de Galicia nº 126, do 1 de xullo), pola que se convoca o curso de rexistro civil para persoal ao servizo da administración de xustiza, este terá comezo o vindeiro día 1 de outubro, na modalidade de Teleformación,Podedes consultar a listaxe de admitidos ao cursolistado de admitidos no curso

viernes, 26 de septiembre de 2008

CREACION DE SERVICIOS DE ATENCION O CIDADAN E VICTIMA

A Xunta constitúe os servizos comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima de Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo

Estes servizos iniciarán a súa actividade o vindeiro 31 de outubro de 2008

Asumirán a atención personalizada ao cidadán, a información xeral, o tratamento de suxestións ou queixas e a asistencia ás vítimas dos delitos e das faltas

Santiago, 26 de setembro de 2008.- A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da súa Dirección Xeral de Xustiza, publicou esta mañá no Diario Oficial de Galicia (DOG) o acordo polo que se constitúen os servizos comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima, dependentes dos decanatos dos xulgados de Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo. Estas oficinas serán atendidas por persoal ao servizo da Administración de xustiza e iniciarán a súa actividade o vindeiro 31 de outubro de 2008.

O servizo, que actuará en coordinación coa Unidade de Atención á Cidadanía do Consello Xeral do Poder Xudicial e con dependencia funcional do xuíz decano e do secretario do decanato, asumirá a atención personalizada ao cidadán, a información xeral, tanto personal como telefónica, o tratamento de suxestións ou queixas, así como a asistencia ás vítimas dos delitos e das faltas.

Atención personalizada
A atención personalizada ao cidadán supón a recepción e a acollida dos cidadáns que acudan á sede xudicial para facilitarlles a orientación e a axuda que precisen, tanto se o fan por instancia do órgano ou servizo xudicial como se é por iniciativa propia. Ao tratarse dunha atención personalizada esta atoparase adaptada ás características sociais, culturais e psicolóxicas de cada un dos cidadáns que acudan aos xulgados solicitando atención ou información.

A atención personalizada implica a actividade de información xeral e esixe a colaboración do servizo para cubrir os formularios e as solicitudes que os interesados poidan realizar directamente sen necesidade de representación. Ademais, o servizo tamén asesorará e asistirá aos cidadáns respecto dos trámites e documentos precisos para reclamar as indemnizacións que lles correspondan percibir pola intervención en procesos xudiciais como testemuñas ou peritos.

Información xeral
A información xeral comprende a identificación, localización e competencia de calquera órgano ou servizo da Administración de xustiza, e especialmente os situados na mesma sede, así como corresponder ás demandas concretas de información sobre competencias dos órganos, procedementos, trámites, requisitos e documentación para as actuacións que o cidadán se propoña realizar.

O servizo informará aos cidadáns sobre a existencia dos servizos de orientación xurídica dependentes dos colexios de avogados e dirixiraos cara a eles respecto das consultas referidas ao seu ámbito de actuación.

Tratamento de suxestións e queixas
O tratamento de suxestións e queixas, pola súa banda, comprende a recepción das iniciativas formuladas polos cidadáns para mellorar a atención aos usuarios ou a calidade do servizo prestado, así como das queixas por dilacións, atención incorrecta ou calquera outra cuestión relativa ao funcionamento dos órganos ou oficinas xudiciais.

No tratamento de presentación da queixa ou denuncia, o servizo advertirá ao cidadán de que estas non terán en ningún caso a cualificación de recurso administrativo, de que a súa interposición non paralizará os prazos establecidos da normativa vixente e de que tampouco condicionarán o exercicio das accións, recursos ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poida exercer o interesado.

Asistencia ás vítimas
No que se refire á asistencia ás vítimas o servizo ofrecerá información das posibilidades de obter a través do proceso penal a restitución, a reparación do dano e a indemnización dos prexuízos materiais e morais, así como dos dereitos en relación co proceso penal. Tamén comprenderá a información sobre as axudas e medidas de asistencia ás vítimas establecidas polos poderes públicos. O servizo orientará ás vítimas de delitos en relación cos servizos sociais e recursos públicos dispoñibles para a súa atención.

Cada servizo integrarase na oficina do decanato para procurar atender na mesma dependencia as demandas de información relativas á repartición concreta de asuntos entre os órganos xudiciais da sede e as referidas ás normas de repartición, así como as relativas ás horas e salas de realización das vistas, xuízos e actos xudiciais públicos que poidan ser de interese.

Resolucion do DOG

MESA SOBRE OFERTA DE EMPREGO ANO 2008

A  Administración asumíu que os últimos procesos selectivos foron moi longos, pero achacárono á fase de concurso, dado que as diferentes Administracións retrasáronse moito en enviar as certificacións de servizos prestados, e por iso, eliminan ese requisito facendo que sexa o propio opositor o que faga unha declaración sobre os servizos prestados.


 


Por outra banda, asume o compromiso de que o tribunal calificador único, na primeira reunión, fixe un calendario aproximado de realización de exercicios, pero non vai constar nas bases; ao noso comentario de se van respetar os prazos do mesmo xeito que os establecidos nas anteriores convocatorias, non houbo resposta.


 


Comprometeronse a unha maior coordinación coas Comunidades Autónomas para que non haxa os desfases deste proceso pasado.


 


Parecelles digna de estudo a proposta feita por un sindicato de, no futura facer as convocatorias escalonadamente, primeiro secretarios, logo xestores, despois tramitación e por último auxilio, co fin de evitar que queden prazas desertas porque os opositores aproban máis dun proceso.


 


En canto a poder presentarse tanto á quenda libre como á promoción interna, que non porque non.


 


En canto aos temarios, a pesar de recoñecer que son “manifiestamente mejorables”, non os van modificar para esta convocatoria, pensarano para a próxima. O que si farán será fixar o temario a data da publicación da convocatoria, de feito que non afecten posteriores modificacións lexislativas. Non se aceptou tampouco a nosa proposta de limitar os temas para cada exercicio.


 


Acerca do segundo exercicio de xestión, promoción interna, non hai cambios: nin se vai eliminar, nin se vai cambiar o tema da lectura, porque, tras consultar á Comisión de Selección, considérase unha garantía (¿) para os opositores.


 


Curso práctico: como o regulamento pon que ten que ser selectivo, así será mentres non se cambie; o que si se reduce é a duración, pero por unha mera cuestión económica, non por facernos un favor.


Aínda que consideran razonable a petición de que cada un poida facer o curso no seu ámbito de destino, na práctica non pode ser. O que si farán será buscar os coordinadores o máis próximos posibles aos opositores (outra vez por unha cuestión meramente económica, para aforrar dietas).


O tema do cumplimento do RD sobre dietas vanno incluir na convocatoria.


 


Exames:


-         non se vai a ofrecer copias dos seus exames aos opositores porque teñen un millón de follas de exame xa compradas e non teñen autocopiativa.


-         non van facilitar copia do exame a aqueles que a pidan porque senón, ao parecer, imos ir todos en tromba a pedila.


Baremos:


-         aceptouse a nosa solicitude de puntuar na promoción interna ter aprobado exames das súas convocatorias anteriores, tanto na quenda libre como na interna.


-         Puntuarase a substitución no corpo de acceso.


-         Os dous anos contarán dende a data de toma de posesión, non dende a da resolución do nomeamento, como pediamos.


-         Non se accedeu a fixar que todos os exercicios terán lugar á mesma hora, alegando falta de medios nos exercicios de informática.


-         Non se aceptou outorgar unha puntuación distinta aos xuices substitutos (actualmente teñen a misma consideración que quen preste servizos noutra Administración ou quen sexe persoal laboral) en base a que queren favorecer a carreira dentro da Administración de Xustiza


 


A excusa para non facer cambios foi que están constrinxidos pola LOPX e polo Regulamento de Ingreso; todas as centrais sindicais solicitaron un compromiso no sentido de ter pronto mesas para abordar as modificacións necesarias deses textos legais, pero a resposta da Administración  foi bastante morna e, realmente, non se comprometeu a nada. Así que os veremos na próxima co mesmo panorama.


 
NOTA INFORMATIVA REFERENTE A REUNION
ESCRITO PRESENTADO POLA CIG na mesa de negociación

jueves, 25 de septiembre de 2008

CORRECCION DE ERROS NO CONCURSO DE TRASLADOS

O dia 24 de setembro a Xunta comunícanos via Correo electrrónico a seguinte mensaxe en relación co concurso de traslados "Detectado un erro na adxudicación provisional do concurso de traslados intentaremos publicar no BOE e DOG a seguinte corrección:
Eliminar a resulta ofertada- núm. 4228 -do corpo de tramitación correspondente á Sección 1ª da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Motivo:
A Sección 1º ten no seu cadro de persoal un tramitador de maís do aprobado polo Ministerio de Justicia, "sobredotado", e autorizamos unha comisión de servizos para a Sección 2ª que ten unha praza vacante, ofertada no concurso de traslados.
Cando nos confirmen do Ministerio se é posible a corrección e data prevista de publicación no BOE, remitimos un ovo correo para a vosa información".
O dia de hoxe 25 e despois de conversas, e diversas aclaracións formuladas pola CIG coa Conselleria, esta nos comunica: En relación coa corrección dun erro na adxudicación provisional do concurso de traslados no senso de eliminar a resulta 04228 do corpo de tramitación p.a. na Audiencia Provincial - Sección 1ª de Pontevedra, a Xunta esta considerando NON FACER A CORRECCIÓN DE ERROS e deixar a adxudicación provisional como está.

Motivo:
A Sección 1ª estaba "sobredotada" no corpo de tramitación p.a., tiña seis en vez de cinco funcionarios, pero xubilouse con data 03/03/2008 unha tramitadora, con ANTERIORIDADE a convocatoria do concurso, 15/03/2008, quedando por tanto a plantilla do corpo de tramitación axustada á aprobada, e ese foi o motivo polo que non se ofertou a vacante e polo que está ven que se produza a resulta.

Esperemos que esta noticia se confirme pois supera unha praza mais a cubrir no concurso.

APLIADO O SERVIZO DE GARDA DOS XULGADOS DE VIGO

Despois de moitas loitas do noso Sindicato xuntamento cos demais integrantes da Mesa Sectorial de Xustiza consíguese que a Xunta amplie a dotación da garda de Vigo en dous funcionarios. Polo que proximamente publicarase no DOG a dita ampliación.

martes, 23 de septiembre de 2008

CREACIÓN DE SERVIZOS DE ATENCIÓN AO CIDADÁN E VÍTIMA

A Xunta Informanos que o día 26 de setembro é a data prevista de publicación no DOG da resolución de creación dos Servizos Comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia a Vítima, nas localidades de Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo. Nesa resolución tamén acordase a data de entrada en funcionamento para o día 31 de outubro.

Esta prevista que a provisión de postos destes Servizos, se faga mediante comisións de servizos.

CURSOS DE GALEGO XURIDICO

Listaxes provisionais dos cursos medios e superiores de linguaxe xurídica galega dentro da Comunidade Autónoma de Galiciamedio A Coruña


  • As solicitudes as que lle falta a documentación sinalada nas listaxes provisionais dos cursos medios e superiores de linguaxe xurídica galega para persoal de xustiza (dentro da Comunidade Autónoma) deben ser subsanadas no prazo de 10 días a partir do 18/09/2008.

OPOSICIONS OFERTA DO 2008

OPOSICIÓNS 2008.-O, 16 de setembro, celebrouse Mesa Sectorial en Madrid a fin de analizar as novas bases que rexeran as vindeiras oposicións aos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio; xuntanza que proseguirá o vindeiro 25 de setembro a fin de rematar a negociación correspondente. Segundo o Ministerio, ata o mes de novembro, como mínimo, non saira a convocatoria debido ao informe preceptivo do MAP.


Por parte da CIG fixéronse propostas a fin de que se procedese a reducción dos temarios (sobre todo nos procesos de promoción interna) ademáis dunha máis ampla regulamentación das bases en aspectos tales como os que de seguido vos indicamos:- Participación ao mesmo tempo por promoción interna e turno libre.


- Valoración das diversas titulacións de informática


- Revaloración das titulacións que teñan que ver co dereito fronte ao resto de licenciaturas e diplomaturas, tales como relacións laborais, criminoloxia, etc.


- Revaloración da titulación de dereito fronte ao resto de licenciaturas.


- Maior peso específico da fase de concurso.


- Evitar o feito de realizar varios chamamentos para a realización do mesmo exercicio.


- Reducción global do proceso selectivo a fin de que non se alongue no tempo innecesariamente.


- Reducción dos cursos prácticos e concrección do pagamento das dietas e gastos xerados por dito motivo.


- Deslindar no temario que temas son para o test, teórico e práctico.


- Establecer claramente o proceso a levar a cabo cando se anula unha pregunta e prever a existencia de preguntas reserva.


- Prever as notas de corte con un número mínimo de persoas por praza para as seguintes fases do proceso selectivo sen prexuizo da fixación por parte do tribunal do corte.


- Unificar os criterios de antiguidade fixando con claridade a data de inició do cómputo.

CONCURSO DE TRASLADOS

CONCURSO DE TRASLADOS.-


O Ministerio de Xustiza informanos de que se prevese a publicacion da listaxe definitiva do concurso de traslado para finais de outubro, polo que os ceses e tomas de posesión respectivos faranse de xeito escalonado ao longo do mes de novembro.