martes, 22 de mayo de 2007

MESA SECTORIAL MINISTERIO DE XUSTIZA - Día 21-5-2007

Os temas tratados na mesa sectorial do Ministerio de Xustiza celebrada na tarde do 21/5/2007 resúmense nos seguintes puntos:


 1. Xulgados de Violencia de Xenero.- Este punto da orde do día afectaba aos Secretarios Xudiciais de todo o estado e aos funcionarios da Admón. de Xustiza do ámbito non transferido (Non afectaría aos funcionarios de Galicia). A proposta do Ministerio pasaba polo pagamento dun complemento de productividade diferenciado para cada un dos corpos e segundo a carga de traballo dos distintos órganos con competencia en materia de violencia de xénero. A proposta foi rexeitada de forma unánime por todos os sindicatos e a CIG propuxo que se fixara un complemento específico determinado para ese tipo de órganos, diferenciado en base as cargas de traballo pero lineal para todos os corpos (Secretarios, M.Forenses, Xestores, Tramitadores e Auxilio) desvinculandoo como complemento de productividade, polo que desta forma non quedaría suxeito á prestación efectiva do servizo que prantexaba o Ministerio, sendo deste xeito posible a súa consolidación nas futuras RPT'S. Así mesmo solicitouse que se aplicaran compensacións horarias para o caso de exceso de horas traballadas na xornada laboral. Finalmente o Ministerio quedou de remitir nova proposta intentando achegar posturas para tentar chegar a un acordo final sobre este punto, pospoñendose a negociación á vindeira xuntanza.

 2. Decreto de postos tipo de Secretarios Xudiciais.- O Ministerio prantexou un proxecto de Real Decreto polo que se establecen os postos tipo do corpo de Secretarios Xudiciais para aplicar nas novas RPT'S, fixando a asignación inicial do complemento específico. Neste punto da orde do día tampouco se acadou consenso para sacar adiante a proposta ministerial, pois todas as centrais sindicais opuxémonos ao mantemento dos grupos poboacionais e as grandes diferencias existentes no complemento específico entre os diferentes postos prantexados. Ademais diso, a CIG propuxo a equiparación de todos ao grupo I de poboación (Madrid e Barcelona), fixar unha contía diaria para o pagamento das substitucións (con independencia do tempo e motivo das mesmas) e a entrada en vigor deste Real Decreto para todos ao mesmo tempo, pois o Ministerio pretendía facelo efectivo de forma inmediata tan só aos Secretarios de Goberno e Secretarios Coordinadores, pospoñendo o pagamento ao resto a entrada en vigor das RPT'S. O Ministerio quedou de prantexar nova proposta para tentan achegar posturas.

 3. Proxecto de prestacións complementarias da MUGEJU.- O Ministerio informou que se fixeron as xestións oportunas ante a MUGEJU, tras a petición sindical unánime realizada na anterior xuntanza, de retirar o proxecto de reducción e novas prestacións da MUGEJU, co que a partir de agora mantéñense as que estaban en vigor ata o de agora.

 4. Varios.- Neste apartado a CIG formulou ao Director Xeral as seguintes preguntas:

   - Informatización dos Rexistros Civis de toda Galicia: O Ministerio informou que efectivamente a Subdireción de Informática estaba bastante retrasada na implantación da aplicación informática para os Rexistros Civil de Galicia pero que tentaría axilizarse ao máximo posible a mesma, indicando incluso a posible data para o inicio daquela nunha próxima xuntanza.

   - Control horario dos Secretarios Xudiciais por parte das CC.AA.: O Ministerio informou que este tema tratarase nunha próxima conferencia sectorial ao existir peticións neses senso por parte dalgunhas CC.AA.

   - Solicitouse a convocatoria urxente dunha mesa monográfica para a negociación dunhas novas bases para as oposicións aos distintos corpos da Admón. de Xustiza, así como para tratar a situación de “desfeita” do actual proceso selecitvo en aras de solucionalo neste intre a fin de evitar a xudicialización e futuras sentenzas desfavorables para a administración.

   - Solicitouse finalmente a reforma urxente da LOPX para posibilitar a percepción dos trienios por parte dos interinos da Admón. de Xustiza, ante o informe desfavorable da Avogacía do Estado que indica a imposibilidade do pagamento deste concepto retributivo sen que se leve a cabo a citada reforma. O Ministerio comprometeuse na mesa, e así consta, a instar a reforma con efectos desde o 13/5/2007.

jueves, 17 de mayo de 2007

ACCION SOCIAL 2007


A semana pasada reuniuse a mesa de acción social.

A Administración informou que o orzamento para este ano será de 211.674,68 € o que supón un incremento do 2% con respecto do ano pasado, o que segue sen superar o 0,5% da masa salarial.
A CIG volveu manifestar un ano máis o seu total desacordo con ese orzamento, e pediu que constara en acta o incumprimento por parte da Consellería das súas propias propostas, toda vez que o anterior Director Xeral, Sr. Iglesias, comprometérase na mesa de Acción Social do ano anterior a achegar a cantidade ao 1% da masa salarial , o que suporía duplicar o actual orzamento.
En relación cos programas para este ano, a única variación é o desdobramento do anterior Programa III, en dous, un para Axuda a minusvalideces, e outro para “Outras axudas por celiaquía, intolerancia á lactosa e cron”.
As solicitudes poderanse presentar dende o día 1 de xuño ata o 31 de Xullo, e faranse obrigatoriamente polo portal do empregado público e ó mesmo tempo dirixirán esa instancia (co número dado no portal) ao Servizo de Recursos Humanos da Administración de Xustiza cos documentos que se esixen en cada unha das axudas..
Os solicitantes destinados nos Xulgados de Paz e os interinos que non se atopen traballando deberan presentar instancia orixinal (copia do DOG)

lunes, 14 de mayo de 2007

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DE GALIZA, DIA 15 DE MAIO

O día 15 de maio hai mesa Sectorial de Xustiza en Galiza, os temas que se van a tratar son os seguintes:- Aprobación, se é o caso, da Acta correspondente o día 01-03-2007

- Substitucións e atribucións

- Decreto sobre arquivos xudiciais territoriais e xunta de expurgo de Galicia

- Reordenación de efectivos

- Plantilla Xulgado Violencia sobre a Muller A Coruña

- Incremento 1% masa salarial

- Rogos e Preguntas

RESUMO DO ACONTECIDO NA MESA

Mais ben pouco ou case nada pode decirse da reunión da mesa sectorial de xustiza mantida onte día 15 de maio na que se presentou oficialmente a nova Directora Xeral D. Begoña Santos Fernández. Case que ningún dos temas tratados foi cerrado e quedaron pendentes de novas mesas sectoriais nas que se poidan tratar máis amplamente. Sen prexuizo do indicado, o acontecido nos temas tratados resúmese do seguinte modo:

 • Substitucións verticais e atribución de funcións: Novamente a administración compareceu sen unha oferta económica sobre o particular, polo que a negociacion do texto articulado que regulará ditas situacións quedou pendente de que a oferta económica sexa presentada dunha vez por todas. Tendo enconta que outros territorios xa concretaron o pago ao 100% das substitucións verticais (entre distintos corpos) e unhas contías adecuadas para as atribucións de funcións (entre o mesmo corpo), a CIG solicitou isto mesmo para os funcionarios do noso ámbito territorial. A proposta da CIG feita no seu día pasaba polo pagamento do 100% da substitución e dunha cantidade determinada por cada día de atribución de funcións.
 • Cadro de persoal do Xulgado de Violencia da Muller da Coruña: O cadro que ao final a administración estimou necesario para este órgano xudicial, que en principio só atenderá ao partido xudicial da Coruña, será idéntico ao de Vigo, e dicir, 2 xestores, 4 tramitadores e 2 auxilio. Non obstante a CIG solicitou que o cadro de persoal fose de 3 xestores, 4 tramitadores e 2 auxilio e que o Xulgado de Vigo se lle incrementase un xestor máis. Así mesmo solicitouselle a administración a extensión do acordo económico actual a todos os Xulgados de Violencia, a renegociación do complemento para aqueles que reflictan maior carga de traballo e axustes no cumprimento horario.
 • Paga adicional na extra do c.específico: Ao parecer a administración indica que non vai a haber problemas para que se abonen nas pagas extras de xullo e decembro as contías fixadas na orde PRE/530/2007 de 5 de marzo (BOE 10/3/2007).
  os importes que se incrementara cada unha das pagas extras de xullo e decembro seran:
  CORPO DE XESTION 134,30 €
  CORPO DE TRAMITACION 117,30 €
  CORPO DE AUXILIO 109,65 €
  M. FORENSES 212,50 €
 • No punto de varios e dado o tempo transcorrido desde a última xuntanza da mesa sectorial, a CIG fíxolle chegar a administración, en primeiro lugar por escrito no día anterior e, posteriormente ratificou na propia mesa, as seguintes peticións:
 • --------O urxente nomeamento dun reforzo para o xulgado que atende ao Rexistro Civil de Vilagarcía de Arousa e que o mesmo se prorrogue máis alo dos tres meses do verán. De momento a administración acordou xa para este xulgado o nomeamento dun reforzo do corpo de tramitación. Neste tema a CIG insistiu na importancia dos Rexistros Civis de toda Galicia e na necesidade de por en marcha dunha vez a informatización e reforzar nestas vacacións a prestación do servizo, xa que é precisamente nesta época cando aumenta moi consirablemente o traballo nestas oficinas.
 • -------- Instouse da administración que precisara o estado no que se encontra a adxudicación das obras para as instalacións do aire acondicionado nas cidaddes de Cangas, Cambados, O Porriño, Vigo e Vilagarcía e que as mesmas se inicien de inmediato dada a proximidade da tempada estival.
 • ---------- Manifestamos a nosa oposición a que se leve a cabo un proceso de transformación en persoal laboral ou funcionario daqueles traballadores “idóneos” destinados nos xulgados de paz de menos de 7.000 habitantes, indicando que os postos de traballo dos órganos xudiciais están reservados ao persoa ao servizo da administracion de xustiza. Esta manifestación fíxose ao ter coñecemento que a administración autonómica está a manter conversas cos distintos concellos para ver de solucionar a situación de ditos traballadores.
 • ----------- Pediuse a publicación dunha instrucción da Dirección Xeral que clarifique e unifique os permisos e licenzas que na actualidade poden ser solicitados polos traballadores da Administración de Xustiza.
 • ----------- Preguntouse a administración onde están repercutidos os cartos que o Ministerio de Xustiza no seu territorio de competencia dedica ao famoso plan de pensións de CC.OO. e UGT e que na nosa comunidade función pública decidiu incluir nas nóminas respectivas no canto de facer as aportacións ao plan de pensións.
 • ------------ Insistiuselle a administración autonómica a necesidade de fixar un calendario de negociación e de aumentar a frecuencia das reunións a fin de poder abordar os temas coa suficiente amplitude.
 • ------------ Pediúselle a administración aclarase se pensa abonar de oficio os trienios do persoal interino de xustiza ao que contestouse que existían dúbidas debido á redacción da LOPX. Paradóxicamente o resto de persoal interino dependente da Xunta de Galicia si percibirá estes trienios segundo a Orde de 9 de maio de 2007 (DOG 14-5-2007). Para a CIG non existe dúbida ningunha e debe aplicarse o artigo 25.2 do Estatuto da Función Pública sen ningún tipo de restricción.
 • ------------- Trasladouse tamén como petición o feito de que aquelas prazas de reforzo por varios anos existentes no noso territorio e que deixaron de ser coiunturais para pasar a ser estructurais sexan incrementadas definitivamente nos cadros de persoal respectivos para súa provisión por persoal titular.
 • --------------Por enésima vez instouse a administracón a incrementar o capítulo económico da Acción Social e chegar dunha vez por todas a 1% da masa salarial, tal e como se comprometera o anterior Director Xeral, ainda que fora dun xeito paulatino. O que non pode ser é que desde as transferencias manteñamos o mesmo importe adicado á acción social.
 • ------------Finalmente solicitouse o aumento dunha persoa máis na garda ordinaria en Vigo ao igual que se está a facer noutras poboacións de Galicia. Pediuse que Vigo pasase a ser considerada como poboación con garda de 24 horas o que redundaría nunha mellora considerable na prestación do servizo cara ao cidadán e nunha menor penosidade para os traballadores da Admón. de Xustiza

viernes, 11 de mayo de 2007

MESA SECTORIAL NO MINISTERIO DO 10 DE MAIO

Na Mesa Sectorial do Ministerio tratáronse os seguintes temas:

Concurso de traslados.- Ao final o concurso de traslados será publicado o día 17/5/2007 e non o 15/5/2007 como estaba previsto nun principio, debido a que algunha comunidade autónoma retrasou o envío das vacantes do seu territorio.

Transferencias.- Con efectos do 1/1/2008 serán transferidos os medios persoais e materiais as CC.AA. de Cantabria e Aragón. Cada vez quedan menos CC.AA. Sen transferir o que nos ven a dar a razón de que o proceso de transferencias é irreversible e que o Ministerio de Xustiza proseguirá nes camiño.

Reformas procesuais.- Seguen pendentes no parlamento as necesarias reformas das leis procesuais e da LOPX para poder acometer a reforma da oficina xudicial. O Ministerio agarda que despois das eleccións autonómicas e municipais se poida alcanzar un consenso neses temas ao diminuir o clima de confrontación política actual.

Médicos Forenses.- Está a piques de aprobarse en Consello de Ministros (1 mes) o Real Decreto que permitirá o pago dos atrasos aos Médicos Forenses.

Comarcalización Violencia de Xénero.- O Ministerio segue a insistir na súa proposta de comarcalización dos xulgados de Violencia de Xénero como única solución ao colapso que actualmente rexistran determinados xulgados que teñen que compatibilizar ditas funcións xurisdiccionais con outras, ainda que a dia de hoxe continua sen alcanzar o consenso preciso no Parlamento Español, polo que o Ministerio non sabe cando o pederá introducir. Neste senso o Ministerio, no seu territorio, abriu a negociación dunha mellora retributiva para aqueles funcionarios destinados neste tipo de órganos xudiciais. Paralelamente a CIG solicitará que na mesa de Galicia (15/5/2007) se faga o propio, a fin de mellorar as condicións retributivas e laborais dos compañeiros/as destinados nos Xulgados de Violencia de Xénero.

Estatuto da Función Pública.- Está pendente un informe da Avogacía do Estado sobre a aplicación das condicións establecidas no Estatuto da Función Pública respecto aos funcionarios/as da Administración de Xustiza no relativo a permisos e trienios do persoal interino, neste ultimo caso e de non ser de aplicación directa intaríase as precisas modificacións na Lei do Poder Xudicial para introducilo sempre con efectos retroactivos do día 13 de maio do 2007. O Ministerio remitirá unha instrucción de permisos e licenzas que aclare a situación actual de desconcerto e inseguridade creadas polas recentes reformas lexislativas (Plan Concilia, Estatuto da Función Pública, etc.). Na nosa comunidade tentaremos de que saia a mesma adiante pois a que estaba negociada desde hai dous anos a administración non foi quen de publicala, co que actualmente estaría desfasada.

Novo programa informático.- O Ministerio ten deseñado xa un novo programa informático de xestión para o seu emprego na nova oficina xudicial. Dito programa, ao parecer, poderá funcionar indistintamente tanto onde se empece a implantar a nova oficina xudicial como onde non se faga de momento. Terán que darse cursos de reciclaxe para aprender o funcionamento do mesmo.

Calendario de negociacións co Ministerio.- Despois de moito insistir as centrais sindicais por fin imos concretar un calendario de negociacións de temas importantes que quedaron pendentes co anterior gabinete ministerial tales como:
– Modificación do R.D. 1909 para substitucións.
– Eliminación dos grupos poboacionais
– Pago dun punto máis nas AA.PP, Xulgados Sociais, Contenciosos, Etc.
– Renegociación das bases de oposición (A CIG ten prantexados sendos recursos de alzada contra as oposicións de Xestión e Tramitación e fíxolle chegar ao Director Xeral as irregularidades detectadas nos procesos a fin de que se corrixan).
– Renegociación das gardas.
– Validación de criminoloxía como diplomatura.
– Clases pasivas oficiais 1985.

martes, 8 de mayo de 2007

CONCURSO DE TRASLADO CON RESULTAS

A Xunta confirma que o concurso de traslados sairán no BOE e no DOG do próximo día 15 de maio facilítanos tamén o listado de vacantes que se poden solicitar. Os listados cos códigos de resultas estaran colgados nas paxínas do Ministerio, nos da Xunta ou na da CIG. www.cigadmon.org


No dia de hoxe 16 de maio publicase o concurso do DOG, por mor de que maña día 17 e festivo en Galiza, data que se publicará no BOE, o prazo de presentación de Instancias é de 10 días naturais a contardendo o día seguinte a publicación no BOE, o máximo de codigos que se pode pedir é de 200.
Sorte a todos e a todas.
ENLACES PARA VER O CONCURSO:

FELICITACIONS A NOVA DIRECTORA XERAL DE XUSTIZA

A CIG transmitiulle a nova DIRECTORA XERAL DE XUSTIZA felicitacións polo seu recente nomeamento e aproveitamos a ocasión para lembrarlle os numerosos asuntos que quedaron pendentes de resolución, por parte de seu antecesor no cargo, solicitando que coa meirande brevidade posible sexa convocada Mesa Sectorial para fixar un calendario e empezar dunha vez por todas a cerrar capítulos dos variados temas que hai sobre a mesa. Siñalando que un dos compromisos importantes acadados polo anterior Director Xeral e que ainda non foi levado a cabo é a instalación, antes do verán do 2007, dos sistemas de aire acondicionado nas poboacións de Vigo, Cangas, O Porriño, Cambados e Vilagarcía de Arousa. Lembrámoslle que o verán xa está ahí e que ainda non comenzaron as obras de adecuación das distintas dependencias xudiciais (nin sequera sabemos se foron licitadas e, no seu caso, prazo de execución) polo que, se non se obten unha resposta clara e concisa sobre este problema (con feitos non con boas palabras) veremos na obriga de prantexar medidas de movilización do persoal en defensa dos seus dereitos como traballadores.

REXISTRO CIVIL DE VILAGARCIA DE AROUSAA CIG esta liderando en solitario as movilizacións dos funcionarios e funcionarias dos Xulgados de Vilagarcia de Arousa en demanda de mais persoal para o Rexistro Civil, na actualidade o mesmo está atendido por un único funcionario, que dado o volume de traballo, despáchanse mais de 90 certificacións diarias, xa levou a que a funcionaria que nun principio estaba "encargada" do mesmo caíra de baixa por estres. Pedimos que se nomee de forma URXENTE un interino como reforzo, ata que se incremente o cadro de persoal.Os funcionarios xunto con profesionales, liderados pola CIG acordaron concentrarse tódolos martes as 11:oo horas diante do Rexistro Civil, e se por parte da Conselleria non se nos da unha resposta satisfatoria incrementaremos as movilizacións.

DIA 15 DE MAIO NOVA CONCENTRACIONExito total, mais de 50 funcionarios/as apoiados por Procuradores de Abogados continuan a concentrarse, a prensa tamén apoia as movilizacións, o único Sindicato presente é a CIG, notase que xa pasaron as eleccións sindicais.


noticia publicada na Voz de Galicia


"Piden a los ciudadanos que se movilicen por el registro civil
Como el pasado martes, medio centenar de funcionarios, abogados y procuradores de los juzgados de Vilagarcía se concentraron ante las puertas del registro civil para pedir un incremento de personal, ya que está atendido por un único funcionario que se ve obligado a abandonar su trabajo en el juzgado número 2. La próxima concentración tendrá lugar el día 24, coincidiendo con una inspección que se va a llevar a cabo en los juzgados. Los funcionarios piden a los vecinos que ese día se sumen a la convocatoria, «ya que son ellos los perjudicados por las carencias del servicio», indicaron. La cita será en la puerta del registro civil, a las 10.30 horas."


Noticia publicada no Diario de Arousa
Convocan a los usuarios a sumarse a las movilizaciones del Registro Civil
Los funcionarios del Juzgado de Vilagarcía se concentraron ayer por segunda vez para reclamar un incremento de personal en el Registro Civil. Apoyados por la CIG, a la convocatoria se sumaron abogados y otros profesionales, que hacen una llamada a los usuarios, funcionarios, abogados y otros profesionales se sumaron a la segunda concentración. Los que ayer volvieron a reclamar un segundo trabajador para el Registro Civil lo hacían recordando que precisamente son los vilagarcianos y habitantes del entorno los que se quejan del tiempo de espera y la "poca agilidad" que existe al estar atendido el servicio únicamente por una persona, haciendo frente a más de la mitad de la carga de trabajo que hay en el Registro Civil de Pontevedra, según la CIG, donde trabajan cuatro funcionarios. Por todas estas consideraciones, convocan a todos los usuarios a sumarse al próximo acto reivindicativo, que está previsto para el próximo jueves 24 de mayo, a las diez y media de la mañana. Aunque hasta ahora las dos concentraciones realizadas fueron los martes, el cambio de fecha obedece a que en esa jornada está previsto que se realice en los Juzgados de Vilagarcía una inspección del Tribunal Superior de Xustiza. Con estas movilizaciones pretenden lograr el objetivo de doblar el personal del Registro Civil, una petición que ya realizaron por escrito sin tener, recuerdan, una respuesta satisfactoria.
Por otra parte, la baja de la única funcionaria que trabaja en este servicio ya está cubierta. Las personas que se concentraron ayer indicaron que enviaron a una interina pero que sigue siendo insuficiente una única trabajadora en este servicio para atender el volumen de trabajo que se registra en el Registro Civil de Vilagarcía
.REXISTO CIVIL DE VILAGARCIA SOLUCION XA

NEN UN PASO ATRAS

A LOITA CONTINUAN ATA QUE SE INCREMENTE O PERSOAL

PROXIMA CONCENTRACION XOVES DIA 24 AS 10:30

Coincidindo coa visita a Vilagarcia do Presidente do Tribunal Superior de Xustiza, os traballadores e traballadores dos Xulgados apoiados por profesionales e politicos da zona e co apoio da CIG concentranse en número de 80 nas portas dos Xulgados . O Presidente en declaracións a prensa local namifesta o seu apoio as revindicacións.


NOVA CONCENTACIÓN O PROXIMO MARTES


Novo exito na concentración de hoxe, mais de 50 traballadores e profesionais apoiados en solitados polo Sindicato CIG concentrase novamente. Os traballadores manifestaron que se na próxima seman non chega persoal de apoio recrudeceran as movilizacións, a CIG é o unico Sindicato que esta na loita, notase que xa pasaron as eleccións sindicais, e xa se retiraron aos seus cuarteis ata dentro de catro anos, a CIG continua na loita.


BOAS NOTICIAS, hoxe dia 31 de maio a CIG recibe información da Dirección Xeral de Xustiza de que na vindeira seman chegara persoal de reforzo para o Rexistro Civil, ainda que momentaneamente unicamente para os meses do veran. A CIG dende xa vaise por a traballar para que este reforzo sea definitiva ata que se incremente o Cadro de Persoal.


Estaramos que a noticia se confirme, ata ese momento as movilizacións continuan, ainda que esperamos que o próximo martes sexa a última.

OPOSICIONS PROMOCION INTERNA

A CIG, ven de interpor recurso de ALZADA perante a Secretaria de Estado de Xustiza, contra o acordo, do Tribunal Calificador Único de promocion interna ao Corpo de Xetión, publicado na web do Ministerio de Xustiza con data de 24 de abril, polo que se mantiña integramente a segunda parte do exercicio da oposicion. No noso recurso solicitamos que se declare a nulidad do caso práctico do segundo exercicio, por non estar incluido dentro do temario que rixe a oposición, valorándose exclusivamente o primeiro exercicio de caracter teórico.
Da mesma forma unha vez se resolvan as impugnación formuladas no caso da promoción ao Corpo de Tramitación, e de non darnos a razón, interporemos tamén o correspondente recurso.

jueves, 3 de mayo de 2007

CONCURSO DE TRASLADO

O Ministerio de Xustiza comunicanos que o próximo 15 de maio publicarase no Boletin Oficial do Estado a covocatoria de CONCURSO DE TRASLADO con resultas, unicamente se poderá pedir 200 códigos.

SECRETARIOS DE PROVISION TEMPORAL

LISTADOS DOS SECRETARIOS EN PROVISION TEMPORAL DE GALIZA
-POR PROVINCIAS-Agora os chamamentos teranse que facer respectándose a preferencia dos fucionarios/as procedentes do Corpo de Xestión. A CIG estará pendente, de non respectarse procederemos a formular o correspondente recurso.
Queremos engadir que a CIG ten formulado recurso contencioso-administrativo contra a resolución pola que se convocaron as listas por non ser negociadas co noso Sindicato.