lunes, 28 de septiembre de 2009

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

 O Ministerio nos remite os listados definitivos do Concurso de Traslados, informandonos tamén de que se publicarán do BOE do dia 15 de outubro. Os ceses seran de forma escalonada o día 19 de outubro os do corpo de Tramitación, e o día 26 os dos corpos de Xestión e Auxilio.

 

Os ceses do funcionariado producirase da seguinte forma:


 


Para os do Corpo de Tramitación os ceses serán o 19 de outubro


Para os dos Corpos de Xestión e Auxilio serán o dia 26 de outubro


 


As tomas de posesión do novo destino serán no prazo de 3 días naturais seguintes ao cese se non conleva cambio de localidade, 8 días se implica cambio de localidade, 20 días naturais se implica cambio de Comunidade Autónoma, salvo que sexa Canarias, Illes Balears, Ceuta ou Melilla o prazo será de 1 mes.


 


Os ceses do funcionariado que comporte reingreso ao servizo activo, por atoparse activos noutro Corpo ou Escala, e non queiran que se interrompa a relación de servizo coa Administración bastará con que, dentro do prazo posesorio de vinte días naturais tomen posesión no novo Corpo, téndose por cesados no seu antigo destino con data inmediatamente anterior a da súa posesión na nova praza de reingreso, computándose do prazo posesorio, para os que reingresen no Corpo de Xestión ou Auxilio, desde o día 26-10-2009, e para os que reingresen no Corpo de Tramitación, desde o día 19-10-2009. Para elo, dada la necesidade de contar co tempo indispensable para efectuar a toma de posesión, poderán solicitar no seu actual destino,  un permiso retribuído de dous días si hai cambio de localidade, salvo aqueles casos que teñan que desprazarse a Canarias, Illas Balears o Ceuta y Melilla , que o permiso poderá ser de  tres días.


Resolución do concurso Galicia

viernes, 25 de septiembre de 2009

FORMACION CONTINUA

Esa publiada a convocatoria de cursos de Formación para o ano 2009 (2ª Convocatoria) para empregados e empregadas da Administración de Xustiza de Galicia, o prazo de matricula será entre o 22 de setembro e o 2 de outubro, para formalizar a matricula faisa a traves da paxima da Escola Galega de Administración Pública, https://egap.xunta.es/matricula/.

 

os cursos ofertados son


 • Estatuto Xurídico do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. Especial atención ao poder de autoorganización da CCAA nesta materia.     100 prazas, de 30 horas a celebrar entro o 3-30 de novembro.


 • Modificacións procesuais para a efectiva implantación da nova oficina xudicial.-  100 prazas de 30 horas a celebrar entro o 3-30 de novembro.


 • Curso de Xurisdición Penal. Principais guías de tramitación procesual.- 100 prazas de 40 horas a celebrar entre 30 outubro-30 novembro.


 • A Execución civil aplicación supletoria nas demais ordes xurisdicionais.- 100 prazas.- 35 horas a celebrar entre 30 outubro-30 novembro.


 • Proceso abreviado e procesos especiais na xurisidición contencioso-administrativo. Réxime de recursos.- 100 prazas.- 20 horas a celebrar entre o 11-30 de novembro.


 • O procedemento concursal.- 100 prazas .- 35 horas a celebrar entre 30 de outubro-30 novembro.


 • A Execución Penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación.- 100 prazas.- 30 horas.- 3-30 novembro.


 • Violencia domestica e familiar. Tramitación.-100 prazas.- 30 horas.- 5-30 novembro.


 • A Xurisdición Civil. Medidas cautelares, incidentes no proceso familiar.- 100 prazas.- 30 horas.- 5-30 novembro.


 • Xulgados de Garda e Xulgados de Instrucción. Xestión dos servizos de Garda.- 100 prazas.- 30 horas, 5-30 novembro.


 • Rexistro Civil.-   100 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.


 • Dereito Civil Galego.- 100 prazas, 25 horas, 9-30 novembro.


 • Presentacións eficaces.- 80 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.


 • Procesador de textos básico.- 80 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.


 • Procesador de Textos avanzado.- 80 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.

Estes cursos impartense en modalidade de Teleformación e son cursos con certificado de aproveitamento.

  • Entomoloxía Forense.- 30 prazas.- 12 horas entre o 1-2 de outubro  Curso presencial.

 


 

Tamém xa estan publicados os listados dos admitidos na 1ª Convocatoia

  

PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAL DE GALICIA

  
 

O Consello da Xunta do pasado 27 de agosto aprobou un Plan de infraestruturas xudiciais con previsión de execución en duas fases unha primeira que se desenrrolará nos anos 2010-2013 e unha segunda nos anos 2014-2015, esta plan preve unha inversión de 97.678.173 Euros.

 


 

SENTENCIA SOBRE COMPLEMENTO XERAL DE POSTO

 


Ante a Sentencia dictada pola Sala do Contencioso Administrativo da Tribunal Supremo con data 17 de xullo de 2007, polo que se declara a nulidade do apartado primeiro da Disposición Transitoria Única do Real Decreto 1033/2007 de 20 de xullo, do Ministerio da Presidencia, polo que se determinan os postos tipo das unidades que integran a oficina xudicial e outros servicios non xurisdiccionais e as súas correspondentes valoracións, a efecto do complemento xeral de posto dos funcionarios ao Servicio da Administración de Xustiza. Anulación que conleva a actualización das nóminas de todos e cada un dos funcionarios e funcionarias da Administración de Xustiza de Galicia, sustituindo o Complemento Transitorio, polo Complemento Xeral de Posto fixado na Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2007 así como para os anos 2008 e 2009. Así mesmo tamén supón  o pago de atrasos, dende xaneiro de 2007, a os  funcionarios e funcionarias destinados nos Xulgados do Contencioso-Administrativo, do Social, de Menores, nos Servicios Comúns, nas Audiencias, Fiscalías e Tribunais Superiores de Xustiza, así como nos Xulgados de Paz.


 


A Confederación Intersindical Galega CIG-Sector de Xustiza        ven de solicitar da Dirección Xeral de Xustiza a convocatoria URXENTE dunha mesa Sectorial para que a Administración nos diga cando ten pensado a actualización das nóminas así como o pago dos atrasos.


 


De non dar os resultados acadados a CIG iniciará as reclamacións individualizadas ante a Xunta de Galicia ata chegar ao Contencioso se fose preciso.


Nota informtica sobre o tema