jueves, 22 de diciembre de 2016

O MINISTERIO INTENTA NINGUNEARNOS AO NOIN CONVIDARNOS A UNHA XUNTANZA CO RESTO DE CENTRAIS SINDICAIS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

 As Seccións de Xustiza dos sindicatos CIG e ELA denunciamos ante a Secretaría de Estado de Xustiza a falta de consideracion  ao non ter sido citados, no día de onte, 21/12/16, á xuntanza que se celebrou no Ministerio de Xustiza entre a Secretaria de Estado de Xustiza e o Director Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, coas organizacións sindicaís estatais. A díta reunión tiñamos o dereito sindical a ser citados e a acudir, toda vez que, á luz das informacións publicadas, se trataron temas de ambito estatal tales como:

  • Recuperación dos TRES DÍAS de asuntos  particulares, que esixen unha modificación da LOPX e lle serían aplicables  a todas as/os funcionarias/os de xustiza do estado.
  • Tamén en relación á OEP da que se falou sobre a posibilidade ou non de acumulación das OEP 2015 (Médicos Forenses), OEP 2016 e  a vindeira OEP 2017, cuestión esencial que afecta a todos os ámbitos territoriais.
  • Negociación das substitucións e plans de formación. Neste tema, só en canto ás substitucións que, sein prexuízo da súa regulamentación autonómica, tamén teñen unha vertiente aplicable a todo o colectivo funcionarial.
  • En relación aos descontos retributivos nas baixas por IT, das que se falou para extender o acordo alcanzado no ámbito ministerial ao resto de CCAA.
  • Tamén se falou da disposición do Ministerio a solucionar o problema derivado da falta de cotizacións á seguridade social con anterioridade a 1990 do persoal interino.  
  • Que decir tamén da cuestión referida ao REXISTRO CIVIL que, ao parecer, foi tratada igualmente na xuntanza e na que, en consoancia coas recentes intervencións parlamentarias do Ministro de Xustiza, parece que se marcou a predisposición do Ministerio a que dita labor se siga realizando por persoal de xustiza, do cal nos congratulamos.
  • Así como dos outros proxectos ministeriais, de igual ámbito xeral e aplicables a todo o estado, tales como: Reforma da LAC, modificación da LACR, dixitalización da xustiza, etc.
Polo tanto, o contdido, importancia, alcance e aplicación xeral, a todos os ámbitos territoriais, das cuestións referidas, sen prexuízo de que estiveran incluidas no Acordo de 18/12/15, require a necesidade de abordar o seu contido e negociación no ámbito da Mesa Sectorial de Xustiza, estando presentes todas as organizacións sindicais integrantes da mesma.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

LISTAXES DEFINITIVAS XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OP2015

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/1933/2016, de 12 de decembro, pola que se publica a relación definitiva de aprobados do proceso seletivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, sistema xeral de promoción interna, convocado pola Orde JUS/2682/2015, de 1 de decembro.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12138.pdf
 

LISTAXES DEFINITIVAS XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OP2015

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/1931/2016, de 7 de decembro, pola que se publica a relación definitiva de aprobados do proceso seletivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, sistema xeral de acceso libre, convocado pola Orde JUS/2293/2015, de 19 de outubro. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12136.pdf

martes, 20 de diciembre de 2016

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 19 DE DECEMBROEste luns día 19 tivo lugar unha Mesa de negociación entre as centrais sindicais e a Dirección Xeral sobre os seguintes puntos do día:

1. CREACIÓN DE NOVOS XULGADOS  E COMISIÓNS DE SERVIZO PARA DOTALOS
            A DX puxo sobre a mesa a posibilidade de crear o Xulgado do Social nº 6 de A Coruña cun só auxilio e crear o outro no servizo de apoio, posibilidade que rexeitamos de plano. Tamén solicitamos a creación de tantas prazas de auxilio nos servizos de apoio daquelas localidades nas que crearon e van crear novos órganos.
            En canto ás comisións de servizo, aceptáronse varias das alegacións feitas por este sindicato (único que as remitiu previamente por escrito á Admón.) en canto a darlle preferencia ao persoal destinado en Galicia  e cubrir con substitucións as prazas dos adxudicatarios.
            Nembargante, a DX non soubo precisar a data de entrada en funcionamento dos mesmos.
2.  CONSOLIDACIÓN DE PRAZAS DE REFORZO
            A vindeira semana terá lugar outra reunión para falar da intención da DX de crear prazas en varios órganos que teñen na actualidade persoal interino de reforzo (ente eles, Decanatos e Imelga), por considerar necesaria a ampliación do cadro de persoal. Para iso, a CIG solicitoulle, unha vez máis, a relación de prazas que se veñen amortizando nos últimos anos.
3. GARDAS DOS MÉDICOS FORENSES
            Neste punto, a CIG volveu a solicitar, por  enésima vez, as gardas de 24 horas para Vigo e A Coruña, por considerar que é o único xeito de solucionar toda a problemática que se está a ocasionar con motivo dos descansos obrigatorios. Sen embargo, a DX segue enrocada na súa negativa con falsos argumentos e teima en andar con parches que só van perpetuar a complicada situación  actual.

4. PRÓRROGA DA ACTUAL BOLSA DE PERSOAL INTERINO
            Ante a vontade da DX de prorrogar a bolsa vixente, a CIG solicitou que se comece xa coa negociación dunha nova orde que recolla as modificacións interesadas por este sindicato e  rexeitou a eliminación da preferencia de titulares sobre interinos nos casos de cambio de situación xurídica recollidos no apartado 1 do artigo 21 da presente bolsa; de feito, a DX comprometeuse a aplicar este criterio en varios casos que se están a producir na actualidade. Unha vez identificadas as prazas que se atopen  nesta situación (rondan a decena), ofertaranse para a súa cobertura mediante  substitución.

5. VARIOS
            A CIG solicitou o apoio da DX na negociación coa Xunta da creación dos novos equipos psicosociais do IMELGA.
Ademais, pediu explicacións sobre a falta de información ás centrais sindicais da marcha das obras da Fábrica de Tabacos de A Coruña e denunciou que se están a facer as ubicacións dos distintos órganos sen escoitar á representación do persoal que maioritariamente vai empregar as instalacións, o que seguro que provoca á hora do traslado desagradables sorpresas. O único que o Director puido aclarar foi que se prevé o fin das obras para febreiro, sen poder precisar a data do traslado.
A petición da CIG, a D.X. compremeteuse a dictarlle  instrucións ás habilitacións provinciais,  para que nos casos de traslado de provincia por substitución,  a regularización da nómina non se liquide ata que conste a alta na provincia de destino.

viernes, 16 de diciembre de 2016

MODIFICACIÓN ÚLTIMA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Con data do 15 de decembro de 2016 publicouse na Intranet unha modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas o pasado 1 de decembro, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 15 de decembro, polo que se eleva á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados (TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, QUENDA LIBRE, Orde JUS/2684/2015, de 1 de decembro.

Ligazón Acordo:

Ligazón listaxes:

miércoles, 14 de diciembre de 2016

OFRECEMENTO DE PRAZAS PARA O CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - QUENDAS DE PROMOCIÓN INTERNA E LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o anuncio da Orde de 21-11-2015 pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Península e Baleares que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas oposicións para o ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quendas de promoción interna e libre, convocadas polas Ordes JUS/2683/2015, de 1 de decembro, e JUS/2684/2015, de 1 de decembro, respectivamente.
 O prazo para presentación de instancias comeza o 22 de decembro de 2016.

Ligazón nova:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data do 14 de decembro de 2016, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNLThaTkhjVTJEOUU/view?usp=sharing

martes, 13 de diciembre de 2016

A CIG DENUNCIA O ESCURANTISMO CO QUE SE ESTÁ A LEVAR A CABO A DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS NA FÁBRICA DE TABACOS

Por medio dun escrito remitido pola súa delegada de prevención, este sindicato denuncia que a Dirección Xeral está a deseñar a ubicación dos órganos xudiciais que se trasladarán á nova sede da Fábrica de Tabacos cun total escurantismo e de costas á representación do persoal que vai ocupar esas dependencias e dos/as delegados/as de  prevención. De feito, cónstanos que se están a enviar planos das distribucións  proxectadas  a algúns “altos cargos”, pero non ás centrais sindicais. E, só dun pequeno vistazo a eses planos, xa se vislumbran múltiples eivas e carencias que non só afectan ao persoal que vai traballar alí senón tamén ás futuras vítimas e prexudicados/as.

            Se a Administración non quere verse con graves problemas á hora do traslado, así como coa oposición ao mesmo desta central sindical, instamos á Dirección Xeral a que convoque de maneira urxente tanto ás centrais sindicais como ao Comité de Prevención e Saúde Laboral e nos de traslado dos proxectos de ubicación dos distintos órganos xudiciais que serán realoxados na nova sede, así como que se organice una visita ás instalacións que non teña só contido político e propagandístico.

Ligazón escrito presentado:

lunes, 5 de diciembre de 2016

MESA SOBRE LEXNET E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

Entre decembro do 2015 e decembro do 2016 rexistraron no CAU 215.089 “interaccións” sobre LexNet, aproximadamente un 90% convertéronse en incidencias.

Dende o Ministerio informan que están traballado para que o resto dos operadores públicos poidan comunicarse con xulgados polo sistema LexNet o 1 de xaneiro de 2017, aínda que ven moi complicado que poida chegar a completarse nesa data. Recoñecen que a Garda Civil non vai estar conectada ese día, igual que a maioría das Policías Locais (Hermes, que é como se vai chamar o programiña, é un nome bastante acertado, pois na mitoloxía grega é o deus, entre outras cousas, dos mintirosos). Tampouco os notarios e os rexistradores estarán conectados nesa data. Coas distintas administracións teñen a dúbida de como artellar as caixas de correo. Dende a CIG pedimos que fose ÚNICA para cada administración e despois cada quen xa o derivaría ao departamento correspondente, consonte á Lei de Procedemento Administrativo Común. Se isto non se fai así, imaxinádevos o caos que pode ser notificar! Abriríase en Lexnet un despregable por cada administración, despois habería que ir á consellaría correspondente, á delegación, e chegar o ente en cuestión, ..., tolearíamos!

Pedíronlle aos avogados que demorasen ata abril o traspaso da súa plataforma a Lexnet.

Para as comunicacións coas persoas xurídicas vaise empregar a plataforma de Facenda (Só no territorio Ministerio). O mesmo que para os poderes apud-acta. Esta aplicación si que vai estar operativa o día 1 de xaneiro (porque, entre outras cousas, é da AEAT) e que con toda probabilidade as CCAA transferidas opten pola mesma plataforma. Facenda vai a formar a todos os Letrados e funcionarios non transferidos; a formación do resto de funcionarios terá que correr a cargo de cada CCAA.

A conexión da fiscalía, Fortuny-LexNet, vaise producir ó 12/12/16 (xusto despois da ponte da constitución-inmaculada).

Nas consultas á base de datos da Tesourería Xeral da Seguridade, en relación aos datos persoais do funcionario que facia a consulta e que aparecían impresos na mesma, manifestan desde o Ministerio que xa está solucionado, pero que É REQUISITO indispensable que o acceso se faga dende o Punto Neutro Xudicial. De facelo dende a web da TXSS seguirán aparecendo eses datos persoais.

Solicitouse unha vez máis que se dite unha instrución coas normas de uso do Lexnet dende a Secretaría Xeral  para evitar que cada secretario de goberno faga o que se lle entoxe. Tamén que dotasen de Lexnet aos xulgados de paz.
 
En canto ao troco de Minerva, o teñen aparcado, porque son prioritarias as comunicacións electrónicas, pero aínda así se lles poden facer chegar as incidencias que se atopen en ditos modelos. Dende a CIG trasladámoslle a petición da actualización dos diferentes modelos que non concordan coas leis procesuais, así como diferentes documentos de Vixilancia Penitenciaria que non están correctos.

Tamén informan que na CETEAJE todas as CCAA e o Ministerio manifestaron a necesidade de que as sucesivas reformas lexislativas non podían entrar en vigor antes de que os modelos do sistema de xestión procesual sexan actualizados (a ver si é verdade).