Saltar ao contido principal

MESA MUXEXU MADRID - XANEIRO 2019 - APROBACIÓN RPT

Onte asistimos unha reunión na sede da Mutualidade, congratulándonos de que por fin se fixese a luz sobre un organismo que leva todos estes anos de democracia desenvolvéndose de xeito escuro; situación esta á que non se lle quere poñer remedio.
Iniciada a reunión, con apenas documentación, esperabamos que se entrara nunha negociación da RPT das prazas da MUGEJU abertas ao persoal da Admón. de Xustiza. Se partimos da base de que no preámbulo do proxecto de Orde que nos foi entregado fálase da “especial cualificación das tarefas profesionais do persoal ao seu servizo”... e que “co devir do tempo deu lugar a un cadro de persoal conformado por persoal interino altamente cualificado”, temos o primeiro dato do que foi a reunión. 

O proxecto de Orde, contempla o 100% das prazas singularizadas e para seren cubertas por concurso específico cuns requisitos e méritos que só posúen os que alí traballan, que practicamente ningún traballador da Admón. de xustiza posúe e, o que é máis grave, sen posibilidade de adquirilos. 

Por outra banda, na súa intención de non incrementar o gasto, temos uns postos de moi alta cualificación que non están dotados orzamentariamente e nos que  non se corresponden as esixencias coas retribucións.

Ante a petición reiterada da negociación real da RPT, a escusa proporcionada pola Xerencia e tamén polo Ministerio foi a de desvincular MUXEXU da Admón. de Xustiza e considerala coma un Organismo Autónomo, cunha negociación atípica,  polo que se lle aplicaría o artigo 520.2 da LOPX, considerando como requisito a audiencia previa ás organizacións sindicais e non a negociación. 

A CIG solicitou a retirada desta proposta e a convocatoria dunha negociación real, con documentación, que recollera a porcentaxe de postos, dentro do cadro de persoal de MUXEXU, abertos á Admón. de Xustiza, características,  localización dos postos, complementos a percibir, requisitos e méritos, a valoración do idioma propio, postos xenéricos a cubrir en concurso ordinario e prazas nas sete cidades de Galiza. Coidamos que nada disto vai ser atendido dada a postura de asentimento ás teses da Xerente por parte do Ministerio na figura do subdirector, vulnerandose así a negociación colectiva de xeito tan flagrante, o que de por si é moi grave, consideraando que esta RPT carece de todos os requisitos necesarios para ser aprobada.  

En definitiva a reunión foi un intento de lavado de cara dun Organismo Autónomo do Ministerio de Xustiza  que leva con prácticas caciquís e completamente opaco durante moitos anos, no que a igualdade, mérito e capacidade que rexen o acceso á función pública está completamente ausente, e que con esta “proposta” se lle quere dar carta de natureza legal e democrática.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

CURSOS OBRIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS

A Inspección de Traballo da Coruña requiriu da Xunta de Galicia que se garanta que todas/os as/os funcionarias/os reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais. Esta formación ten, polo tanto, carácter obrigatorio para o persoal. Esta segunda convocatoria, que sairá previsiblemente publicada no DOG do día 14/11/2018, vai dirixida aos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense. 

Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Fesev_W7lMpk7MwAtIU1SBIwsSLIugI7/view?usp=sharing

DECANA DE CAMBADOS (XULGADO MIXTO N.4) EXTRALIMÍTASE NA SÚA FUNCIÓN

Cando menos resulta curioso que, quen ten que ter coñecemento da lei non a aplique de xeito correcto. Onte, en plena campaña electoral na Administracion de Xustiza (cuestion que e publica e notoria no sector), a Xuiza Decana de Cambados obrigounos a ter que pedir permiso para a colocacion de publicidade sindical en dita sede xudicial.  En todo caso a Xuiza Decana podería pedir que lle comuniquemos dita distribucion e o feito de falar coas traballadoras/es (como asi fixemos), para que o mesmo interfira o menos posible na actividade xudicial, ponderando tamen a excepcionalidade da campaña electoral, pero en ningun caso estar supeditados a unha solicitude de autorizacion, porque a mesma escapa da sua competencia, xa que a distribucion de publicidade e a informacion sindical ven dada de facto pola LOLS, sen necesidade de autorizacion expresa.  Estar supeditados a unha peticion de autorizacion suporia que a dita peticion poderia ser denegada, cando unha lei organica establece claramente es…

EN GALIZA VENDÉRONNOS DESPOIS DE CONVOCAR A FOLGA, EN MADRID VENDÉRONNOS XA ANTES DE CONVOCALA.

CCOO, UGT, CSIF e STAJ unha vez máis negociaron nos despachos, de costas aos traballadores e ao resto de centrais sindicais que forman a Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza en Madrid (CIG e ELA). Negociaron, por dicir algo, e non sabemos a cambio de que, a devolución dos tres días de asuntos propios, algo que xa estaba concedido en palabras da Ministra, e nos atopamos cunha modificación da LOPX, no seu artigo 521, que é o maior retroceso en dereitos dos/as traballadores/as da Admón de Xustiza; emenda que xa introduciu o PP en febreiro de 2018.
Do mesmo xeito, non modificaron o artigo 504 que é o que regula os descontos por IT, o que suporá unha discriminación flagrante con respecto ao persoal do resto das Administracións Públicas que xa non teñen descontos neste momento. É posible que as centrais estatais, CCOO,UGT,CSIF e STAJ, coa súa corte de asesores e liberados, fosen descoñecedores do texto que se levou ao Congreso para votación?? Non.Sabemos polos grupos parlamentario…